Klinisk observasjonskompetanse

Observasjonskompetanse blir gjerne kalt «Rapid response system» på engelsk. Det handler om tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand hos mennesker. Det er flere begreper som omhandler det samme. Noen kaller det akuttmedisin og andre sier somatisk vurderingskompetanse. Vi vil vi benytte klinisk observasjonskompetanse.

Hvorfor er klinisk observasjonskompetanse viktig?

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. På grunn av kort liggetid i sykehus, sykere pasienter, flere eldre med sammensatte lidelser stilles det nå større krav enn tidligere til helsepersonell sin helsefaglige kompetanse i kommunene. Derfor er det viktig at ansatte i kommunehelsetjenesten får nok kunnskap og trening i å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Animasjonsfilm som viser grunnelementene ved tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand

Hvordan lære klinisk observasjonskompetanse?

KlinObsKommune er en modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetjenesten innen fagområdet klinisk observasjonskompetanse. Modellen er visualisert som en trapp og viser anbefaling til et faglig innhold for å styrke kompetanse innen fagområdet. 

Klinisk observasjonskompetansestige

Modellen viser fagområdene som bør vektlegges for å styrke klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten. Innholdet er i tråd med nasjonale føringer og tar utgangspunkt i en systematisk pasientobservasjon ved bruk av ABCDE metodikk, risikovurdering ved bruk av NEWS og kommunikasjon ved bruk av ISBAR. Det er kompetansebehov ved arbeidsstedet som avgjør hvilket trinn hver enkelt avdeling/tjeneste velger å starte på eller prioriterer.

Se presentasjonsfilm om KlinObsKommune.

Målgruppen for kompetansearbeidet er primært fagutdannet helsepersonell i kommunal helse- og omsorgstjeneste, men involverer også ledere, legetjeneste og andre samarbeidspartnere. Sluttbruker er voksne pasienter i institusjoner, boliger og hjemmebaserte tjenester.

For mer informasjon se Utviklingssenterets hjemmeside. Her kan dere laste ned informasjon om KlinObsKommune og opplæringsmateriellet som er utviklet. Filer for print, trykk og nettversjoner er tilgjengelige.

For å undervise i grunnleggende ferdigheter og handlingsberedskap, trinn 1 anbefales:

 • Instruktøropplæring i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste (USHT) eller en annen faglig/pedagogisk samarbeidspartner.
 • At du er en faglig trygg sykepleier/vernepleier med undervisningserfaring, som ved å sette deg inn i undervisningsmateriellet, kjenner deg komfortabel med å undervise i henhold til gjeldende power point og filmer.

Kompetansebroen.no har også direktelinker til e-læringsmoduler innen Klinisk observasjonskompetanse.

ABCDE og NEWS-målinger

ABCDE, illustrasjon
ABCDE-metodikk

ABCDE-metodikk og hvordan ta NEWS-målinger på personer med utviklingshemning som bor i bemannede omsorgsboliger må læres og det må øves for at personalgruppen skal blir trygg på egne vurderinger og målinger. Til enkelte av målingene trenges det medisinsk teknisk utstyr i tillegg til kliniske observasjoner. Det er utviklet et forslag til medisinsk teknisk utstyr til vitale målinger og bruk av NEWS av KlinObsKommune 2020.

Alle bofellesskap bør se igjennom hva de allerede har av utstyr og skaffe seg det de mangler. Dette er med å redde liv, og er en trygg investering.

Nødvendig medisinsk teknisk utstyr

 • Bag/sekk for utstyr eller mobil tralle
 • Det anbefales manuelt blodtrykksapparat. Alternativt kan en velge elektronisk blodtrykksapparat.
 • Mansjetter i str. M, samt ekstra mansjetter i str. S og L til blodtrykksapparatet
 • Stetoskop
 • Pulsoksymeter til finger
 • Digitalt termometer til bruk i armhule (med beskyttertrekk)
 • Blodsukkerapparat med strimler og lansett
 • Pocketmaske enveisventil med filter
 • Pupillelykt
 • Tidsur
 • Overflatedesinfeksjon (hydrogenperoksidbaserte desinfeksjon)
 • ABCDE, NEWS(med respons) og ISBAR skjema
 • Universalcontainer og multistix 5 til urinprøve

For å sikre kvalitative gode målinger anbefales det at en sikrer rett bruk av utstyret og minimering av feilkilder. Dere bør lage interne rutiner for å sikre jevnlig kontroll/påfyll av bagene/sekkene/utstyr i hver avdeling/tjenestested.

Kvalitetsmål

 • Personen med utviklingshemning får kvalitetssikret observasjon ved akutt sykdom og/eller endret helsetilstand.
 • Sikre oversikt over personen med utviklingshemning sin kliniske tilstand ved å gjøre vitale målinger og oppdage en eventuell forverring av vedkommendes tilstand tidlig i forløpet.
 • Forslag på innhold i sekker/bagger/mobil tralle er utarbeidet etter innspill fra ulike kommuner/prosjekter og erfaringer. Innkjøp må gjøres etter den aktuelle kommunes innkjøpsavtale.

Se læringsmateriale KlinObsKommune trinn 1 for mer informasjon om opplæring og viktige hensyn.

HLR (hjerte-lungeredning)på 123

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) har laget et e-læringskurs i hvordan du utfører HLR og hvordan bruke en hjertestarter.

Du finner kurset på Kompetansebroen.no

E-læringskurs i observasjonskompetanse

Abcdef- observasjonskompetanse
Kurset gir en første introduksjon til ABCDEF-metoden og ISBAR, og vektlegger blant annet observasjoner som kan utføres ved å bruke sansene.

Formålet med kurset er å bidra til at du som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten raskt skal fange opp endring hos en pasient, og kommunisere observasjoner på en forenklet, effektiv og strukturert måte til annet helse- og omsorgspersonell.Gå til kurset

Lær mer om klinisk observasjonskompetanse

Tidlig oppdagelse, rask respons og teamarbeid ved forverret somatisk tilstand – ProACT Norge

ProAct Norge er en ideell forening som har utviklet et kurs om observasjonskompetanse der målgruppen er helsepersonell i pasientnært arbeid – både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Med fokus på “ABCDE”, “NEWS2” og “ISBAR-kommunikasjon” er hensikten å ivareta pasientsikkerheten ved forverring eller akutt somatisk sykdom i tråd med nasjonalfaglige råd. 

Les mer om ProAct på deres hjemmesider

Fagskoleutdanning i somatisk vurderingskompetanse – Fagskolen i Vestfold og Telemark

Fagskolen Vestfold og Telemark tilbyr en høyere yrkesfaglig utdanning i somatisk vurderingskompetanse. Målet er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om somatiske sykdommer og skader, behandling og sykepleie, knyttet til voksne og eldre pasienter. En sentral del av utdanningen er ferdighetstrening på ulike prosedyrer og i 10 uker av studiet er studentene i praksis. 

For mer informasjon se artikkel i Fagtidsskriftet Helsefagarbeideren (2, 2020) eller Fagskolens hjemmeside.

Akuttmedisinsk eldreomsorg – Verdighetssenteret i Bergen

Verdighetssenteret i Bergen tilbyr en etterutdanning i Akuttmedisinsk eldreomsorg som er skreddersydd for å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møtet med alvorlig og akutt syke gamle.

Utdanningen passer for deg som:

 • Vil ha økt kompetanse i møte med alvorlig og akutt syke gamle.
 • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen akuttmedisin for gamle.
 • Ønsker å bli trygg på utførelse av systematiske observasjoner og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt.
 • Vil bli trygg på å iverksette relevante tiltak på et tidlig tidspunkt (i samarbeid med lege), for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser.
 • Vil bli trygg på håndtering av ulike medisinsk tekniske utstyr.
 • Ønsker økt kjennskap til utvalgte undersøkelsesmetoder.