Pågående forskningsprosjekt

Nedsatt funksjonsevne, helse og levekår i eldre år

Omtrent 15% av oss har nedsatt funksjonsevne. For unge voksne kan nedsatt funksjonsevne innebære utfordringer og barrierer knyttet til utdannelse, arbeidsdeltagelse, det å stifte familie og sosial deltagelse som igjen kan påvirke helse, funksjon og livstilfredshet utover i livsløpet og i alderdommen. Det er imidlertid lite forskning på området.

Hensikt

Formålet med dette forskningsprosjektet er å undersøke levekår, helse, funksjon og livstilfredshet i eldre år hos personer som har hatt funksjonsnedsettelser i ung voksen alder. Dette prosjektet vil å bidra med økt kunnskap og bedre forståelse av hvordan det er for personer med nedsatt funksjonsevne i tidlig voksen alder å bli eldre.

Informasjon

Dette forskningsprosjektet er basert på longitudinelle data fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) med mer enn 35 års oppfølgingstid. Utvalget består av over 21 000 personer som har deltatt både ved første og fjerde datainnsamling, ved HUNT1 (1984-86) og HUNT4 (2017-19). Deltagerne som er inkludert i utvalget til denne undersøkelsen var i alderen 20 til 49 år ved HUNT1. Da svarte de på omfattende spørreskjemaer som inneholdt spørsmål om deltagerne hadde varig nedsatt funksjonsevne, og om det i tilfellet skyldtes nedsatt syn, hørsel, mobilitet, fysisk sykdom eller psykiske problemer. De samme HUNT1-deltagerne var i alderen 53 til 84 år da de 35 år senere deltok i HUNT4 og besvarte spørsmål om blant annet livstilfredshet, helse, funksjon, angst og depresjon. Basert på dette datasettet fra HUNT vil vi undersøke levekår og livstilfredshet i forhold til utdanningsnivå, bosituasjon og fungering i dagliglivet (ADL) blant eldre som har hatt ulike funksjonsnedsettelser tidlig i voksenlivet. Vi undersøker også om det er sammenheng mellom det å ha funksjonsnedsettelse tidlig i voksenlivet og depresjon, angst og ensomhet i eldre år. Vi vil i tillegg undersøke om det er kjønnsforskjeller .

Resultatene fra dette forskningsprosjektet vil bidra til å avdekke behov og gi økt oppmerksomhet for grupper som sjelden omtales. Ny kunnskap kan føre til utvikling av tiltak og tilrettelagte helse- og tjenestetilbud for en stor gruppe eldre. Dette kan igjen føre til økt livskvalitet, bedre helse og bedre funksjon for mange i alderdommen.

‘Nedsatt funksjonsevne, helse og levekår i eldre år’ er et delprosjekt som utgjør to av tre arbeider i hovedprosjektet ‘Å bli eldre med nedsatt funksjonsevne’. En artikkel i hovedprosjektet er publisert:

https://www.thelancet.com/journals/lanepe/article/PIIS2666-7762(22)00178-8/fulltext