Problemløsningsterapi (PLT) - Nasjonalt senter for aldring og helse

Problemløsningsterapi (PLT)

Problemløsningsterapi (PLT) er en enkel, manual-basert terapiform som kan tas i bruk av helsepersonell som vil jobbe systematisk med pasienters følelsesmessige problemer.

Metoden egner seg best for mild depresjon, men også pasienter med alvorligere depresjon kan ha nytte av den. PLT har mye til felles med kognitiv terapi. Helsedirektoratet anbefaler PLT ved mild depresjon.

I e-læringskurset ”Depresjon hos eldre” vil du finne mer informasjon om å samtale med eldre med depresjon og PLT blir presentert. Foredraget som omtaler PLT i e-læringskurset kan du også se nederst på denne siden. For å gjøre det enkelt å ta PLT i bruk kan manual, sjekkliste og arbeidshefte lastes ned og skrives ut.

Hva er PLT?

PLT som behandlingsform har eksistert siden tidlig på 70-tallet og er benyttet innenfor mange områder. PLT er en strukturert, løsningsorientert samtale mellom to likeverdige partnere. Gjennom dialog skal pasienten oppmuntres til å identifisere og prioritere problemer og løsninger, finne hindre som kan vanskeliggjøre løsningen, planlegge tiltak og evaluere resultatet av tiltaket. Det er pasientens aktivitet og tenkning omkring problemet som er drivkraft i terapien. På den måten ansvarliggjøres og aktiviseres pasienten i sin egen behandling.

PLT er basert på prinsipper som minner om kognitiv terapi, men arbeidsmåten er enklere og krever mindre forkunnskaper. Dokumentasjonen for effekten av PLT er god.

Hvem kan tilby PLT?

Fastleger, sykepleiere, vernepleiere, psykologer og annet helsepersonell som har satt seg inn i denne manualen og tilhørende sjekkliste og arbeidshefte kan tilby PLT til sine pasienter. Helsepersonell som vil tilby sine pasienter PLT bør også ta e-læringskurset “Depresjon hos eldre“. PLT er enkelt å lære, og er i stor grad styrt av sjekkliste og arbeidshefte. Noe kunnskap om depresjon og interesse for pasientgruppen er en forutsetning. Det foreligger ingen sertifisering for PLT i Norge, og helsepersonell skal kunne ta metoden i bruk etter egenstudier. Som ved annen behandling må pasientens tilstand vurderes regelmessig slik at du forsikrer deg om at forløpet er tilfredsstillende.

Hvem kan tilbys PLT?

Pasienter med milde og moderate episoder av angst eller depresjon er velegnet for PLT. Metoden kan også være nyttig for personer som ikke har psykiske lidelser. PLT kan kombineres med medikamentell antidepressiv behandling og bruk av selvhjelpsmetoder.

Hvem bør ikke tilbys PLT?

Pasienter med kognitive symptomer som påvirker dagliglivets funksjoner (hukommelse, praktiske ferdigheter) kan ha problemer med å følge arbeidsmetoden. Pasienten må være i stand til å konsentrere seg om problemløsning i timen og jobbe med materialet mellom timene. PLT forutsetter at pasienten kan lese og skrive. Pasienter med alvorlig angst eller depresjon kan ha vanskeligheter med å gjennomføre PLT i starten av behandlingen, men metoden kan være egnet når symptomtrykket ikke lenger er så påtrengende

Samtidig bruk av benzodiazepiner kan være et hinder for å gjennomføre behandlingen på grunn av problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet.

Pasienter som samtidig mottar psykoterapi hos spesialist bør tilbys PLT først når dette er avklart med spesialisten.

Aktuell videoveiledning

Samtaleteknikker og PLT ved Eivind Aakhus (28 min)
Behandling av eldre med depresjon hos allmennlegen v/Bente Aschim
Målrettet samtale med den eldre deprimerte v/ Bente Aschim
Gode råd i møte med den eldre deprimerte v/Bente Aschim