Covid-19 i sykehjem - Nasjonalt senter for aldring og helse

Covid-19 i sykehjem

For å få kunnskap om de erfaringene som er gjort ved norske sykehjem under koronapandemien og styrke det videre arbeid med ivaretakelse av beboere med covid-19 og deres pårørende, er det viktig å undersøke erfaringer som ulike parter har hatt i denne perioden.

Målet med denne forskningsstudien er å undersøke erfaringer med covid-19 på sykehjem fra tre ulike perspektiver: leger, sykepleiere og pårørende. Det vil settes søkelys på generelle erfaringer hos deltakerne, erfaring med isolasjon og besøksforbud i sykehjemmet, prioritering og avklaring av hvilken behandling som iverksettes, samt symptomlindring og oppfølging av beboer og pårørende i terminal fase.

Studien har et kvalitativt design der en ønsker å innhente deltakernes erfaringer og opplevelser knyttet covid-19 smitte i sykehjem og hvordan dette har påvirket deres hverdag. Følgende utvalg av deltakere vil inngå i tre delstudier: 1) 8 til 10 sykehjemsleger som jobber på et sykehjem som har / har hatt covid-19-smittede beboere, 2) 12-15 sykepleiere som jobber på et sykehjem som har / har hatt covid-19-smittede beboere og 3) et utvalg av 10-12 av nærmeste pårørende til en sykehjemsbeboer som har hatt covid-19-smitte. Det vil bli gjennomført individuelle dybdeintervjuer der deltakerne oppfordres til å fortelle om sine erfaringer og beskrive hvordan de har opplevd disse. 

Prosjektet ledes av professor/ seniorforsker, Anne Marie Mork Rokstad, Nasjonalt senter for aldring og helse / Høgskolen i Molde og professor/ seniorforsker, Siren Eriksen, Nasjonalt senter for aldring og helse / Lovisenberg Diakonale Høgskole og gjennomføres i samarbeid med førsteamanuensis Signe Julnes, Høgskolen i Molde (ansvarlig delprosjekt 1), førsteamanuensis, PhD, Adelheid Hillestad, Lovisenberg Diakonale Høgskole (ansvarlig delprosjekt 2) og redaktør, PhD, Signe Tretteteig, Nasjonalt senter for aldring og helse (ansvarlig delprosjekt 3). I prosjektgruppen inngår også spesialist i allmennmedisin, PhD, Bjørn Lichtwarck, Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom, Sykehuset Innlandet.

Studien startet i november 2020 og datasamling, analyse og publisering av funn i form av vitenskapelig artikkel vil foregå frem mot sommeren 2021. 

Kan du tenkt deg å bli intervjuet eller har spørsmål om studien, ta kontakt med Signe Tretteteig på tlf. 90108938 / signe.tretteteig@aldringoghelse.no Intervjuene skjer via telefon, Skype el.