Avsluttet forskningsprosjekt

Pårørende til eldre og rus

Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse er utarbeidet, men disse er ikke spesielt tilpasset eldre og pårørende til eldre (ROP-lidelser, 2012). På bakgrunn av dette ønsker vi å få mer kunnskap om pårørendes situasjon knyttet til eldre med en ruslidelse. I et helseforebyggende perspektiv er det vesentlig å få frem og forstå pårørendes situasjon når et eldre familiemedlem har en ruslidelse.

Bakgrunn

Nasjonal faglig retningslinje for diagnostisering, behandling og oppfølging av personer med ruslidelse og samtidig psykisk lidelse er utarbeidet, men disse er ikke spesielt tilpasset eldre og pårørende til eldre (ROP-lidelser, 2012). I kunnskapsoppsummeringer om eldre, alkohol og psykofarmaka, konkluderes det med at til tross for økt fokus på ruslidelser, vet vi lite om eldre med ruslidelser knyttet til bruk av alkohol og/eller psykofarmaka (Frydenlund, 2011; Knutheim & Rahm, 2015). På bakgrunn av dette ønsker vi å få mer kunnskap om pårørendes situasjon knyttet til eldre med en ruslidelse. I et helseforebyggende perspektiv er det vesentlig å få frem og forstå pårørendes situasjon når et eldre familiemedlem har en ruslidelse. I denne studien vil vi ha fokus på ruslidelse knyttet til alkohol og/eller av psykofarmaka i nære relasjoner. Derfor er både voksne barn og eldre i nære relasjoner inkludert i denne studien. Denne kunnskapen om pårørende kan bidra til at ny kunnskap kommer ut til helseplanleggere, og helsepersonell i kommunehelsetjenesten, men også spesialisthelsetjenesten.

Hensikt

Å få kunnskap om pårørendes erfaringer, opplevelser og historier knyttet til deres situasjon.