Pågående forskningsprosjekt

Livskvalitet, mestring og depresjon hos hjemmeboende eldre personer

Depresjon er svært vanlig blant eldre, og kan noen ganger arte seg på en annen måte enn depresjon hos yngre aldersgrupper, det vil si at depresjon viser seg fenotypisk på en annen måte. Av den grunn blir depresjon hos eldre ofte ikke fanget opp, og helsepersonell har vansker med å tolke eldre pasienters atferd som tegn på depresjon. Kartleggingsverktøy kan være nyttig for å fange opp depresjon hos hjemmeboende eldre og bør tas i bruk i langt større grad enn hva som er tilfelle i dag.

Bakgrunn

Eldre er en økende del av befolkningen og siden depresjon er den vanligste psykiske lidelsen hos eldre, vil forebygging og identifisering av depressive symptomer være et viktig satsningsområde både for å kunne bedre de eldres psykiske helse, for pårørende og for samfunnet. Lidelsen fører til en stor byrde for pasient og pårørende og er assosiert med forverret prognose av medisinske tilleggslidelser (f. eks hjerte- og lungelidelser), uførhet og dødelighet.

Studien er del av et større utviklingsprosjekt «Konglomerat» i regi av Nasjonalt
senter for aldring og helse som har som mål å øke helsepersonells kunnskaper og ferdigheter om psykiske lidelser i eldre år.

Hensikt

Målsetting

Det overordnede formålet med studien er å utvikle og utprøve en verktøykasse for kartlegging, og utredning av depresjon og mestring hos eldre. Verktøykassen skal egne seg for bruk i kommune- og spesialisthelsetjeneste. Verktøykassen vil bestå av opplæring/kunnskapsheving og screeningverktøy for depresjon, og ressurser og strategier for mestring.

Studien har flere delmål, og i 2016 kom et tillegg hvor vi vil prøve ut et kognitivt testbatteri, The European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNBT) i en normalpopulasjon eldre, det vil være eldre som verken har demens eller depresjon, for å finne normverdier for testen. CNTB er spesielt utviklet for demensutredning av personer med minoritetsbakgrunn der språk, utdanning og/eller kultur kan være barrierer i utredningen. Vi skal videre administrere The European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) hos 15 – 20 eldre uten kognitiv svikt. Hensikten er å bidra med normaldata i et dansk forskningsprosjekt for utvikling av normer for CNTB.