Pågående forskningsprosjekt

Prognose ved depresjon hos eldre – videreføring

Formålet med prosjektet er å kartlegge korttids- og langtidsprognose blant eldre pasienter som behandles for depresjon i alderspsykiatrien. Det er et særlig fokus på samtidig kognitiv svikt og depresjon. Vi ønsker å identifisere kliniske og biologiske prediktorer for god og dårlig prognose over til sammen 3 års oppfølging.

Viktig informasjon

Denne studien er en videreføring av det opprinnelig prosjektet Prognose ved depresjon hos eldre – vurdering av effekt på kort og lang sikt. I videreføringen ønsker vi å fortsette arbeidet med å identifisere biologiske faktorer, med særlig fokus på inflammasjon, og billeddiagnostiske faktorer, som substanstap og cerebrovaskulære endringer, som har betydning for forløpet.Regional etisk komite (REK) har godkjent bruk av dataene til denne videreføringsstudien (ref. 662130). REKs vurdering er at deltagernes velferd og integritet er tilstrekkelig ivaretatt uten at det innhentes nytt samtykke for videreføringen. Deltakere, eventuelt ved pårørende for avdøde pasienter eller pasienter som ikke er samtykkekompetente, har mulighet til å reservere seg fra å fortsatt være en del av studien. Dette kan gjøres ved å kontakte prosjektleder og forskningssjef Geir Selbæk på telefon: 95883535, eller på mail: geir.selbaek@aldringoghelse.no.

Metodikk

Vi vil bruke anerkjente metoder fra veletablerte senter (NTNU og King’s College) ved analyse av biologisk materiale og MR-data. Som kontrollgruppe vil vi bruke personer uten kognitiv svikt i CogNorm-studien.