Forskningsartikler - Nasjonalt senter for aldring og helse

Fysioterapeuten, 2020

Fysisk funksjon hos eldre som går til fysioterapeut i Kongsberg kommune – en tverrsnittsundersøkelse

Abstract

Vitenskapelig artikkel.
Hensikt
: Kartlegge og sammenligne fysisk funksjon hos eldre personer som får fysioterapi hos avtalefysioterapeuter og fastlønnede fysioterapeuter. Beskrive karakteristika av behandlingen som blir gitt.
Design: Tverrsnittsundersøkelse.
Materiale: 250 pasienter fra fysioterapitjenesten i Kongsberg kommune, 179 deltagere ble inkludert fra avtalefysioterapeuter og 71 fra fastlønnede fysioterapeuter.
Metode: Spørreskjema og fysiske tester (Short Physical Performance Battery og ganghastighet).
Resultat: Pasientene som mottar fysioterapi fra de fastlønnede fysioterapeutene har et lavere funksjonsnivå enn de de som mottar fysioterapi fra avtaleterapeutene. De er også eldre, har flere sykdommer og bruker flere offentlige tjenester.
Konklusjon: Kartleggingen av pasienter over 70 år som mottar fysioterapi i Kongsberg kommune viser at avtaleterapeuter og fastlønnede terapeuter følger opp ulike pasientgrupper, men at det hos begge grupper er en stor andel sårbare eldre med begrenset reservekapasitet.

Forfattere

Gro Gujord Tangen, Jon-Håvard Hurum, Ragnhild Karlsen, Kjersti Haugan, Einar Frogh, Anne Kari Skarbekk, Hilde Stendal Robinson.

Tilgang til artikkelen