Leders beretning 2022

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) er det nasjonale kompetansemiljøet for aldring og eldrehelse i Norge. Målgruppene er ansatte, studenter og forskere på alle nivåer i helsetjenestene. Andre viktige målgrupper er beslutningstakere, nasjonale helsemyndigheter, eldre, deres pårørende og allmennheten. 

Vi lever i en tid hvor andelen eldre i Norge øker raskt. Aldring og helse er og vil være en viktig aktør for å forberede Norge på denne demografiske utviklingen.  Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av ansatte i helse- og omsorgstjenestene, vi tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten og vi er blant de største aktørene innen forskning på eldrehelse i Norge. Det er vi stolte av! 

2022 har vært et spennende år for oss i Aldring og helse. Ikke bare har vi rundet 25 år, men vi har også fått et nytt og bredere mandat. Vi har endret navn fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse til Nasjonalt senter for aldring og helse. Tidligere var vi underlagt modellen for nasjonale tjenester. Etter en gjennomgang var det bred enighet fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst om at Aldring og helse ikke passet inn i denne modellen. Fra 1. januar 2022 er vi etablert som et permanent nasjonalt senter med vårt nye mandat.  

Aldring og helses oppgaver kan illustreres med dette kompetansehjulet:

Nasjonalt senter for aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge.   

Aldring og helses visjon er «Aldring og helse – fra kunnskap til praksis».   

Gjennom vårt kompetansehjul forsøker vi å virkeliggjøre visjonen innenfor disse fagområdene: 

 • Normal aldring og eldrehelse, inkludert utviklingshemning og aldring
 • Kognisjon og demens
 • Fysisk helse og sykdom hos eldre personer 
 • Psykisk helse og sykdom hos eldre personer 

Innenfor alle fagområdene er vi opptatt av folkehelse og forebygging for flere friske år inn i aldringen, men også av hvordan man kan leve best mulig med sykdom og funksjonssvikt. 

Aldring og helse som samfunnsstemme   

Aldring og helse er opptatt av å være en tydelig fagstemme på eldrefeltet. Vi ser framover og har fokus både på utfordringene og mulige løsninger på dem. Dette gjør vi i alle deler av vårt kompetansehjul (se over):  

 • Ved å samle eksisterende kunnskap, for å etablere «state of the art». 
 • Ved å bidra med nødvendig forskning, utvikling, registerdata og kartlegging for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag om hva som kan bidra til gode løsninger. 
 • Ved å tilgjengeliggjøre denne kunnskapen gjennom innspill til myndigheter og politiske beslutningstakere i møter, presentasjoner og innspill til utredninger, NOU-er og høringer. 
 • Ved å utvikle modeller for implementering av den nye kunnskapen. Målet med våre modeller er å bidra til bedre bærekraft i et samfunn med flere eldre.  
  • Vi utvikler kompetansepakker tilpasset ulike aktører og nivåer.  
  • Vi utvikler modell for sosiale boformer med integrerte helsetjenester.  
  • Vi utvikler modell for kartlegging av risikofaktorer og implementering av skreddersydde folkehelsetiltak. 
 • Ved å tilgjengeliggjøre og distribuere relevant kunnskap fra oss selv og andre på alle våre kommunikasjonsflater: nettsider, sosiale medier, podkaster og liknende 
 • Ved å bidra til implementering av kunnskapen gjennom våre ulike opplæringsmodeller (digitale og fysiske), utdanninger, kurs, konferanser og bistand og veiledning til kommuner og andre  

Vi mener det er spesielt viktig å vise fram alt det gode arbeidet som gjøres på eldrefeltet, slik at vi kan lære og bli inspirert av hverandre. 

I 2022 opplevede vi særlig at omfanget av innspill til nye offentlige satsinger og høringer på NOU-er og rapporter har vært økende. Dette har vi lagt mye og grundig arbeid i, nettopp for å være en tydelig og kunnskapsbasert fagstemme inn i utviklingen av morgendagens samfunn.