Registrering av data - Nasjonalt senter for aldring og helse

Registrering av data

Digital registrering

I forbindelse med innføring av digital registrering, er det laget instruksjonsvideoer om pålogging, registrering av pasienter og pasientdata, og tilgangstildeling.

  • Logge på for første gang

  • Registrere pasient og pasientdata

  • Instruksjonsvideo for tilgangstildelere

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvordan søker jeg om tilgang til NorKog?

Logg deg på https://mrs.nhn.no/norkogregister og følg instruksjonene. Dette er beskrevet i filmen Logge på for første gang, som du finner øverst på denne siden.

Kan jeg bruke smartkort (ID-kort) til innlogging/hvorfor virker ikke smartkortet mitt til innloggingen?

Ja, man kan bruke smartkort til innlogging, hvis man har dette. Det er ulike ordninger for hver avdeling og helseregion for hvordan dette fungerer. Dette kortet er deres lokale administrasjon som ordner med, og er ellers ikke knyttet til NorKog. Ta kontakt med egen administrasjon/IT-avdeling for hjelp hvis det oppstår utfordringer her. Hvis man ikke har tilgang til dette, kan man logge inn ved hjelp av Bank-ID.

Hvordan legger jeg inn data?

Dette er beskrevet i filmen Registrere pasient og pasientdata, som du finner øverst på denne siden.

Hvorfor får jeg ikke til å logge inn?

Dette kan skyldes mange ting, men det er viktig at man bruker en sykehus-PC, og at man bruker en annen nettleser enn Microsoft Internet Explorer. Vi anbefaler Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Jeg har søkt om tilgang, men det skjer ikke noe. Hva gjør jeg nå?

Det er din lokale tilgangstildeler som er ansvarlig for å gi deg tilgang til din avdeling. Ta kontakt med denne personen. Noen steder har høyt press, med sykdom, ferieavvikling og lignende. Hvis du søker om tilgang en kveld, helg, høytid eller fellesferie, må du regne med at prosessen tar litt tid.

Tilgangstildeler ved min avdeling sier hen ikke har fått søknad fra meg, men jeg har søkt, hva nå?

Noen ganger ser vi at dere søker kun på HF-nivå. Da vil ikke deres tilgangstildeler kunne se søknaden. Denne blir derfor avvist av oss, og dere må søke på nytt. Sørg for å finne riktig avdeling i listen, når dere søker (for eksempel OUS HF, geriatrisk poliklinikk, Ullevål). Dere skal kun ha tilgang til den avdelingen dere jobber på.

Har man noen hjelpeark man kan bruke mens pasienten er inne hos oss?

Ja, disse ble sendt ut til alle kontaktpersoner og tilgangstildelere for NorKog ved alle avdelingene, så ta kontakt med dem, hvis dere ikke har fått informasjon allerede. Hjelpearkene må skrives ut lokalt.

Jeg har en pasient inne til kontroll, men får ikke lagt inn noe, fordi utredningen skjedde på papir og er sendt inn for lenge siden, hva gjør jeg nå?

Utredningsskjemaet har ikke nådd oss enda. Det meste av historiske data er nå lagt inn, men skjemaer sendt inn i 2022 er ikke nødvendigvis inkludert i databasen enda. Vi håper på å få de siste på plass innen utgangen av april 2022.

Registrer kontrollen på papir, og før inn i den elektroniske løsningen når utredningsskjemaet er på plass.

Er samtykke fra pårørende nødvendig når pasienten har samtykket?

Nei, hvis pasienten er samtykkekompetent, skal kun pasienten samtykke.

Skal man fortsette å sende inn signerte samtykker, navnelister og liste over ikke inkluderte?

Ja, dette fortsetter som før. Sendes inn i ferdigfrankert konvolutt.

Kan to behandlere legge inn data i samme skjema?

Ja, men ikke samtidig, da vil kun data fra én lagres.

Z-skår kommer ikke frem automatisk, hva gjør jeg feil?

For å få automatisk utregnet Z-skår, må antall års utdanning registreres først.

Hvorfor får jeg ikke tilgang til biobankskjema?

For å få tilgang til biobankskjema, må det være krysset av for at pasienten har samtykket til biobankdeltakelse i utredningsskjemaet. Hvis ikke, vil man ikke få fram biobankskjema.

Er det en programfeil i z-skåren for 10-ords-test umiddelbar gjenkalling? Når man plotter «sumskår 10-ords-test umiddelbar gjenkalling» så får man en z-skår. Om jeg så går inn og endrer sumskåren så beregnes ikke ny z-skår. Hvis man plotter en sumskår på 10 burde vel z-skåren bli vesentlig høyere?

Normverdiene er beregnet basert på normalbefolkningen. Skår under 13 er svært sjelden i befolkningen og 10 ord er lett for de fleste friske personer. Dette kan forklare at det er liten variasjon i z-skår når intervallet for skår er mellom 0 og 13. Så resultatet er riktig. Vi vil ellers understreke at z-skår er et hjelpemiddel, som er begrenset av materialet z-skåren er laget på grunnlag av. I dette tilfelle er normen basert på en gruppe bestående av 227 personer.

Vi har prioritert å bruke norske normmaterialer der de finnes. Det pågår for tiden flere norske studier, som vil gi oppdaterte normer fra større utvalg. Vi vil oppdatere våre normer etter hvert som disse studiene er klare.

Hvordan beregner man utdanning for skoleformer vi ikke har i dag?

Fra 1990: Folkeskole (landsfolkeskole og bygdefolkeskole) = 7år

Frivillig etter folkeskole fram til 1969: Framhaldsskole (fortsettelsesskole)= +2år

Frivillig etter folkeskole fram til 1969: Realskole (middelskolen) = +2 eller +3 år

Fra 1969: Grunnskole (barneskole og ungdomsskole) = 9 år

For de som er tilgangstildelere, hvordan ivaretar man denne rollen?

Se filmen Instruksjonsvideo for tilgangstildelere øverst på denne siden.

Jeg skal registrere en pasient som har vært utredet tidligere. Hva gjør jeg?

Hvis den tidligere kontakten ikke er avsluttet, registreres det som en kontroll.

Hvis den tidligere kontakten er avsluttet, registreres det som en ny utredning.

I feltet “Yrkesstatus” er ikke “uføretrygdet” et alternativ. Hva velger jeg hvis pasienten er uføretrygdet?

Hvis pasienten er delvis uføretrygdet og arbeider 10% eller mer, velg “Yrkesaktiv 10% eller mer”.

Hvis pasienten er helt eller delvis uføretrygdet og jobber mindre enn 10%, velg “Ikke yrkesaktiv av annen årsak”.

Hvorfor får jeg ikke til å fylle ut feltene for somatisk helse?

For registrering av blodtrykk, puls, høyde og vekt må MRS-skjemaet være i fullskjerm-format.

Skal personer med annen kulturell/språklig bakgrunn enn norsk inkluderes i NorKog?

Personvernombudet ved OUS har godkjent at flere utredningsverktøy inngår i NorKog, inkludert kartleggingsverktøy og tester som er aktuelle å bruke når utdanningsnivå, kultur og språkbakgrunn kan være en barriere i utredning. Dette gjør at personer med annen språklig eller kulturell bakgrunn enn norsk kan inkluderes i registeret. Samtykkeskriv og informasjonsbrosjyre er oversatt til engelsk og  finnes på hjemmesiden, under fanen Informasjon til pasienter.

Hvordan fungerer utsendingen av PREM-skjema?

Automatisk utsending

PREM-skjema sendes ut automatisk, etter at utredningsskjemaet er ferdigstilt. Det vil ikke bli sendt ut nytt PREM-skjema selv om utredningsskjemaet gjenåpnes for å legge inn mer data, og ferdigstilles igjen. Det sendes kun ut ett PREM-skjema er utredningsskjema.

Manuell bestilling av utsending

Hvis ferdigstilling tar lang tid, kan PREM-skjema aktiveres manuelt. Til høyre for Utredningskjemaene er det en knapp for å bestille PREM manuelt:

Da får du opp denne:

For kliniker betyr dette at ved å markere for PREM til pasient og Bestill, vil pasienten få tilsendt PREM-skjemaet, på samme måte som hvis det var ferdigstilt. De tre firkant-boksene for signatur, varsel og overstyr mottaker er ikke aktuelle for NorKog.

Du kan her altså ERSTATTE den automatiske bestillingen – da vil det ikke bli noen automatisk utsending til denne pasienten fra denne utredningen, eller velge Ingen ;da vil pasienten potensielt få to bestillinger, den manuelle og den automatiske.