Forskningsartikler - Side 2 av 25 - Nasjonalt senter for aldring og helse

Frontiers in Neurology, 2023

Hearing Loss, Hearing Aid Use, and Subjective Memory Complaints: Results of the HUNT Study in Norway

Abstract

Objective: To study the association between hearing loss severity, hearing aid use, and subjective memory complaints in a large cross-sectional study in Norway.

Methods: Data were drawn from the fourth wave of the Trøndelag Health Study (HUNT4 Hearing, 2017–2019). Hearing threshold was defined as the pure tone average of 0.5, 1, 2 and 4 kHz in the better ear. The participants were divided into five groups: normal hearing or slight/mild/moderate/severe hearing loss. Subjective self-reported short-term and long-term memory complaints was measured by the nine-item Meta-Memory Questionnaire (MMQ). The sample included 20,092 individuals (11,675 women, mean age 58,3 years) who completed both hearing and MMQ tasks. Multivariate analysis of variance (adjusted for covariates of age, sex, education, and health cofounders) was used to evaluate the association between hearing status and hearing aid use (in the hearing-impaired groups) and long-term and short-term subjective memory complaints.

Results: Multivariate analysis of variance, followed by univariate ANOVA and pairwise comparisons showed that hearing loss was associated only with more long-term subjective memory complaints and not with short-term subjective memory complaints. In the hearing-impaired groups, the univariate main effect of hearing aid use was only observed for subjective long-term memory complaints and not for subjective short-term memory complaints. Similarly, the univariate interaction of hearing aid use and hearing status was significant for subjective long-term memory complaints and not for subjective short-term memory complaints. Pairwise comparisons, however, revealed no significant differences between hearing loss groups with respect to subjective long-term complaints.

Conclusion: This cross-sectional study indicates an association between hearing loss and subjective long-term memory complaints, but not with subjective short-term memory complaints. In addition, an interaction between hearing status and hearing aid use for subjective long-term memory complaints was observed in hearing-impaired groups, which calls for future research to examine the effects of hearing aid use on different memory systems.

Forfattere

Shahram Moradi, Bo Lars Engdahl, Aud Johannessen, Geir Selbæk, Lisa Aarhus og Gro Gade Haanes

Tilgang til artikkelen

Alzheimer's & Dementia, 2022

An Epigenome-wide association study of psychosis in Alzheimer’s disease dorsolateral prefrontal cortex

Abstract

Background: Psychosis is a debilitating syndrome occurring in 40-60% of people with Alzheimer’s disease (AD) and corresponds with a more severe disease course. Evidence suggests that psychosis in AD (AD+P) is associated with a distinct profile of neurobiological changes, but little is known about the molecular processes driving etiology. In this study we performed an epigenome-wide association study (EWAS) to investigate DNA methylation associated with AD+P in the dorsolateral prefrontal cortex of 192 post-mortem brain samples.
Method: Brain samples with corresponding in life neuropsychiatric assessments were obtained from the University of Pittsburgh Alzheimer’s disease Research Center (PITT-ADRC). AD pathology was assessed and classified using CERAD neuritic plaque density score, Braak neurofibrillary tangle stages and NIA-RI criteria. The presence or absence of delusions and hallucinations was scored on the CERAD Behavioral Rating Scale. DNA was extracted, bisulfite treated and then profiled on the Illumina Methylation EPIC Array.
Result: After data processing and quality control we used linear regression models to compare 152 AD+P samples to 40 AD samples without psychosis (AD-P). A regional analysis of spatially correlated p-values highlighted four differentially methylated regions (DMRs) associated with psychosis, which are being replicated in other data sets and validated for cell specificity using fluorescence activated nuclei sorting (FANS).
Conclusion: The development of effective therapies for AD+P is an urgent priority. To address this we have collated a well powered study cohort to interrogate the epigenetic basis of AD+P, finding significant methylomic variation. This variation provides an insight into potential mechanisms and biomarkers which will help to identify drug targets and enable better treatment with existing medications.

Forfattere

Luke Stephen Weymouth, Morteza P Kouhsar, Byron Creese, Sverre Bergh, Yehani Wedatilake, Ali Torkamani, Adam R. Smith, Geir Selbaek, Robert Sweet, Clive G Ballard, Jonathan Mill, Julia Kofler, Ehsan Pishva, Katie Lunnon

Tilgang til artikkelen

PLoS ONE, 2022

Prevalence and persistent prescription of analgesic drugs in persons admitted with dementia to a nursing home – A longitudinal study

Abstract

The overall aim was to explore the prevalence and persistent regular prescription of opioids and paracetamol among nursing home (NH) residents with dementia at admission and over time. A total of 996 residents with dementia, mean (SD) age 84.5 (7.6) years and (36.1% men), were included at admission (A1). Yearly assessments were performed for two years (A2 and A3) or until death. Pain was assessed using the Mobilization-Observation-Behavior-Intensity-Dementia-2 (MOBID-2) Pain Scale. Information regarding prescription of analgesics, general physical health, personal activities of daily living, severity of dementia, neuropsychiatric symptoms, and prescription of psychotropic drugs was collected. A generalized linear mixed model was used to explore whether pain severity was associated with persistent and persistent prescription of opioids and/or paracetamol across timepoints. At A1, 495 of 996 (49.7%) NH residents were prescribed analgesics and prevalence increased at the follow-ups (A2: n = 630, 65.1%; A3: n = 382, 71.2%). Paracetamol was the most frequently prescribed analgesic at all assessments (A1: 45.5%; A2: 59.5%; A3: 67.1%). Opioid prescriptions were quite prevalent (A1: 18.1%; A2: 25.1%; A3: 28.3%), with odds approximately 13 times (OR = 13.3, 95% CI 6.8–26.0) and 9 times (OR = 8.6, 95% CI 3.7–20.3) higher for prescription at follow-up A2 and A3, respectively, relative to prescription at A1. In adjusted analyses, higher pain intensity and poor physical health were associated with prescription and persistent prescription of opioids and paracetamol. In conclusion, prevalence and persistent prescription of analgesics were high in NH residents with dementia. The odds for the prescription of opioids at follow-up were high if prescribed at baseline. Interdisciplinary collaboration, routine assessment of pain at admission and regularly thereafter, and systematic drug reviews are essential to adequately assess and treat pain in NH residents with dementia.

Forfattere

Anne-Sofie Helvik, Sverre Bergh, Kamile Kabukcuoğlu, Jūratė Šaltytė Benth, Bjørn Lichtwarck, Bettina Husebø, Kjerstin Tevik

Tilgang til artikkelen

Tidsskrift for omsorgsforskning, 2022

Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon: Begrepsbruk i en norsk sykehjemskontekst

Abstract

Vold, overgrep, utelatt helsehjelp, forsømmelser og aggresjon er begreper som beskriver uønskede hendelser i sykehjem. Samtidig er det ingen enhetlig oppfatning av hvordan disse begrepene forstås eller brukes. I denne artikkelen ser vi nærmere på de mest brukte begrepene og hva som kan være en hensiktsmessig begrepsbruk som er gjenkjennbar både i forskning og praksis. Begrepsavklaring er viktig fordi det former synet og holdningene til beboerne, de ansatte og sykehjemmet. Beboere i norske sykehjem har sammensatte behov, og sykehjemmet er en svært kompleks organisasjon. Kompleksitetsteorien og den kontekstuelle teorien om overgrep vektlegger at multifaktorielle og komplekse fenomener må forstås gjennom kontekstuell kunnskap. Hver hendelse av overgrep, utelatt helsehjelp og aggresjon krever en bred tilnærming og utredning utover individuelle egenskaper hos beboeren eller den ansatte. Vi foreslår en begrepsbruk hvor vi skiller mellom begrepene, og beskriver det som faktisk skjer, for å unngå å bruke fellesbetegnelser for mange ulike hendelser. Vi anbefaler også at begreper med stor negativ og normativ valør, som vold og forsømmelser som sekkebetegnelser, bør unngås, spesielt der en antyder en individuell intensjon om å skade.

Forfattere

Astrid Sandmoe, Janne Myhre, Maria Hélen Iversen, Siren Eriksen and Bjørn Lichtwarck

Tilgang til artikkelen

Kritisk juss, 2022

Hvem bestemmer over seksualiteten til personer med demens på sykehjem?

Abstract

Sammendrag

Seksuelle relasjoner mellom personer med demens som bor på sykehjem, kan skape utfordringer. Demenssykdommer kjennetegnes av kognitiv svikt og kan påvirke personers evne til å ta beslutninger og forstå konsekvenser. Mye tyder på at helselovgivningen ikke gir helse- og omsorgspersonell god nok veiledning når utfordringer oppstår.

I artikkelen drøftes ulike helserettslige utfordringer med utgangspunkt i et empirisk eksempel. Utfordringene omhandler de sykehjemansattes vurdering av plikt og anledning til å gripe inn i en seksuell relasjon, vurdering av frivillighet, vurdering av samtykkekompetanse og involvering av pårørende. Disse komplekse problemstillingene der ulike verdier, faglig kompetanse, menneskerettigheter, helselovgivning og straffebestemmelser må veies opp mot hverandre og ses i sammenheng, ofte av ansatte uten juridisk kompetanse, krever tiltak for å sikre en mer enhetlig tilnærming og likebehandling av personer med demenssykdom på sykehjem. Det økende antallet personer med demens i Norge krever at disse utfordringene får større juridisk oppmerksomhet, og dagens regelsett må ses i sammenheng og lovforståelsen tydeliggjøres i for eksempel faglige veiledere.

Forfattere

Kjersti Wilson, Anne-Lene Egeland Arnesen, Kariann Krohne and Siren Eriksen

Tilgang til artikkelen

Healthcare, 2022

Coping and Social Resilience during the COVID-19 Pandemic: A Qualitative Follow-Up Study among Healthcare Workers in Norwegian Public In-Home Services

Abstract

Background: Healthcare workers (HCWs) are central and serve in the frontlines when epidemics threaten public health. Thus, certain communities may be hardest hit by these challenges. Interventions supporting HCWs are important, and to develop these, understanding their experiences is essential.

Aim: To explore how HCWs in Norwegian public in-home services experienced work during the COVID-19 pandemic over time.

Method: A longitudinal qualitative study with two data collections approximately one year apart (2021 and 2022) was performed. Individual interviews were conducted with HCWs.

Results: The analysis resulted in six main themes: Changing everything, Redefining ‘necessary tasks’, Distancing and loneliness, Cooperation and coordination, More infections and fewer worries and Lessons for the future. These indicate capabilities and processes, how they are evolving over time, and outcomes. The first two themes focus on the first period of the pandemic, the next two on the ongoing intermediate period, and the final two cover the last period.
Conclusion: The HCWs’ narratives have demonstrated their collective coping based on adaptive and transformative capacities. Further, they have enlisted experienced social resilience in their strategies for coping with the COVID-19 challenges.

Forfattere

Aud Johannessen, Anne-Sofie Helvik, Kjerstin Elisabeth Tevik and Kirsten Thorsen

Tilgang til artikkelen

BMC Geriatrics, 2022

Lifeworld perspectives of people with dementia: a meta-aggregation of qualitative studies

Abstract

Objectives: This meta-aggregation aims to interpret and synthesize present knowledge on the lifeworld perspectives of people with dementia and develop a model for guidance in clinical practice.

Method: The data consist of four meta-syntheses describing different lifeworld perspectives in accordance with van Manen’s existentials: lived relations, lived space, lived time and lived body. The meta-aggregation summarizes a range of views expressed by people with dementia in qualitative, interview-based studies, with the aim of generating a reliable model based on the studies’ findings.

Results: In total, 88 studies among 1,191 persons with dementia were included. Sixteen areas of focus were found, representing four perspectives: (a) lived relations, consisting of connectedness, independence, equality and competence; (b) lived space, consisting of belonging, meaningfulness, safety and security, and autonomy; (c) lived time, consisting of being rooted in the past, being in the present, viewing the future and being in process; and (d) lived body, consisting of being functional, trustworthy, adaptable and presentable. A model shaped as a tree trunk captures the lifeworld perspectives of people with dementia.

Conclusion: Sixteen areas were revealed from this meta-aggregation and form the basis of a model. This model may be used as a guide for health care personnel to ensure the overall lifeworld-perspectives of people with dementia in care for the target group and conduct lifeworld-preserving care with a person-centred approach.

Forfattere

Siren Eriksen, Knut Engedal and Ellen Karine Grov

Tilgang til artikkelen

Sykepleien.no 2022

Strategiske grep for å designe og produsere bærekraftig forskning. Når forskningsprosjekter planlegges og designes, er teoretiske og metodologiske rammeverk nyttige. De kan forhindre forskningssløseri og gi bærekraftige forskningsresultater.

Abstract

I denne artikkelen viser vi hvordan en gruppe forskere ved Lovisenberg diakonale høgskole og Karlstads universitet i Sverige tar strukturerte grep for å unngå forskningssløseri.

Forfattere

Gunilla Borglin, Siren Eriksen, Cecilia Olsson og Edith Roth Gjevjon

Tilgang til artikkelen

medRxiv, 2022

Identification of a sex-specific genetic signature in dementia with Lewy bodies: a meta-analysis of genome-wide association studies. Preprint

Abstract

Background: Genome-wide Association Studies (GWAS) have reshaped our understanding of the genetic bases of complex diseases in general and neurodegenerative diseases in particular. Despite being a common disorder, dementia with Lewy bodies (DLB), which, together with Parkinson’s disease dementia (PDD), comprise the umbrella term Lewy body dementias (LBD), is far from being well-characterized genetically. This is primarily due to a lack of familial cases and difficulty recruiting large, deeply characterized cohorts, given the high rate of misdiagnosis. By performing the largest GWAS in DLB, we aimed to identify novel risk loci to gain a better understanding of this disease’s pathobiology. Methods: Here, we conducted the largest meta-analysis of genome-wide association studies performed in LBD, using a total of 5,119 cases and 20,988 controls, from five independent datasets, aggregating all previously published DLB genome-wide association results to date, as well as two previously undescribed cohorts. Additionally, we performed a sex stratified GWAS using the discovery datasets. We updated the heritability estimates for DLB and, to fine map these estimates, we used local heritability analysis. We calculated genetic correlation estimates between DLB and a range of other diseases and traits to identify potential pleiotropy. We also performed gene-set analysis to identify genes with excess burden of rare variability and pathway analysis. Lastly, we used the UK Biobank data to perform a PheWas using individuals at the extremes of genetic risk for DLB. Findings: Between November 2018 and September 2022 we analyzed 8.6 million single nucleotide polymorphisms in 3293 DLB cases, 1826 LBD cases and 20,988 controls, as well as phenotypes from the UK Biobank dataset. Despite more than doubling the sample size from the previous GWAS in DLB, we did not identify significant loci in addition to those previously reported at GBA, SNCA, STX1B, and APOE. However, the sex-stratified analysis revealed that the GBA and SNCA signals are mainly driven by males, suggesting a sex-specific genetic architecture of disease. Using only clinical and neuropathologically diagnosed cases, we highlight four loci surpassing the significance threshold. Using the largest cohort of DLB we update our heritability estimates to 13% and fine map these results highlighting regions of the genome with high heritability but no genome-wide significant result so far. Interpretation: These data provide the most comprehensive analysis of genetic variability in DLB to date. The fact that no novel risk loci have been identified after doubling the cohort size indicates the potentially significant role of rare variants in the genetic architecture of DLB and stresses the urgent need for larger, well-characterized cohorts of this disease for genetic studies. The sex-stratified analysis shows that males and females have different signatures of genetic risk for DLB. These results have widespread implications for clinical practice and clinical trials’ design in DLB.

Forfattere

Elizabeth Gibbons, Arvid Rongve, Itziar de Rojas, Alexey Shadrin, Kaitlyn Westra, Allison Baumgartner, Levi Rosendall, Zachary Madaj, Dena G. Hernandez, Owen A. Ross, Valentina Escott-Price, Claire Shepherd, Laura Parkkinen, Sonja W. Scholz, Juan C. Troncoso, Olga Pletnikova, Ted Dawson, Liana Rosenthal, Olaf Ansorge,…Geir Selbæk…Jose Bras

Tilgang til artikkelen