Program Demensdagene - Aldring og helse

Program Demensdagene

Her finner du program til Demensdagene
1. og 2. desember 2020

Program dag 1 – 1. desember

Programleder: Heine Strand, ph.d., seniorforsker, Folkehelseinstituttet og Aldring og helse

09.00 Velkommen til Demensdagene 2020

09.15 Smittevern er ikke for amatører

Runar Bakken, dosent emeritus, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Eldreforsk, Universitetet i Sørøst-Norge

09.45 De kommunale helse- og omsorgstjenestene – erfaringer fra koronaens første måneder

Steinar Barstad, Senter for omsorgsforskning, NTNU

09.55 Diskusjon: demensomsorg post Covid-19

Ordstyrer: Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Aldring og helse

I panelet:

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo, overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Anne Kari Tolo Heggestad, professor i sykepleie og helseetikk, VID vitenskapelige høgskole og forsker, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund

Anita Vatland, daglig leder, Pårørendealliansen

Fatmira Maksuti, helsefagarbeider, Cathinka Guldberg Senteret – Lovisenberg, Oslo

10.40 Pause

10.50 Parallellsesjon 1. Behandlingsavklaring: når skal man utrede og aktivt behandle, og når skal man ikke, når personen har alvorlig demens?

Demenssykdommer er dødelige. Samtidig kan personer med demens også få andre alvorlige sykdommer i forløpet. Prioriteringer i helsevesenet har blitt ytterligere aktualisert av covid-19-pandemien. Det er ofte vanskelige avgjørelser som må tas; Når skal man utrede og aktivt behandle, og når skal man ikke, når personen har samtidig alvorlig demens? Hvilke vurderinger gjøres før personer med demens legges inn i sykehus? I denne sesjonen får vi høre noen erfaringer og refleksjoner rundt dette fra praksisfeltet. Etterpå inviterer vi til en samtale mellom pårørende og fagfolk om de viktige utfordringene og etiske dilemmaene knyttet til behandlingsavklaring hos personer med alvorlig demens.

Programleder: Siren Eriksen, sykepleier, professor, forsker, Aldring og helse

10.50    Introduksjon: dilemmaer og utfordringer i praksis

Tora Zimmer Stensvold, sykehjemslege, Oslo Kommune og fastlegevikar, Best Helse

Helene Eikel, avdelingssykepleier, Midtåsenhjemmet, Oslo kommune

11.00 Samtale: dilemmaer og utfordringer i praksis

Siren Eriksen

Eva Haukedalen, erfaringsrepresentant

11.10 Diskusjon: dilemmaer og utfordringer i praksis

Ordstyrer: Siren Eriksen

I panelet: Tora Zimmer Stensvold

Helene Eikel

Reidun Førde, professor emerita, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, Universitetet i Oslo, overlege, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

10.50 Parallellsesjon 2. Besøksforbud og sosial isolering under pandemien

Sesjonen vil gi en beskrivelse av hva som skjedde i sykehjemmene ved nedstengningen i mars, sett fra perspektivet til sykepleier, pårørende og prest. Til slutt en paneldiskusjon om hva vi har lært som bør påvirke retningslinjene om rutiner ved isolering for smittevern.

Programledere: Janne Røsvik, sykepleier, forsker og Marit Mjørud, sykepleier, forsker, begge Aldring og helse

10.50 Hun klarer ikke en stengning til

Eli Gunhild By, fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen

11.05   Hva ble vanskelig på avdelingen og hva gjorde de? Et sykepleierperspektiv

Sarhad Solaimani, sykepleier, enhetssjef for helseinformatikk, Bærum kommune, konstituert tjenesteleder på Valler sykehjem

11.15 Hva ble konsekvensene for min mor?

Hilde Kristoffersen, erfaringsrepresentant

11.25 Hva ble konsekvensene for beboerne?                                   

Olga Tvedt, teolog med pastoral klinisk videreutdanning, spesialist i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektoren, prest og seniorrådgiver, Kirkens Bymisjon Oslo

11.40 Diskusjon: hva har vi lært om isolering for smittevern på sykehjem?

Ordstyrere: Janne Røsvik, og Marit Mjørud

I panelet: Eli Gunhild By, Sarhad Solaimani, Hilde Kristoffersen og Olga Tvedt

12.00 Lunsjpause

12.30 Huskeprisen 2020

Prisutdeling

13.05 Behov hos personer med demens – hvem skal vi spørre? Tre perspektiver – personen med demens, pårørende og tjenesteytere

Samtalen ledes av: Heine Strand, ph.d., seniorforsker, Folkehelseinstituttet og Aldring og helse

I sofaen:

Kari-Ann Baarlid, demensfaglig seniorrådgiver, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut, ph.d., forsker, Aldring og helse

Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, professor, seniorforsker, Aldring og helse

13.45 Parallellsesjon 1. Hvordan kan vi sikre personer med demens innflytelse i eget liv gjennom brukermedvirkning?

Demensplan 2020 har som et av sine satsningsområder å sikre at personer med demens og deres pårørende skal involveres i beslutninger som angår dem og ha innflytelse på utforming av eget tjenestetilbud. I prosjektet: Behov hos personer med demens – et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020, ble involvering og brukermedvirkning et sentralt tema i intervjuene med tjenesteytere, pårørende og personer med demens. Symposiet innledes med presentasjon av noen hovedfunn fra prosjektet og vi stiller videre spørsmålet: Hvordan kan vi sikre personer med demens innflytelse i eget liv gjennom brukermedvirkning? Følgende tema vil bli berørt i diskusjonen: Hvordan legge til rette for brukerinvolvering med utgangspunkt i utrednings- og diagnoseprosessen? Manglende innsikt blir ofte brukt som begrunnelse for ikke å involvere personer med demens, hvordan skal vi forstå innsikt som fenomen og hvordan kan vi møte såkalt manglende innsikt? Hvordan kan vi sikre at personer med demens får beholde innflytelse i egne liv gjennom ulike faser av sykdomsforløpet?

Programleder: Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, professor, seniorforsker, Aldring og helse

13.50 Diskusjon: Hvordan kan vi sikre personer med demens innflytelse i eget liv gjennom brukermedvirkning?

Ordstyrer: Anne Marie Mork Rokstad

I panelet:

Camilla Svela, sykepleier, demenskoordinator, Randaberg kommune

Knut Engedal, professor em., seniorforsker, Aldring og helse

Bjørn Lichtwarck, spesiallege, ph.d., spesialist i allmennmedisin, Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet HF

14.45               Verktøy for brukermedvirkning

13.45 Parallellsesjon 2. Personer med demens sin opplevelse av kropp, tid, rom og relasjon – oppsummering av fire kvalitative litteraturoppsummeringer

I denne sesjonen vil vi presentere funn fra fire omfattende litteraturgjennomganger basert på kvalitative intervjustudier med personer med demens. I analysene av tilgjengelige forskningsstudier har vi undersøkt deltakernes opplevelse av kropp, tid, rom og relasjon. Funnene fra hvert tema blir presentert og oppsummeres i en påfølgende diskusjon om hva denne kunnskapen innebærer for praksisfeltet.

Programleder: Siren Eriksen, sykepleier, professor, forsker, Aldring og helse

13.50 Kropp

Elisabeth Wiken Telenius, fysioterapeut, ph.d., forsker, Aldring og helse

14.05 Rom

Linn Hege Førsund, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst Norge

14.15 Relasjon 

Ellen Karine Grov, professor, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, OsloMet – Storbyuniversitetet

14.25 Tid

Anne Marie Mork Rokstad, sykepleier, professor, seniorforsker, Aldring og helse

14.35 Oppsummering av de fire litteraturgjennomgangene – hva innebærer denne kunnskapen for praksis

Ellen Karine Grov, Anne Marie Mork Rokstad og Siren Eriksen

15.00 Pause

15.10 Risikofaktorer for demens. Hvordan skille klinten fra hveten?

Andreas Engvig, lege i spesialisering, ph.d., Oslo universitetssykehus, forfatter

15.20 Blir Alzheimers sykdom en biologisk diagnose basert i ATN-klassifikasjonen?

Anne-Brita Knapskog, overlege og forskningsleder, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

15.30 Demens med Lewylegemer; Prodromale stadier (MCI) og ANeED-studien

Arvid Rongve, spesialist i psykiatri, seksjonsoverlege, Helse-Fonna, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

15.40 Er en kurerende behandling for Alzheimers sykdom like om hjørnet?

Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

Program dag 2 – 2. desember

Programleder: Heine Strand, ph.d., seniorforsker, Folkehelseinstituttet og Aldring og helse

08.30 Lansering av ny demensplan – Demensplan 2025

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister

Olaug Bollestad, Landbruks- og matminister

08.50 Hva vet vi om forekomsten av demens i Norge nå?

Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

09.05 Samtale om ny demensplan og forekomsttall

Med i samtalen: Bent Høie, Olaug Bollestad, Geir Selbæk og Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Aldring og helse

09.40  Pause

09.50 Vinner av Linda Buettners praksispris – ekstra Covid-19 pris 2020: Fyllingsdalen sykehjem, Bergen

Mariann Skjellanger og Hanne Halvorsen, Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune

10.00 Tilbakeblikk på planperioden for Demensplan 2020

Berit Kvalvaag Grønnestad, prosjektleder Demensplan 2020, Helsedirektoratet

Kari Midtbø Kristiansen

10.30 Presentasjon av digital Veiviser demens

Berit Kvalvaag Grønnestad

Per-Christian Wandås, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

Mona Michelet, stipendiat, prosjektleder, Aldring og helse

Jørgen Wagle, psykolog, ph.d., forsker, Aldring og helse

11.00 Pause

11.10 Parallellsesjon 1. Selvstendig med støtte

I tiden etter at en demensdiagnose er satt, er det mange som klarer seg uten praktisk hjelp en god stund. Det er likevel ofte behov for støtte og oppfølging. I dette symposiet får du noen eksempler på aktuelle tilbud i denne fasen

Programleder: Mona Michelet, stipendiat, prosjektleder, Aldring og helse

11.10 Hvordan kan hukommelsesteamet støtte? 

Thea C. Bredholt, ergoterapeut MSc, Aldring og helse

11.20 Betydningen av lavterskeltilbud

Turid Bøe og

Aud S. Rogne, begge fra NaKuHel, Asker

Gro Gujord Tangen, fysioterapeut, ph.d, forsker, Aldring og helse

11.30 Refleksjon og samtale i sofaen

Turid Bøe,

Aud S. Rogne,

Gro Gujord Tangen,

Thea Bredholt,

Mona Michelet

11.10 Parallellsesjon 2. God oppfølging – også somatisk

Personer med demens har som andre eldre somatiske sykdommer, og i noen tilfeller er også de somatiske sykdommene risikofaktorer for å få demens. Samtidig gjør demens sykdommen at personer med demens vanskeligere enn andre kan formidle egne symptomer til helsepersonell. Det gjør at en god somatisk oppfølging av personer med demens stiller krav til oss som jobber i tjenesten. I dette symposiet skal vi se nærmere på hvordan vi kan gi god somatisk oppfølging til personer med demens, både de som bor hjemme og de som bor på sykehjem

Programleder: Sverre Bergh, forskningsleder, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet HF, forsker, Aldring og helse

11.10 Hvorfor er geriatrisk og somatisk oppfølging viktig også for personer med demens?

Rebecca Setsaas, kommuneoverlege og fastlege, Østre Toten kommune

11.25 Hvordan gi god somatisk oppfølging på sykehjem?

Bjørn Lichtwarck, spesiallege, ph.d., spesialist i allmennmedisin, Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet HF

11.40 Parallellsesjon 1. Hjemme med tjenester

De fleste personer med demens i Norge bor hjemme, og mange har behov for hjemmetjenester. Dette setter krav til tjenesten, både i forhold til organisering, kunnskap og fokus, slik at tjenestene blir best mulig for personene med demens. Vi vil i denne sesjonen se på hjemmetjenester til personer med demens, fra perspektivet til personen selv, til de ansatte og til forskeren.  

Programleder: Sverre Bergh, forskningsleder, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet HF, forsker, Aldring og helse

11.40 Rapporten Tjenester til hjemmeboende personer med demens – noen hovedfunn og tanker rundt oppfølging av personer med demens som får hjemmebaserte tjenester

Øyvind Kirkevold, dr.philos, assisterende forskningssjef, Aldring og helse

11.55 Hva forteller pasienter med demens og ansatte i hjemmetjenesten om deres erfaringer om å gi gode hjemmetjenester til personer med demens?

Kari-Anne Hoel, stipendiat, Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og Sykdom, Sykehuset Innlandet HF

11.40 Parallellsesjon 2. God oppfølging – også i sykehjem

Målet for sesjonen er å gi eksempler fra praksis på hvordan tre områder i veiviseren kan ivaretas: aktivitet, sansestimulering og plan for livets sluttfase.

Programledere: Janne Røsvik, sykepleier, forsker og Marit Mjørud, sykepleier, forsker, begge Aldring og helse

11.40 Hvordan opprettholde et aktivt liv? slik gjør vi det i Strømmehaven – en reportasje

Heidi Mitchell, avdelingsleder, Strømmehaven, Kristiansand kommune   

11.50 Sansestimulering som en del av palliasjon til personer med alvorlig demens: Namaste-metoden

Min Stacpoole, Namaste Care International

 12.00 Palliativ plan for livets sluttfase på Midtåsenhjemmet

Tora Zimmer Stensvold, sykehjemslege, Oslo Kommune og fastlegevikar, Best Helse

12.10 Lunsjpause

12.40 Leon Jarner

Prisutdeling med Harry-Sam Selikowitz og Wolfgang Plagge

13.10 Parallellsesjon 1. Demensutredning – hvordan og hvorfor?

Rett diagnose til rett tid er en forutsetning for å yte effektiv helsehjelp til en pasient, også for personer med mistanke om demens.  I henhold til Nasjonal kartlegging av kommunenes tjenestetilbud til personer med demens i 2018 er det kun 56 prosent av personer med en antatt demenssykdom som er utredet og har fått en demensdiagnose.  Dette innebærer at opp mot halvparten av personer med demenssykdom i Norge ikke har fått den demensdiagnosen som åpner opp for de tilrettelagte tilbudene de har krav på. 

Det er behov for fortsatt oppmerksomhet på hvorfor en demensutredning bør gjennomføres, når den bør starte og hvordan den bør gjennomføres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten.  Temaene blir belyst gjennom korte foredrag og i paneldiskusjon med erfarne klinikere – Rebecca Setsaas, Peter Bekkhus-Wetterberg og Knut Engedal. Vi presenterer også en ny digital håndbok fra Aldring og helse om demens.

Programledere: Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevropsykologi og eldrepsykologi og Jørgen Wagle, psykolog, ph.d., forsker, begge Aldring og helse

13.10 Ny håndbok om demensutredning

Thale Kinne Rønqvist

Jørgen Wagle,

13.25 Fastlegens rolle i demensutredning

Rebecca Setsaas, kommuneoverlege og fastlege, Østre Toten kommune

13.35 Hvor langt skal man gå i utredningen – når er det nok?

Knut Engedal, professor em., seniorforsker, Aldring og helse

13.45 Pause

13.55 Vurdering av kognitiv funksjon når språk og/eller skolegang er en barriere

Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

14.05 Diskusjon: hvorfor demensutredning

Ordstyrere: Thale Kinne Rønqvist og Jørgen Wagle           

Med i panelet: Knut Engedal, Rebecca Setsaas og Peter Bekkhus-Wetterberg

13.10 Parallellsesjon 2. Visjoner for dagaktivitetstilbud – aktivitet og rehabilitering i et forløpsperspektiv

Håndboka for aktivitetstilbud har vært igjennom en omfattende revisjon. I denne sesjonen presenteres innholdet i den reviderte utgaven, og tanker om hvordan dagaktivitetstilbud kan være en arena for aktivitet og rehabilitering i et forløpsperspektiv.  Sesjonen vil være aktuelt for ansatte i kommunen som skal jobbe med etablering av nye dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens og personell som arbeider på slike tilbud, eventuelt andre interesserte.

Programleder: Tanja Louise Ibsen, barnevernspedagog, stipendiat, Aldring og helse

13.10 Presentasjon av revidert håndbok for dagaktiviteter

Elin H. Aarø Strandli, sykepleier, MSc, Aldring og helse

13.30 Erfaringer fra praksisfeltet: Dagaktivitetstilbud som en del av demensforløpet – en reportasje

Kristine Eilerås, sykepleier, leder, Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter, Færder kommune

13.40 Rehabilitering på dagaktivitetstilbudet – for å nå individuelle mål

Mona Michelet, ergoterapeut, stipendiat, aldring og helse

13.50 Pause

14.00 Samarbeid mellom hukommelsesteamet og dagaktivitetstilbudet

Thea C. Bredholt, ergoterapeut, MSc, Aldring og helse

14.10 Ny forskning om dagaktivitetstilbud på gård – betydningen av aktivitet

Tanja Louise Ibsen,

Liv Bjerknes Taranrød, sykepleier, stipendiat, Aldring og helse

14.30 Ny håndbok for dagaktiviteter

14.40 Pause

14.50 Presentasjon av: Nasjonalforeningen for folkehelsen

Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen

15.05 Maintaining dementia as a European priority during the COVID-19 pandemic

Jean Georges, Executive Director of Alzheimer Europe

15.20 Demens i Europa og demens i Norge – hva tenker vi om neste demensplanperiode?

Mina Gerhardsen,

Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Aldring og helse

15.35 Avslutning

Heine Strand, Kari Midtbø Kristiansen og Geir Selbæk

Vi forbeholder oss retten til endring i programmet

Praktisk informasjon: Her finner du praktisk informasjon om hvordan konferansen gjennomføres, samt priser, rabatter, betaling og hvilke godkjenninger du som helsepersonell får for deltakelse.