Pågående forskningsprosjekt

Iboende kapasitet

Konseptet iboende kapasitet er en sentral del av WHOs definisjon av sunn aldring (healthy aging), og muliggjør det å se på aldringsprosessen fra et helhetlig perspektiv, som tar hensyn til at individer kan ha en sunn aldring til tross for at de har en eller flere negative helsetilstander.

Bakgrunn

Iboende kapasitet er et relativt nytt konsept, og det er ikke gjort tilstrekkelig forskning på i hvor stor grad iboende kapasitet kan brukes til å måle sunn aldring på populasjonsnivå. I dette prosjektet tar vi sikte på å se på iboende kapasitet fra tre ulike perspektiver: a) prediktorer av iboende kapasitet, der fokuset er å avdekke hva som kan predikere iboende kapasitet i eldre alder; b) forløpet av iboende kapasitet, der målet er å se på forskjeller i forløp av iboende kapasitet i eldre år, og hva som modifiserer disse forløpene; og c) konsekvenser av iboende kapasitet, der fokuset ligger på de helse- og ressursmessige konsekvensene av varierende iboende kapasitet og dets samspill med omgivelsene.

Hensikt

Identifisere prediktorer, forløp og konsekvenser av iboende kapasitet, samt undersøke samspillet mellom iboende kapasitet og omgivelsene.