Temakonferanser - Aldring og helse

Temakonferanser

Temakonferansen 2021 om skrøpelighet blant eldre

Flere vil oppleve å bli eldre og gamle i årene fremover, og dermed stiger også antall skrøpelige eldre, mer sårbare for sykdom og skader. Den offentlige målsetningen om at også sårbare og skrøpelige eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, fører til utfordringer i «omsorgssystemet». Covid-19-pandemien har rammet skrøpelige eldre ekstra hardt med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp og død – og har for mange ført til en hverdag med begrenset sosial kontakt. 

På denne nasjonale konferansen spør vi: Hvordan kan helse- og omsorgstjenestene ivareta behovene for rehabilitering og behandling hos skrøpelige eldre på en god måte? Kan man påvirke og utsette skrøpelighet? Konferansen inviterer også til debatt om god og dårlig praksis i omsorgen for skrøpelige hjemmeboende eldre. 

På grunn av den pågående pandemien vil temakonferansen foregå digitalt 18. mars 2021. 

Velkommen til en spennende konferanse! 

Dato

18. mars 2021

Målgrupper

Konferansen er tverrfaglig og nasjonal. Målgruppen er alle i kommune- og spesialisthelsetjenesten som gir behandling og leverer tjenester til skrøpelige eldre personer. Konferansen vil også være nyttig for interesseorganisasjoner.

Godkjenninger

Konferansen søkes godkjent med i legers etter- og videreutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin, alders- og sykehjemsmedisin, geriatri, fysikalsk medisin og rehabilitering med 7 timer. Konferansen vil også bli søkt godkjent til spesialitetene i klinisk psykologi, klinisk sykepleie, ergoterapi og fysioterapi, og som tellende i klinisk fagstige for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Øvrige yrkesgrupper må kontakte eget forbund.

Ansvarlig

Denne nasjonale temakonferansen er et faglig samarbeid mellom Aldring og helse og Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for Sykehjem og hjemmetjenester i Oslo (SFF/USHT).

Rabatt

Grupperabatt på 20% ved tre eller flere påmeldte.

Studentrabatt; pris 990,-.

Temakonferansen 2019

Hjemmetjenestene for eldre i dag og i fremtiden

Politiske føringer sier at eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, også med nedsatt funksjonsevne, og når hjelpebehovene øker. Den demografiske utviklingen vil skape nye utfordringer for eldreomsorgen i kommunene. På denne nasjonale konferansen spurte vi: Hvordan kan utfordringene møtes på en god måte?