Pågående forskningsprosjekt

Levekår blant eldre med tidlig ervervet og varig nedsatt funksjonsevne- HUNT

Formålet med denne studien er å skaffe helt ny kunnskap om levekår hos eldre personer med tidlig ervervede funksjonsnedsettelser gjennom å undersøke levekårsfaktorene sivilstatus, inntekt siste år, utdanningsnivå, antall barn og tilgang til hjelp fra familie, venner eller naboer. Vi ønsker også å undersøke evnen til å utføre aktiviteter i dagliglivet (ADL), mental helse og dødelighet.

En del av studien vil fokusere på om det er kjønnsforskjeller blant eldre personer med ervervede funksjonsnedsettelser. Vi vil legge vekt på gruppene med mobilitetsbegrensninger, nedsatt syn og hørsel. Dette prosjektet vil gi økt forståelse om hvordan det er å bli eldre med nedsatt funksjonsevne i Norge i dag.