Inn på tunet – et helsefremmende tilbud. En studie om ektefellers opplevelse med dagaktivitetstilbud for personer med demens

Sammendrag

Det er behov for meningsfulle dagaktivitetstilbud for personer med demens, og alternative og fleksible former for avlastning for pårørende. Inn på tunet kan være et slikt tilbud, men det er behov for mer kunnskap knyttet til pårørendes erfaringer med tilbudet.

Hensikt: Å få kunnskap om ektefellers/samboeres opplevelser av Inn på tunet − et dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens.

Metode:Studien har en kvalitativ tilnærming med bruk av dybdeintervjuer av syv ektefeller/samboere til personer med demens, som deltar i Inn på tunetmodellen. Data er analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse.

Resultat: Ektefeller/samboere opplever Inn på tunet som et helsefremmende tilbud for personen med demens og for seg selv.
Tilbudet oppleves å tilrettelegge for identitetsfremmende aktiviteter for personen med demens. Videre opplever ektefeller/samboere at personen med demens trives med tilbudet, og selv opplever de tilbudet som avlastende.

Konklusjon: Basert på ektefeller/samboere-opplevelser, fremstår Inn på tunet som et helsefremmende tilbud, både for personen med demens og for ektefellene/samboerne selv, og kan således være et godt tilbud i fremtiden, når omsorgssektoren skal møte de forventede utfordringer knyttet til demensomsorg.

OPEN ACCESS (Tidsskrift for omsorgsforskning, 2016)