Koronapandemien – konsekvenser for hjemmeboende personer med demens - Nasjonalt senter for aldring og helse

Koronapandemien – konsekvenser for hjemmeboende personer med demens

Pårørende til personer med demens har gitt uttrykk for omfattende konsekvenser av tiltakene som er iverksatt nasjonalt og lokalt som følge av koronapandemien. Tjenester som dagaktivitetstilbud, pårørendeskoler, samtalegrupper og oppfølging fra hukommelsesteam og hjemmetjenester har vært redusert eller fraværende for mange.

Vi kjenner imidlertid ikke nok til omfanget av endringene i tjenestetilbudet eller hvilke konsekvenser dette har fått for brukerne. 

Målet med denne forskningsstudien er å innhente informasjon om opplevde konsekvenser av koronapandemien for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende ved å undersøke hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens og hvordan pårørende har erfart å leve med myndighetenes anbefalinger om sosial isolering og andre smitteverntiltak. 

Studien har et kvalitativt design der en ønsker å innhente deltakernes erfaringer og opplevelser knyttet til koronapandemien og hvordan dette har påvirket deres hverdag. Individuelle intervjuer med pårørende brukes for datasamling. Det inkluderes 15-20 pårørende (ektefeller/samboere/barn) til hjemmeboende personer med demens som mottar tjenester (dagaktivitetstilbud og/eller hjemmetjenester). De rekrutteres fra ulike kommuner og deler av landet. 

Prosjektet ledes av av professor/ seniorforsker, Anne Marie Mork Rokstad, Nasjonalt senter for aldring og helse / Høgskolen i Molde. Prosjektmedarbeider og sykepleier Marit Fossberg vil gjennomføre intervjuene. I prosjektgruppen deltar for øvrig professor/ seniorforsker, Siren Eriksen, Nasjonalt senter for aldring og helse / Lovisenberg Diakonale Høgskole og forsker/PhD Janne Røsvik, Nasjonalt senter for aldring og helse.

Studien startet i november 2020 og datasamling, analyse og publisering av funn i form av vitenskapelig artikkel vil foregå frem mot sommeren 2021.