Betydning av sosial isolasjon på psykisk helse blant eldre - Nasjonalt senter for aldring og helse

Betydning av sosial isolasjon på psykisk helse blant eldre

For å begrense smitte av Covid-19 i befolkningen har det blitt oppfordret til sosial distansering. Sårbare grupper som eldre, har i sterkere grad enn andre blitt oppfordret til å redusere kontakten med andre. Forskere har nå gjort studier på konsekvensene av den sosiale isoleringen, og finner en økning i depresjon blant eldre.

I april og mai 2020 gjennomførte amerikanske forskere en oppfølgingsstudie av 93 eldre, der de besvarte en spørreundersøkelse om sitt sosiale nettverk, opplevelse av ensomhet og depresjon. Spørsmålene var de samme som de hadde besvart 6-9 måneder før koronapandemien. Studien er publisert i tidsskriftet Journals of Gerontology: Psychological Sciences.

Studien fant at koronapandemien hadde en påvirkning på psykiske helse i den eldre befolkningen, og at det var en sammenheng mellom ensomhet og depresjon. Opplevelse av en sterk relasjon til sine nærmeste kan moderere opplevelsen av depresjon, men dette var ikke tilfelle der opplevelsen av isolasjon var sterk. De som opplevde at de hadde en sterk relasjon til familie og nettverk, uten å kunne involvere seg sosialt, viste særlig økning i depresjon ved økt isolasjon. Forskerne anslår at dette har en sammenheng med at mange eldre har og ønsker å ha en rolle der de føler at de kan være til nytte for sine nærmeste. Dette er en verdi som har betydning for deres livskvalitet, og som ble rammet ved økt isolasjon. Forskerne peker på at å gi sosial støtte til nettverket sitt kan være viktigere for eldre sin psykiske helse, enn å motta støtte selv.

Forskerne konkluderer med at restriksjonene som følge av korona pandemien har hatt en negativ påvirkning på eldres psykiskhelse og livskvalitet på kort sikt, og at dette må følges for å se hvordan det utvikler seg over tid. 

Studie:

Krendl AC, Perry BL. The impact of sheltering-in-place during the COVID-19 pandemic on older adults’ social and mental well-beingJ Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2020.