Gjennomførte temakonferanser - Nasjonalt senter for aldring og helse

Gjennomførte temakonferanser

Temakonferansen 2021

Skrøpelighet blant eldre

Flere vil oppleve å bli eldre og gamle i årene fremover, og dermed stiger også antall skrøpelige eldre, mer sårbare for sykdom og skader. Den offentlige målsetningen om at også sårbare og skrøpelige eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, fører til utfordringer i «omsorgssystemet». Covid-19-pandemien har rammet skrøpelige eldre ekstra hardt med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp og død – og har for mange ført til en hverdag med begrenset sosial kontakt. 

Konferansen ga innblikk i hvordan helse- og omsorgstjenestene kan ivareta behovene for rehabilitering og behandling hos skrøpelige eldre på en god måte, hvordan vi kan påvirke og utsette skrøpelighet.  

Temakonferansen 2019

Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden

Politiske føringer sier at eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, også med nedsatt funksjonsevne, og når hjelpebehovene øker. Den demografiske utviklingen vil skape nye utfordringer for eldreomsorgen i kommunene. På denne nasjonale konferansen spurte vi: Hvordan kan utfordringene møtes på en god måte?