Avsluttet forskningsprosjekt

Rusmidler i sykehjem – en kvalitativ studie

Tidligere studier i regi av Nasjonalt senter for aldring og helse har avdekket at helsepersonell i kommunehelsetjenesten ofte ikke har hatt fokus på alkoholkonsum og vedvarende bruk av psykofarmaka blant eldre som bor hjemme. Tilsvarende kvalitative studier har ikke vært gjort med tanke på helsepersonell i sykehjem.

Bakgrunn

Vi har flere kvantitative studer om bruk av psykofarmaka i sykehjem og forbruket er funnet å være til dels betydelig. Vi ønsket derfor å høre hva helsepersonell som står i pleien og deres ledere tenker og reflekterer rundt bruk av psykofarmaka, og videre hvilke erfaringer og refleksjoner de har rundt alkohol servering og bruk og servering av alkohol i sykehjem i Norge.

Målsetting

Hensikten med studien er å få kunnskaper om de erfaringene og refleksjonene helsepersonell som arbeider på sykehjem og deres ledere har gjort seg knyttet til bruk av psykofarmaka og alkohol i sykehjem.

Metode

Studien har et kvalitativt design. Vi ønsket å få informasjon om deltakernes erfaringer og refleksjoner om bruk av psykofarmaka og bruk og servering av alkohol i sykehjem. Individuelle- og fokusgruppe intervjuer med ansatte og deres ledere i sykehjem ble gjort. I alt har 19 kvinner og en mannlig deltaker bidratt med informasjon. De ble rekruttert fra ulike kommuner og deler av landet.

Organisering

Prosjektet ble ledet av professor/ seniorforsker, Anne-S. Helvik, Nasjonalt senter for aldring og helse / NTNU i Trondheim. Prosjektmedarbeider, Professor Aud Johannessen også ved Nasjonalt senter for aldring og helse, gjennomførte intervjuene i samarbeid med Anne-S. Helvik. Videre deltok professor/ seniorforsker, Knut Engedal, Nasjonalt senter for aldring og PhD Kjerstin Tevik, tidligere Nasjonalt senter for aldring og helse og nå NTNU i samarbeidet i en ressursgruppe.