Idd samlokaliserte bolig – bofellesskap for eldre personer med utviklingshemning - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Idd samlokaliserte bolig – bofellesskap for eldre personer med utviklingshemning

Behovet for, og ønsket om, en egen bolig for eldre personer med utviklingshemning i Halden kommune hadde vokst fram over tid. Flere personer var blant annet hjemme på dagtid, uten et sosialt felleskap med andre enn bistandsyter. Ideen om et nytt botilbud, som kunne bidra til en sosial og meningsfylt hverdag for personer som ikke lenger ønsket eller orket å være i jobb eller tilrettelagte tilbud, vokste fram. I 2016 vedtok politikerne i Halden å opprette en slik bolig.

IMG_0184.jpg
Artikkelforfatter Didrik Ueland (t.v.) i boligens «hjerte». – Alle beboere ønsker å være en del av et sosialt fellesskap, skriver han.
Foto: Bente Wallander

Nyoppussede leiligheter

Idd samlokaliserte bolig ble en realitet i et bofellesskap som hadde stått ledig over lengre tid. Etter oppgradering og oppussing med lyse, trivelige farger, består bofellesskapet av sju leiligheter med rolig beliggenhet, store uteområder og flott utsikt – nær Fredriksten festning i Halden.
Et halvt år før oppstart ble det invitert til åpen dag ved den nye boligen. Etter den dagen begynte flere framtidige beboere å glede seg til innflytting, og kort tid etter ferdigstillelse var det tre søkere til botilbudet. Den 10. april 2018 klokken 08.00 ble det offisiell drift i boligen, og første beboer flyttet inn. Per 2. juli 2018 er fem beboere på plass og en leilighet tildelt, mens den siste leiligheten fortsatt står ledig. Målet er at alle leiligheter skal være tildelt i løpet av året.
Å flytte til Idd samlokaliserte bolig skal være basert på frivillighet. Nåværende beboere flyttet inn gradvis, slik at hver og en fikk tid til å bli kjent og komfortabel i den nye situasjonen. Behovet for å tilpasse og trygge den enkelte beboer i overgangsperioden ble vurdert som så viktig at personer som beboerne kjente fra før ble satt inn i avdelingens turnus. Fra en tidlig fase hadde man en tett dialog med de som hadde kjennskap til den enkelte beboer, og et nært samarbeid med pårørende og verger. Noen beboere tok det lengre tid å bli kjent med. Ansatte på Idd hadde da en overlappingsperiode med ekstra opplæring og tid for å opprette trygghet. Fordi Idd samlokaliserte bolig var et helt nytt botilbud, var det ikke bare de ansatte på avdelingen og beboerne som måtte bli kjent med hverandre, men også beboerne seg imellom.

Å flytte til Idd samlokaliserte bolig skal være basert på frivillighet.

Individuelle ønsker

I den første planleggingsfasen var det tenkt at ingen av be- boerne ville benytte seg av et dagtilbud, da botilbudet i seg selv ville ivareta det sosiale. Dette gikk man raskt bort fra, fordi enkelte av de som hadde et dagtilbud ved innflytting fortsatt ønsket å benytte dette. Dagtilbud tilpasses nå hver enkelt beboer. Avdelingen sørger for at eventuelle framtidige ønsker om nedtrapping og/eller overgang til annen løsning blir ivaretatt.
Før oppstart drøftet ansattgruppen hvordan man tenkte det skulle være i bofellesskapet. Brukertilpasning er viktig, hver enkelt beboer skal ha mulighet til å påvirke sitt hjem og sine behov. Avdelingen er innrettet med tanke på at den skal bidra til et sosialt bofellesskap, men beboere som ønsker seg roligere dager skal også få mulighet til det. Det er fokus på å opprettholde egne ressurser hos hver enkelt. Her har man også vært tydelig på at alle personer med utviklingshemning får individuelle tjenester, og at det skal følges opp. For at man lettere skal få til aktiviteter er det allerede gjort to justeringer i bemanningen; En bemanningsøkning og en justering av tidspunkt i turnusen.

Brukertilpasning er viktig, hver enkelt beboer skal ha mulighet til å påvirke sitt hjem og sine behov.

Styrket kompetanse

Nesten alle ansatte som ble med i oppstarten av botilbudet hadde erfaring fra arbeid med brukergruppen eldre personer med utviklingshemning.
For å ivareta oppfølgingen av hver enkelt beboer ble det i planleggingsfasen vurdert behov for å ha både en sykepleier og en vernepleier i avdelingens grunnbemanning. Etter hvert som personer søkte seg til bofellesskapet, ble behovet for sykepleierkompetanse revurdert. Ved behov for sykepleietjenester bistår nå den nærliggende hjemmetjenesten. Idd samlokaliserte bolig ligger vegg i vegg med et sykehjem, hvor det også jobber sykepleiere.
I bofellesskapet er det ansatt én vernepleier, og i høst lyses det ut ytterligere en vernepleierstilling. Flere av avdelingens ansatte er påmeldt opplæring gjennom Demensomsorgens ABC – Perm 1, med blant annet «demens hos personer med utviklingshemning» som et viktig punkt.
Idd samlokaliserte bolig har som mål å styrke de ansattes kompetanse fortløpende hvis kartlegging viser at beboernes behov endres. Slik vil beboerne til enhver tid være sikret riktig og tilpasset oppfølging.