Utviklingshemning og avgang fra yrkeslivet - Aldring og helse

Avsluttet forskningsprosjekt

Utviklingshemning og avgang fra yrkeslivet

Flere personer med utviklingshemning opplever å bli eldre enn tidligere, noe som gir økt behov for forskning og utvikling på området. Aldersrelaterte endringer kommer ofte tidligere hos personer med utviklingshemning enn i befolkningen forøvrig. Tilretteleggingstiltak må derfor i gang før enn ved tradisjonell pensjonsalder. Vi vet lite om overgangen fra arbeid til pensjonstilværelse for personer med utviklingshemning og trenger derfor økt kunnskap på området.

Hensikt

Økt kunnskap om hvordan personer med utviklingshemning selv opplever utgangen av arbeidslivet og overgang til pensjonisttilværelse. Prosjektet vil føre til bedre forståelse av hvordan personer med utviklingshemning opplever avgangen fra varig tilrettelagt arbeid. Det vil også være et mål å øke interessen på området og få større fokus på aldring og pensjonering. Ved å vite mer om hvordan overgangen oppleves kan vi legge til rette for bedre seniorpolitikk og bedre avslutning fra arbeidslivet.

Metode

Kvalitative intervjuer med personer med utviklingshemning som har vært i tiltaket varig tilrettelagt arbeid. Resultater vil bli diskutert i forskningsrapport/-artikkel og vil være utgangspunkt for videre prosjekter i forhold til nedtrapping og pensjonering fra VTA.