Smerter og smertekartlegging

Smertekartleggingsverktøyet MOBID-2 kan avdekke smerte basert på observasjoner i forhold til atferdsendring. Man registrerer atferd og intensitet når pasienten blir mobilisert og gjennomfører fem øvelser.

Aldring og helse har sammen med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (Hedmark) og førsteamanuensis Reidun K. Sandvik ved Høgskolen på Vestlandet utviklet filmmateriell om smerter og smertekartlegging.

Vi har valgt å forklare og vise hvordan dere kan benytte smertekartleggingsskjemaet MOBID-2 (PDF) for å kartlegge smerter hos personer med utviklingshemning som ikke selv kan gjøre rede for hvor de har vondt og intensitet av smerter.

MOBID-2 skjemaet er utviklet for å kartlegge kroniske smerter og er opprinnelig utviklet for personer med demens.

Opplæringsfilmer

For personer med utviklingshemning som er i aktivitet

Introduksjons og refleksjon om smertekartlegging med MOBID-2

Eksempler på hvordan gjennomføre undersøkelser og fylle ut skjema på del 1

Eksempler på hvordan gjennomføre undersøkelser og fylle ut skjema på del 2

Erfaringsbaserte råd til hvordan bruke og implementere MOBID-2

For personer med utviklingshemning som er sengeliggende

Eksempler på å kartlegge lokalisjon og intensitet gjennom MOBID 2

Forslag til bruk av opplæringsfilmene

Vi vil foreslå at en eller to av personalgruppen blir oppnevnt til å være MOBID-2 ansvarlige i bofellesskapet eller for flere samlokaliserte boliger hvor det bor voksne og eldre personer med utviklingshemning. MOBID-2 ansvarlige må få avsatt arbeidstid til å lære mer om smerter og hvordan bli trygge på å benytte skjemaet selv og hvordan lære andre å benytte skjemaet .

Ledelsen eller MOBID-2 ansvarlige har ansvar for å lære opp kollegaer og følge opp at MOBID-2 skjemaet blir benyttet regelmessig, for eksempel annen hver måned. Vi vil foreslå å benytte fagutviklingsmøter eller personalmøter for å lære teori om smerter, kartlegging og lindring. Det er lurt å prøve ut MOBID-2 skjemaet på hverandre før en prøver på personer med utviklingshemning.

Benytt filmene ved opplæring av de ansatte på møtene. Kim Liland (Aldring og helse) har laget noen «smerteoppgaver» som kan benyttes når dere skal øve. Se Smerte-rollespill her.

Diskuter hva som blir formidlet i filmene, og hvordan dere kan overføre denne kunnskapen til beboere og arbeidsmiljøet hos dere.

Forelesning om smerte

Reidun Karin Sandvik, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet,har laget en forelesning om Smerter og personer med utviklingshemning, som er utviklet til en opplæringsfilm. Filmen bør sees av alle som føler at de kan for lite om smerter og smertevurdering.

Opplæringsfilm om smerter og utviklingshemning av Reidun Karin Sandvik

Vanlig spørsmål og svar

Vi har også laget en oversikt over noen vanlige spørsmål som mange har etter at de har begynt å bruke MOBID-2. Selv om man har øvd litt, så kan det være vanskelig å bruke skjemaet og stole på egne vurderinger. Under hvert spørsmål finnes en link. Når du aktiverer linken får du opp film med svar på spørsmålet. Det er Reidun Karin Sandvik, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet som svarer med utfyllende kommentarer.

Smerte

Jeg synes det er vanskelig å kartlegge smerter hos beboere som ikke selv kan si ifra om hvor de har vondt. Jeg synes at jeg kan for lite om smerter og hva jeg skal se etter.

Smertesensitivitet

Jeg har lest at mange personer med utviklingshemning er mer sensitive for smerter enn andre, men noen tjenestemottagere ser ut som om de tåler smerte bedre enn andre. Hva vet vi om smertesensitivitet hos personer med utviklingshemning?

Bruk av MOBID-2 smerteskala

Jeg synes at det er vanskelig å benytte MOBID-2 skjemaet, selv om jeg har fått opplæring. Har du noen gode råd til meg for hvordan benytte skjemaet når vi ikke kan benytte fremgangsmåten som ble utviklet i forhold til personer med demens?

To tjenesteytere

Den som kjenner personen best skal utføre undersøkelsen og en annen skal være med å observere den som blir undersøkt står det i oppskriften på hvordan bruke MOBID-2. Hva skal vi gjøre når det ikke er vanlig å komme to tjenesteytere inn til den som skal kartlegges?

Mobid-2 smerteskala, del 2

Jeg synes at det er greit å utføre undersøkelsene på side en av skjemaet. For meg er det mye vanskeligere å forstå hvordan jeg skal få utført undersøkelsene på side to? Kan du forklare meg litt mer om hva jeg egentlig skal se etter?

Når personen motsetter seg

Mange personer med utviklingshemning er vare og sårbare for endringer i rutinene sine. Hva gjør jeg hvis personen jeg skal undersøke motsetter seg at jeg for eksempel berører han eller henne?

Usikker?

Jeg synes det er vanskelig å bedømme smerteintensiteten til et annet menneske. Jeg blir litt usikkert på min evne til å vurdere riktig. Har du noen råd til meg for hvordan jeg kan bli tryggere på dette?

Totalvurdering

Hvordan skal vi gjøre en helhetlig vurdering av pasientens smerteintensitet, en totalvurdering, som det står om nederst på side to av MOBID-2 skjemaet?

Opplysninger vi gir til annen faggruppe

Hvis vi har avdekket smerte og beboeren har fått et smertestillende medikament i samråd med fastlegen, hva gjør vi videre da?

Implementere MOBID-2 i hverdagen

Er det andre ting vi i bofellesskapet bør tenke på når vi vil implementere MOBID-2 i hverdagen vår?