Årsrapport 2022

Nasjonalt senter for aldring og helse

Leders beretning

Andelen eldre i Norge øker raskt. Nasjonalt senter for aldring og helse er det ledende nasjonale kompetansemiljøet på aldring og eldrehelse i Norge og vil være en viktig aktør for å forberede Norge på denne demografiske utviklingen. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt, som skal fremme helse og god alderdom, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom. Vi driver kompetanseheving og faglig oppdatering av ansatte i helse- og omsorgstjenestene, vi tilbyr informasjon og kunnskap til allmenheten og vi er den største aktøren innen forskning på eldrehelse i Norge.

Noen glimt fra 2022

I vårt 25. år fikk vi nytt navn, og nytt og bredere mandat. Her finner du noen glimt fra alt det spennende vi gjorde i jubileumsåret. Spesielt verdt å nevne er at vår fremragende forsker, Knut Engedal, ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs orden, og at Huskeprisen vår gikk til frivilligheten ved Stange helse- og omsorgssenter.

Jubilerer med nytt mandat som 25-åring

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse er blitt til Nasjonalt senter for aldring og helse i 2022.

Ny utdanningsmodul fra Fagskolen Aldring og helse: Hverdagsmestring for eldre personer med depresjon

Depresjon er den vanligste psykiske sykdommen hos eldre. Selvhjelpstiltak, fysisk aktivitet og sosial aktivitet kan hjelpe, men først må depresjonen oppdages. Den nye utdanningsmodulen for helsefagarbeidere vil gi kunnskap som de kan bruke i møte med eldre personer med depresjon og deres pårørende.

Hva er demens og hvordan kan vi forstå, forebygge og behandle endringer i atferd og psykiske symptomer?

Det første av tre e-læringskurs om demens er nå klart til bruk. E-læringen vil gi deg kunnskap om demenssymptomer, utfordrende adferd, personsentrert omsorg og miljøbehandling.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling ved Aldring og helse skal skape kliniske og forskningsmessige nettverk på tvers av regioner, på tvers av profesjoner og på tvers av tjenestenivåer. Forskning og utvikling skal bidra til bedre grunnlag for beslutningstagere nasjonalt på våre fagområder. Forskning og utvikling skal ha klinisk relevans. Kunnskapen som skapes, skal videreformidles raskt og på en forståelig måte for dem som bruker våre opplæringsressurser og våre nettsider.

Kompetanseheving

En av Aldring og helses kjerneoppgaver har alltid vært å utvikle og spre kompetanse til tjenestene gjennom ulike opplæringsmodeller på oppdrag fra myndighetene.

Hvert år gjennomfører et stort antall helse- og omsorgsarbeidere kompetanseheving og utdanning hos Aldring og helse. Tilbudet spenner fra korte introduksjonskurs til meritterende utdanning. Mange av tilbudene våre er gratis for deltakeren. Det er lønnsomt for både virksomhetene, deltakerne og kommunene at kompetansenivået heves.

Kommunikasjon

Nasjonalt senter for aldring og helse er i en spennende utvikling og kommunikasjon er en helt sentral del av vår virksomhet. Vi er opptatt av å holde et høyt kommunikasjonsfaglig nivå og tar i bruk et bredt spekter av virkemidler i mange kanaler. 

454.634
brukere på nettsiden

34.036
følgere på Facebook

8700
nyhetsbrev abonnenter

Forankring og organisasjon

Nasjonalt senter for aldring og helse (Aldring og helse) har et nasjonalt ansvar og er opptatt av å ha aktivitet i alle helseregioner. Vi har kontorer og ansatte fordelt over hele landet men organisatorisk er Aldring og helse forankret i Helse Sør-Øst RHF og er et sameie mellom Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset i Vestfold HF. Vårt eierstyre består av klinikkleder for Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) og forsknings- og innovasjonsdirektør ved Sykehuset i Vestfold (SiV). SiV er ansvarlig for administrativ oppfølging.