Koronaens påvirkning på personer med demens og deres pårørende - Nasjonalt senter for aldring og helse

Koronaens påvirkning på personer med demens og deres pårørende

I denne studien fra Singapore har forskere sett på journaldata for personer med demens og deres pårørende, i forkant og under nedstengingen av landet i perioden 7. april- 1. juni 2020. De fant en betydelig økning i atferdsmessige- og psykologiske symptomer i form av agitasjon, søvnforstyrrelser og irritabilitet blant personer med demens, samt økt omsorgsbyrde for pårørende.

Myndighetene i Singapore stengte ned samfunnet i perioden 7. april- 1. juni 2020, for å hindre koronasmitte. Dette medførte at eksempelvis dagsenter for personer med demens og støttegrupper for pårørende ble midlertidig stengt. Forskere har gjennomgått pasientjournaler ved en geriatrisk klinikk og en hukommelsesklinikk i Singapore, i perioden 23. januar til 1. juni 2020. Totalt 634 personer med demens er inkludert i studien. Av disse var det 444 pasienter som besøkte klinikken før nedstengingen i april, og 190 pasienter som besøkte klinikken i løpet av nedstengingsperioden. 

Når de sammenliknet disse gruppene fant forskerne en større andel av personer med demens som rapporterte atferdsforstyrrelser i form av agitasjon, søvnforstyrrelser og irritabilitet blant de som besøkte klinikken i løpet av nedstengingsperioden, enn blant de som besøkte klinikken før nedstengingen (37% vs. 23%). Pasienter som til vanlig hadde dagtilbud hadde størst sannsynlighet for å vise atferdsmessige- og psykologiske symptomer (39,1% vs. 24,3%). Forskerne fant også en økning i bruk av antipsykotika, antidepressiva, beroligende medisiner og sovemedisiner i nedstengingsperioden (38% vs. 27%). I tillegg rapporterte pårørende et økt stressnivå (22% vs. 9%). 

Finn ut mer om koronaviruset og eldre her

Studien konkluderer med at endring av vanlige rutiner, stengning av dagtilbud og mer tid i hjemmet for å holde sosial distanse kan forverre atferdsmessige- og psykologiske symptomer hos personer med demens, samt at det gir et økt stressnivå blant pårørende. Særlig nedstenging av dagtilbud medførte at pårørende fikk en betydelig økt omsorgsbyrde. 

Forskerne etterlyser en pragmatisk holdning til å holde dagtilbud åpne, med gode strategier for å hindre smitte. Alternativt må det ses på hjemmebaserte tilbud, med mål om å opprettholde eller forbedre kognisjon og stemningsleie, redusere atferdssymptomer og forbedre kvaliteten på forholdet mellom personen med demens og pårørende. Forskerne påpeker at det ikke vil være hensiktsmessig å overføre tjenester til kun teknologiske arenaer, da dette kan være for krevende for en del personer med demens.

Litteratur:

Koh, Z. Y., Law, F., Chew, J., Ali, N., & Lim, W. S. (2020). Impact of Coronavirus Disease on Persons with Dementia and Their Caregivers: An Audit Study. Ann Geriatr Med Res. doi:10.4235/agmr.20.0059