Forankring og organisasjon

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) har et nasjonalt ansvar og er opptatt av å ha aktivitet i alle helseregioner. Vi har kontorer og ansatte fordelt over hele landet men organisatorisk er Aldring og helse forankret i Helse Sør-Øst RHF og er et sameie mellom Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF. Vårt eierstyre består av klinikkleder for Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) og forsknings- og innovasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold (SiV). SiV er ansvarlig for administrativ oppfølging. 

Nasjonalt senter for aldring og helse var tidligere underlagt modellen for nasjonale tjenester og het Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Etter en gjennomgang av disse tjenestene var det bred enighet om at Aldring og helse ikke passet inn i denne modellen, og vi var derfor den andre tjenesten som ble tatt ut av modellen. Fra 1. januar 2022 ble vi etablert som nasjonalt senter. Navnet ble samtidig endret til Nasjonalt senter for aldring og helse.  

Samtidig ble det gjennom 2021 og 2022 gjennomført endringer i organisasjonen. Ledergruppa fikk en ny sammensetning og det ble etablert et helt nytt fagråd for å løfte og tydeliggjøre forskning og faglig arbeid.

Ledelsen

Ledelsen består av ledergruppa og fagråd.

Ledergruppa

Organisasjonskart Ledelsen

Fagråd

Organisasjonskart