Aldring og helse i statsbudsjettet

Aldring og helse i statsbudsjettet

I forslag til statsbudsjett for 2022 står det at Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse går ut av modellen for nasjonale kompetansetjenester og blir Nasjonalt senter for aldring og helse.

– Det gjenstår selvfølgelig å se hva som til slutt vedtas i statsbudsjettet for 2022, sier daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen.

– Men dette er uansett en stor dag for oss. Vi har argumentert lenge for at vi ikke passer i modellen for nasjonale tjenester. Det at vi  nå foreslås som et nasjonalt senter som skal rette seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende er mye mer i tråd med slik vi jobber og ønsker å jobbe.

Kristiansen forteller at senteret skal bygge videre på og videreutvikle sitt arbeid og sine oppgaver knyttet til forskning, kunnskaps- og kompetanseutvikling og kompetansespredning om aldring og eldrehelse, innenfor bredden av aldringsfeltet.

– Vi gleder oss til å gå over i ny modell og ta fatt på alt det spennende arbeidet dette åpner for, sier Kristiansen.

Fra Forslag til statsbudsjett for 2020

Nasjonalt senter for aldring og helse
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ble etablert i 1997 og foreslås avviklet som kompetansetjeneste fra 2022, men videreført som Nasjonalt senter for aldring og helse underlagt Helse Sør-Øst RHF.

Tjenesten retter seg mot både primær- og spesialisthelsetjenesten, helsepersonell, pasienter og pårørende.

Det nasjonale senteret skal bygge videre på og videreutvikle oppgaver knyttet til forskning, kunnskaps- og kompetanseutvikling og kompetansespredning om aldring og eldrehelse, innenfor områdene demens, normal aldring og aldringsprosesser, fysisk og psykisk helse, sykdom og funksjonsevne ved aldring, folkehelse og forebygging med betydning for aldring og utviklingshemning.

Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å etablere senteret innenfor rammen av midlene til nasjonale kompetansetjenester mv.

Til statsbudsjettet på Regjeringen.no