Pågående forskningsprosjekt

Utprøving av standardisert gruppetilbud til personer med demens (MAKS)

En rekke studier og nasjonale planer påpeker viktigheten av tilrettelagte tilbud og aktivitet som kan bidra til å fremme helse og livskvalitet for hjemmeboende personer med demens. Dagaktivitetstilbud for personer med demens har vært et satsingsfelt i Norge siden den første demensplanen ble lansert i 2007 der hensikten er å legge til rette for sosial inkludering og aktiviteter. Men det er behov for større mangfold i tilbudene til personer med demens, og i dette prosjektet vil vi prøve ut en strukturert aktivitetsintervensjon rettet mot hjemmeboende personer med demens.

Intervensjonen heter MAKS og er utviklet i Tyskland. MAKS står for elementene som er med i intervensjonen; Motor stimulation (M), Practice of Activities of daily living (A), K(C)ognitive activation og activation with Social communicative component (S).

Intervensjonen vil møte hjemmeboende personer med demens sine behov for kognitiv stimulering, fysisk aktivitet, en sosial møteplass og vedlikehold av praktiske ferdigheter (ADL).

Hensikten med dette prosjektet er å skape gode, tilpassede tilbud til hjemmeboende personer med demens som kan bidra til livsglede og å opprettholde så vel fysiske, sosiale, praktiske og kognitive funksjoner på en best mulig måte. For å oppnå dette vil vi ta utgangspunkt i MAKS intervensjonen og tilpasse og evaluere denne i fire norske pilotkommuner.

Målene er å:

1. Oversette den tyske MAKS intervensjonen og tilpasse den norske forhold

2. Samle erfaringer med gjennomførbarheten av denne intervensjonen i Norge gjennom en pilotutprøving i fire kommuner

3. Gjennomføre en evaluering av hvordan intervensjonens oppleves og påvirker personer med demens som deltar i intervensjonen