Informasjon til pasienter - Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Informasjon til pasienter

NorKog er et nasjonalt kvalitets- og forskningsregister. Registeret ønsker å bedre kvaliteten på tilbudet pasienter får ved utredning og behandling av kognitive vansker på sykehus i Norge. Data samles fra en standard poliklinisk undersøkelse, hvis pasienten gir sitt samtykke til dette.

Opplysningene som samles vil være:

 1. Alder, kjønn, utdannelse og yrke.
 2. Tidligere og nåværende sykdommer og bruk av legemidler
 3. Hukommelsesfunksjon, psykisk helse, fungering i dagliglivet
 4. Resultater av de testene som er utført
 5. Legeundersøkelse og svar på blodprøver
 6. Bildeundersøkelse av hjernen
 7. Ryggmargsvæskeundersøkelse, dersom det ble utført
 8. Diagnose og diagnosetidspunkt
 9. Informasjon om pasientens helsetilstand ved seinere undersøkelser

Registeret samler også blodprøver fra enkelte sykehus i en forskningsbiobank.

Deltagelse i registeret er frivillig og man kan når som helst trekke seg ved henvendelse til Marit Nåvik, telefon 92246004. Mer informasjon om hva deltagelse i registeret innebærer finnes på hjemmesiden og i registerets samtykkeskriv. Eksempler på hva data som samles i NorKog brukes til, finner du på hjemmesiden, under resultater.

Oslo universitetssykehus HF er ansvarlig for registeret. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har ansvar for daglig drift.

Hvem inkluderes?

Pasienter med samtykkekompetanse som utredes for kognitive symptomer og/eller demens i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Fra 2009 har hukommelsesklinikker, geriatriske og alderspsykiatriske poliklinikker inkludert pasienter til NorKog.

Formålet med NorKog

 • å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer og demens som utredes i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten
 • å sikre likeverdig utredning i hele landet

Hvordan:

 • ved å kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy
 • ved å sikre utredning etter samme mal med anerkjente verktøy og tester
 • ved å sikre at diagnoser baserer seg på de samme kriteriene
 • ved å kvalitetssikre behandling og oppfølging
 • ved å bidra med data som grunnlag for planlegging av tjenester
 • ved å bidra med data til forskning og kvalitetsforbedring for å øke kvaliteten på utredning, oppfølging og behandling

Samtykkeskjemaer for pasienter og pårørende

Samtykkeskjema for pasient

Samtykkeskjema for pårørende