Forskning og fagstoff - Aldring og helse

Forskning og fagstoff

Gjennom aviser og nettmedier har folk tilgang til faktastoff, ytringer og påstander om hvordan koronaviruset brer seg, og hvordan det kan stoppes. Noen ganger er det vanskelig å vite hva man skal tro på, og hvem man skal høre på. På denne siden publiserer vi fortløpende kvalitetssikret informasjon fra anerkjente kilder.

Korona og psykisk helse

Konsekvens av sosial isolasjon: Variasjon på tvers av landegrenser

De negative konsekvensene av sosial isolasjon ser ut til å kunne bli moderert av en tydelig smittevernstrategi.

Les mer her

Bruk av antipsykotika blant personer med demens under koronapandemien

I England er det registrert en økning i bruk av antipsykotika for personer med demens under koronapandemien. 

Les mer om hvorfor her

Betydning av sosial isolasjon på psykisk helse blant eldre

For å begrense smitte av Covid-19 i befolkningen har det blitt oppfordret til sosial distansering. Sårbare grupper som eldre, har i sterkere grad enn andre blitt oppfordret til å redusere kontakten med andre. Forskere har nå gjort studier på konsekvensene av den sosiale isoleringen, og finner en økning i depresjon blant eldre.

Les mer her

Bruk av smart-teknologi kan bidra til mening i livet

Tidligere forskning viser at eldres opplevelse av mening i livet har en sterk sammenheng med blant annet nærhet i relasjon til familie og venner, mellommenneskelig intimitet og gjensidig hjelp i det daglige.Den sosiale relasjonen mellom folk har imidlertid blitt begrenset som et resultat av smitteverntiltak under koronapandemien. Nå viser det seg at bruk av smart-teknologi kan bidra til mening i livet for eldre. 

Les mer her

Psykisk lidelse hos eldre og koordinerte hjelpetiltak i Kina under Covid-19

Kinesiske organisasjoner sørget raskt for psykososial støtte til eldre og deres pårørende i en pandemisituasjon som ikke likner noe vårt moderne samfunn har måttet håndtere. Fagsjef Marit Tveito presenterer en nylig godkjent forskningsartikkel fra tidsskriftet International Psychogeriatrics, som forteller hvordan de organiserte dette arbeidet.

Les artikkelen her

Korona – subjektiv alder og ensomhet

Sosial distansering har vært hovedtiltaket for å beskytte eldre mot koronaviruset. «Mange har vært bekymret for hvordan ensomheten vil påvirke de eldre, men alder er ikke bare et tall», viser studien som fagsjef Marit Tveito omtaler i denne artikkelen.

Les artikkelen Covid-19 – ensomhet, psykiske symptomer og subjektiv alder

Nye forskningsprosjekter

Covid-19 i sykehjem

For å få kunnskap om de erfaringene som er gjort ved norske sykehjem under koronapandemien og styrke det videre arbeid med ivaretakelse av beboere med covid-19 og deres pårørende, er det viktig å undersøke erfaringer som ulike parter har hatt i denne perioden. 

Finn ut mer om forskningsprosjektet

Koronapandemien – konsekvenser for hjemmeboende personer med demens

Pårørende til personer med demens har gitt uttrykk for omfattende konsekvenser av tiltakene som er iverksatt nasjonalt og lokalt som følge av koronapandemien. Tjenester som dagaktivitetstilbud, pårørendeskoler, samtalegrupper og oppfølging fra hukommelsesteam og hjemmetjenester har vært redusert eller fraværende for mange. 

Les mer om forskningen

Levende kart over covid-19-forskning

Mengden tilgjengelig forskning om covid-19 øker raskt. Dette prosjektet skal hjelpe beslutningstakere til å orientere seg i tilgjengelig forskning, og støtte dem som lager systematiske oversikter over forskning på covid-19.

Se forskningskartet på fhi.no

Hva er en pandemi?

Epidemi og pandemi er plutselig blitt ord vi alle forholder oss til. Men hva betyr de? Med utgangspunkt i en artikkel i JAMA forklarer Marit Tveito, fagsjef alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, forskjellen.

Les artikkelen hva er en pandemi

Symptomer på koronavirus

Nedsatt lukt- og smakssans ved covid-19

I media har pasienter med covid-19 fortalt om sterk svekkelse av både lukt og smak. «Det har vært få rapporter om dette i vitenskapelige artikler så langt, men nylig har en italiensk studie (1) undersøkt disse symptomene», skriver forskningssjef Geir Selbæk.

Les artikkelen: Nedsatt lukt- og smakssans ved covid-19

Mage-tarm-symptomer kan være tegn på covid-19

Tap av appetitt, kvalme, oppkast, diaré og magesmerter. Ikke glem mage-tarm-symptomer ved mistanke om covid-19, skriver forskningssjef Geir Selbæk i denne kommentaren. 

Les kommentaren Mage-tarm-symptomer kan være tegn på covid-19

En mann i 90-årene med feber og tørrhoste

En mann tidlig i 90-årene med redusert allmenntilstand, feber og tørrhoste ble innlagt på regionsykehus da koronaviruspandemien akkurat hadde nådd Norge. Anamnesen viste ikke smitteeksponering, og han hadde ikke vært på reise. Han ble derfor ikke isolert ved innleggelsen. Sykehistorien viser et alvorlig forløp hos en gammel pasient. Den viser også potensialet for smittespredning i dagens globaliserte verden. 

Les en mann i 90-årene med feber og tørrhoste

Korona på sykehjem

På tide å rette søkelys mot Covid-19 i sykehjem

Sykehjemsbeboere er særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19 på grunn av at de har flere andre sykdommer og at de er gamle. Det er betydelig mindre ressurser for å takle en krevende smittesituasjon i sykehjem enn i sykehus, skriver forskningssjef Geir Selbæk.

Les artikkelen

Smittespredning av covid-19 i sykehjem

Pasienter i sykehjem er ekstra sårbare for å få et alvorlig forløp av covid-19, både på grunn av høy alder og at de har flere sykdommer. Det er derfor ekstra viktig å begrense smitte i sykehjem. Det begynner nå å komme undersøkelser som kan gi hjelp i dette arbeidet.

Les artikkelen

Hvordan hindre spredning av koronavirus til sykehjem i Singapore

Radikale tiltak settes i verk for å hindre at koronaviruset skal spre seg til sykehjem i Singapore. Det framgår av en artikkel som er akseptert for publisering i det anerkjente tidsskriftet JAGS.

Forskningssjef Geir Selbæk presenterer artikkelen for norske lesere her

Smitteverntiltak

Faktorer som påvirker hvorvidt helsepersonell følger smitteverntiltak

Folkehelseinstituttet har publisert et kunnskapssammendrag om faktorer som påvirker hvorvidt helsepersonell følger smitteverntiltak. Kunnskapsoppsummeringen er basert på Cochrane oversikter og kan være relevant for helsetjenestene ved planlegging av smitteverntiltak ved pandemier.

Les kunnskapssammendraget her

Smittevern avgjørende, også for dem uten symptomer

Trolig får over halvparten av dem som er smittet av koronaviruset ingen symptomer på sykdom. Det er derfor avgjørende at de som ikke merker symptomer også følger smittevernrådene nøye.

Les forskningssjef Geir Selbæks artikkel her 

Nyheter om behandling av covid-19

Jakten på effektiv behandling

«I en situasjon hvor koronaviruset har spredd seg raskt til alle verdensdeler, letes det med lys og lykte etter behandling som kan påvirke forløpet», oppsummerer Marit Tveito, Fagsjef i alderspsykiatri, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Les artikkelen oronaviruset – jakten på effektiv behandling

Inflammasjonsdempende medisiner (NSAIDs og kortison) og koronavirus

Den franske helseministeren la nylig ut en melding om at kortisonpreparater eller NSAIDs som Ibux kan forverre sykdom ved koronavirus. Dette har skapt mye bekymring.

Les artikkelen her

Forsøk med HIV/AIDS-medisin

Antivirusmedisin, som tidligere er brukt i behandling av HIV/AIDS er forsøkt som behandling av covid-19 i en kinesisk studie. Lopinavir/Ritonavir er blitt prøvd ut i en randomisert kontrollert studie av 199 personer innlagt i sykehus med alvorlig grad av covid-19. Man målte effekt etter 14 dagers behandling. Medisinen hadde ikke effekt på tid til kliniske bedring eller på dødelighet. 

Les artikkelen her

Plasma i behandlingen av covid-19

Blod fra personer som har gjennomgått sykdom med koronavirus kan kanskje brukes i behandlingen. En nyhetsartikkel fra det anerkjente tidsskriftet Nature forteller om forsøk med dette i New York.

Les artikkelen plasma som behandling

Få svar på spørsmål om covid-19-vaksinasjon av eldre

Legemiddelverket får mange spørsmål om mRNA-vaksinasjonen av eldre over 85 år. Eldre har økt risiko for alvorlig sykdom dersom de blir smittet av covid-19 viruset. Folkehelseinstituttet og Regjeringen har derfor bestemt at landets eldste og beboere på sykehjem skal være blant de som først får tilbud om vaksine. Ofte stilte spørsmål om effekt og mulige bivirkninger besvares nå på deres egen nettside. Finnes det for eksempel eldre og skrøpelige som ikke bør få vaksinen?

Besøk Legemiddelverkets side om mRNA-vaksinasjon av eldre over 85 år

Flere fag- og forskningsnyheter om eldre og Covid-19

Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19

I denne artikkelen beskrives lindrende ikke-invasive og invasive tiltak for skrøpelige eldre på sykehjem som er døende på grunn av covid-19.

Les artikkelen her

Omplassering av sykehjemspasienter er risikabelt på mange måter

Overføring av eldre pasienter med covid-19 fra sykehus etter akuttfasen er nødvendig, men må ikke gå på bekostning av sårbare sykehjemsbeboere. Omplassering av beboere på sykehjemmet kan gjøre at smittetrykket øker i sykehjem rundt om i landet.

Les artikkelen her

Råd om behandling av delirium ved covid-19

Delirium, akutt forvirring, rammer mange med alvorlige sykdommer, også covid-19. Særlig er eldre og personer med kognitiv svikt utsatt.

Les mer om delirium og covid-19 her

Covid-19 – kulepunkter for geriatere og sykehjemsleger

I en tid som mange nå bare kaller koronatiden, er det behov for klinisk anvendelig og oppdatert kunnskap om covid-19.

«I en fersk artikkel akseptert i tidsskriftet Journal of the American Geriatrics Society trekkes det frem viktige punkter for de som jobber med de mest sårbare gruppene, rettet mot helsepersonell innen geriatri og sykehjem», skriver fagsjef Marit Tveito.

Les mer om Covid-19 – kulepunkter for geriatere og sykehjemsleger.

Covid-19 og medisinbruk blant eldre

British Geriatric Society (BGS) har publisert enkle råd angående covid-19 og bruk av medisiner blant eldre. Eldre er særlig utsatt for komplikasjoner på grunn av covid-19, og mange tar allerede medisiner for andre sykdommer.

Artikkelen Covid-19 og medisinbruk blant eldre presentert for norske lesere

Akutt syke eldre i koronaens tid

Marius Myrstad og Anette Hylen-Ranhoff har skrevet en viktig oppdatering om akutt syke eldre i rammen av korona-epidemien.

Forskningssjef Geir Selbæk presenterer artikkelen Akutt syke i koronaens tid for Aldring og helses lesere.

Les om artikkelen Akutt syke eldre i koronaens tid

Alder, komorbiditet (flere sykdommer samtidig) og risikoen for alvorlig forløp av covid-19

Folkehelseinstituttet har laget en hurtigoversikt om hvordan alder og komorbiditet (flere sykdommer samtidig) har sammenheng med alvorlighet av covid-19.

Forskningssjef Geir Selbæk presenterer artikkelen Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19 for Aldring og helses lesere.

Les artikkelen: Hva øker risikoen for alvorlig forløp av covid-19?

Delirium og koronavirus

Eldre har størst risiko for å bli alvorlig syke av koronavirus. Smittede eldre kan også ha eller utvikle delirium.

British Geriatrics Society, European Delirium Association og Old Age Psychiatry Fakultet (Royal College of Psychiatrists) beskriver utfordringer i behandling av pasienter med covid-19 og delirium. De gir også anbefalinger for forebygging og behandling.

Les artikkelen: Coronavirus: Managing delirium in confirmed and suspected cases

Cruiseskipet Diamond Princess – et laboratorium for forskning på koronaviruset

Den første februar forlot en passasjer cruiseskipet Diamond Princess i Hong Kong, og testet positivt på infeksjon med koronavirus. Alle de 3177 som var ombord ble satt i karantene så snart skipet ankom Yokohama i Japan.

Les mer om Diamond Princess og koronaviruset

Demensomsorg ved koronautbrudd – erfaringer fra Kina

Professor Wang og kollegene hennes har de siste månedene på nært hold sett og opplevd hvordan koronaviruset har påført demensomsorgen i Kina store utfordringer. Hun forklarer hvordan Kina har håndtert de helt spesielle utfordringene som personer med demens har stått overfor under eksepsjonelle forhold.

Foredrag om demensomsorg under koronautbruddet i Kina (eng.)