Avsluttet forskningsprosjekt

Young-onset dementia: kvalitativ del

Prosjektet fikk Leon Jarners forskerpris 2017, med påfølgende medieomtale på intranettsiden til Aldring og helse, Sykehuset i Vestfold og Tønsbergs blad.

Bakgrunn: Demens påvirker kognitive ferdigheter progressivt, og påvirker hele familien. En liten gruppe på anslagsvis 3 000 personer utvikler demens før de fyller 65 år (YOD). Tjenestene til denne gruppen må skreddersys.

Mål: Å få kunnskaper om YOD og deres familie, for å utvikle tjenester.

Metoder: Kvalitative metoder benyttes i disse fire studiene med intervjuer. Hukommelses klinikker, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse og kommuner er samarbeidspartnere. Deltagerne rekrutteres av helsepersonell fra disse samarbeidspartene og medlemmer av Demensforbundet.

Studie I: Longitudinalt design benyttes. 10 personer med YOD er inkludert.

Studie II: Retrospektiv design benyttes. 16 ektefeller/samboere til yngre personer med frontallapsdemens er rekruttert.

Studie III: Longitudinelt design benyttes. 14 barn er inkludert.

Studie IV: Retrospektive og prospektive design benyttes, og 15 til 25 pårørende til yngre personer med en demenssykdom, som har mottatt eller mottar støttekontakttjenesten inkluderes.

Analyser: Intervjuene analyseres med ulike kvalitative metoder.