Program – Tirsdag 6. desember - Nasjonalt senter for aldring og helse

09.30 – 10.30 Plenumssesjon

Aldring i Norge – muligheter og begrensninger

I denne sesjonen belyser vi muligheter og begrensninger ved at vi lever lenger og at det blir flere eldre i Norge. Vi løfter fram ulike perspektiver på Aldring i Norge og tar samtalen om de gode løsningene. Til sist vil vi også få høre hvordan det går med arbeidet i våre to følgekommuner – Kinn og Oslo.

Møteleder: Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse

Se programdetaljer

09:00 – Velkommen

Muligheter og begrensninger i alderdommen – hva tenker regjeringen?

Ingvild Kjerkol, helse – og omsorgsminister

Eldre og endringer i familie og arbeid

Vegard Skirbekk, forskningsleder, FHI

Sosiale helseforskjeller blant eldre i Norge

Astri Syse, ph.d, forsker ved avdeling for Helse og ulikhet, FHI

Kan aldringsprosessen påvirkes?

Geir Selbæk

Kan vi finne de gode løsningene sammen?

Samtale Geir Selbæk, Ingvild Kjerkol, Vegard Skirbekk og Astri Syse

Hvordan går det med Aldring og helses to følgekommuner Kinn og Oslo?

Filminnslag

10:30 – PAUSE

Pause

Diagnostikk av demenssykdommer

Snart kan demenssykdommene diagnostiseres enklere, med større presisjon, og på et tidligere tidspunkt. En kurerende behandling vil kreve at diagnosen stilles før de kliniske symptomene oppstår. Vi diskuterer hva som er mulig, hva brukerne ønsker, hvilke etiske dilemma som finnes og hvordan diagnosearbeidet kan organiseres.

Møteleder: Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse

Se programdetaljer

11.00 – Hva er mulig fra et medisinsk perspektiv?

Geir Selbæk

Hva ønsker brukerne?

Anne Rita Øksengård, forskningssjef, Nasjonalforeningen

Hva er ønskelig fra et etisk perspektiv?

Bjørn Hofmann, professor, NTNU Gjøvik og UiO

Debatt:

Geir Selbæk, Anne Rita Øksengård, Bjørn Hofmann,
Marte Kvittum Tangen, leder, Norsk forening for allmennmedisin
Agnete Nygaard, konst. FoU-leder, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus)
Ingvild Saltvedt, overlege, St. Olavs hospital, professor, NTNU
Berit Grønnestad, prosjektleder for Demensplan 2025, Helsedirektoratet

Leon Jarners stipendutdeling

Harry-Sam Selikowitz

Musikalsk innslag

Wolfgang Plagge

Lunsj

13.30 – 15.00 Parallelle sesjoner

Rom 1 – Fysisk aktivitet

Det er godt kjent at regelmessig fysisk aktivitet eller trening gir mange helsefordeler – og dette er ikke mindre viktig når vi blir eldre. Selv om dagens eldre befolkning har bedre funksjon enn tidligere, så er det mange som lever stillesittende liv. Det er et mål at flere får muligheten til å delta i tilrettelagt aktivitet for å nyte godt av de ulike effekten vi vet at fysisk aktivitet og trening kan ha – både på kropp og psyke!

I symposiet skal vi innledningsvis få en innføring i de nye anbefalingene fra Helsedirektoratet vedrørende fysisk aktivitet. Videre vil foredragsholderne gi oss innblikk i hva som skjer med hjernen og vår psykiske helse når vi er i regelmessig fysisk aktivitet. Det er store sosiale ulikheter i helse, og ikke alle grupper av befolkningen opplever at passende treningstilbud er tilgjengelig.

Vi skal høre fra et spennende prosjekt fra Oslo der innvandrerkvinner tok initiativ til å lage et treningstilbud for de over 50 som både skulle være sosialt og bedre fysisk form. Vel møtt til 90 inspirerende minutter om fysisk aktivitet i eldre år!

Møteleder: Elisabeth Wiken Telenius, forsker, ph.d. Aldring og helse

Se programdetaljer

13.30-15.00
Introduksjon
13.35-13.55
Hvor mye aktivitet må til? Oppdaterte anbefalinger fra Helsedirektoratet

Olov Belander, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

13.55-14.15
Fysisk aktivitet og hjernen

Ekaterina Zotcheva, forsker, ph.d., Folkehelseinstituttet

14.15-14.35
Trening for innvandrerkvinner

Shabana Iffi Fazal, bydelsmor
Nina Jøranson, sykepleier, ph.d., førsteamanuensis, VID vitenskapelige Høgskole

14.35-14.55
Fysisk aktivitet og psykisk helse

Kjersti Karoline Danielsen, førsteamanuensis, Universitetet i Agder

14.55-15.00
Avslutning
Rom 2 – Kriser (Når det baller på seg)

Møteleder: Øyvind Kirkevold, professor, assisterende forskingssjef, Aldring og helse

Se programdetaljer

Innledning – Er det mulig å lage et planlagt demensforløp – og hvilke «skjær er det i sjøen»?

Øyvind Kirkevold


Hvem er mest utsatt for «kriser»? Om frailty – (eller «de skjøre gamle»)

Maria Krogseth, MD, ph.d., lege i spesialisering 2, medisinsk avdeling, Sykehuset i Telemark HF, førsteamanuensis II, Universitetet i Sørøst-Norge


Om delirium – kan det forebygges, tidlig oppdagelse og behandling

Bjørn Erik Neerland, ph.d., overlege, postdoktor forsker, geriatrisk avdeling, Oslo Universitetssykehus


Konseptet «kriser i hjemmetjenestene» begreper /definisjoner. Hva vet vi om hvor vanlig det er?

Janne Myhre, daglig leder, postdoktor, AFS, Sykehuset Innlandet


PRACTIC – et prosjekt om å forebygge, tidlig identifisere og møte kriser

Bjørn Lichtwarck, spesiallege, ph.d., AFS, Sykehuset Innlandet

Rom 3 – Kjønnsperspektiver på eldre menneskers helse

Praktisk betydning for helse- og omsorgstjenester

Møteledere:
Knut Engedal, proffessor emeritus, seniorforsker, Aldring og helse
Ellen Melbye Langballe, fagsjef aldring, Aldring og helse

Se programdetaljer

13.30-13.40
Hva er kjønn? Blir menn og kvinner mer like som eldre?

Ellen Melbye Langballe


13.40-13.55
Kjønnsforskjeller i fysisk og psykisk helse i eldre år (endringer over tid)

Bjørn Heine Strand, seniorforsker, Aldring og helse, FHI


13.55-14.15
Kjønnsforskjeller i symptompresentasjon hos eldre – hva tror vi og hva vet vi?

Torgeir Bruun Wyller, professor, UiO, overlege, OUS


14.15-14.30
Kjønn, demensutredning og oppfølging i Norge

Knut Engedal


14.30-14.45
Bruk av legemidler blant eldre i et kjønnsperspektiv – doser og bivirkninger

Hege Salvesen Blix, seniorforsker, FHI, professor UIO


14.45-15.00
Sosial deltagelse i eldre år blant kvinner og menn, eksempler på aktivitetstilbud, og bruken av disse

Inger Molvik, fagkonsulent, stipendiat, Aldring og helse

Rom 4 – Familie og sosialt nettverk i eldre år

Sosiale nettverk er viktig for mennesker i alle aldre, men mange opplever at nettverket blir mindre i eldre år. Spesielt gjelder dette personer som får demens eller annen sykdom.

I dette symposiet reiser vi spørsmålene: Hvordan kan eksisterende nettverk aktiveres i eldre år? Hvordan kan en utvide og bygge nytt og større nettverk?

Møteledere:
Tanja Ibsen, postdoktor, Aldring og helse
Siren Eriksen, professor, fagsjef kognisjon og demens, Aldring og helse

Se programdetaljer

13.30-13.40
Introduksjon: Viktigheten av sosialt nettverk i eldre år
Hvordan kan eldres eksisterende nettverk aktiveres?

Tanja Ibsen og Siren Eriksen


13.40-14.10
Hvordan kan nettverksmøter med åpen dialog bidra til «å leve gode liv» for eldre?

Roar Bakken, rådgiver, KORUS midt
Solrun Steffensen, faglig rådgiver, NAPHA


14.10-14.25
Åpen nettverksdialog med personer med demens

Videopresentasjon fra nettverket fra London

14.25-14.40
Å utvide og bygge nettverk med utgangspunkt i besøkstjenesten

Kaia Vedlogg Kveen, fagrådgiver på eldrefeltet, Røde kors


14.40-14.55
Fra isolasjon til inklusjon: Tjenesteinnovasjon for sosial inklusjon
og forebygging av ensomhet

Elin Thygesen, professor, faglig leder, Senter for e-helse, Universitetet i Agder

14.55-15.00
Avslutning

Pause

15.30 – 17.00 Parallelle sesjoner

Rom 1 – Gode lavterskeltilbud for å opprettholde funksjon og helse

Vi vet at vi blir flere eldre i årene som kommer, og vi vet også at det blir færre helsepersonell tilgjengelig. Det er viktigere enn noen gang at så mange som mulig i størst mulig grad klarer seg selv lengst mulig. For å oppnå dette er det viktig med gode lavterskeltilbud som har fokus på å opprettholde funksjon og helse, og som samtidig tilrettelegger for økt mestring og livskvalitet.

I dette symposiet ønsker vi å presentere et utvalg av gode lavterskeltilbud som er etablert i store deler av Norges land.

Møteleder: Trine Nordby Skjellestad, koordinator opplæring, Aldring og helse

Se programdetaljer

15.30-15.35
Introduksjon
15.35-15.55
Sterk og stødig

Kaja Bruhn Johansen, fysioterapeut, Sterk og stødig veileder, ergo- og fysioterapitjenesten, Alta kommune
Tiril Kloster Skogland, fysioterapeut, Frisklivskoordinator, Sterk og stødig veileder, ergo- og fysioterapitjenesten, Alta kommune

15.55-16.15
Takk, bare bra…?

Anne Nævra, pensjonert spesialsykepleier, kognitiv terapeut, utvikler av TBB

16.15-16.35
Helsestasjon til eldre

Marte Sofie Wang-Hansen, prosjektleder Multisyke i Vestfold, geriater, Sykehuset i Vestfold HF

16.35-16.55
Kognitiv stimuleringsterapi

Torhild Holthe, fagkonsulent, forsker, Aldring og helse

16.55-17.00
Avslutning
Rom 2 – Kultur hele livet

Kunst og kultur er for mange det som gir livet mening. Gjennom ulike tilnærminger vil vi i dette symposiet se på hvordan musikk, sang og dans kan være meningsfulle aktiviteter i form av trening og utfoldelse, og verktøy for miljøbehandling og livsmestring.

Møteleder: Inger Molvik, fagkonsulent, stipendiat, Aldring og helse

Se programdetaljer

15.30-15.35
Introduksjon
15.35-15.55
Musikk som helseressurs for eldre

Frode Aass Kristiansen, musikkterapeut, Polyfon kunnskapsklynge, ph.d-student, UiB

15.55-16.15
Dansetrening – Gleden ved livslang læring

Pauline Hasse, tidligere danser, Nasjonalballetten, MA Community Dance
Sissel Nygaard, miljøterapeut/veileder, med dansere, Seniorhuset Pastor Fangens vei, Oslo kommune

16.15-16.35
Musikk og sang som verktøy i tjenestene

Vegar Rangul, førsteamanuensis, prosjektleder, Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg

16.35-16.55
Kultur og deltakelse

Anna Helle-Valle, psykolog, daglig leder, festivalsjef, Siste kapittel

16.55-17.00
Avslutning
Rom 3 – Sex over 60

Seksuell helse er viktig for helse og velvære gjennom hele livsløpet. Seksuell tilfredshet er forbundet med en sunn og aktiv aldring. Samtidig er eldre en spesielt sårbar gruppe og mange aspekter kan påvirke vår seksuelle helse. Mer åpenhet om seksualitet hos eldre kan være med å bedre seksuell helse i eldre år. I symposiet Sex over 60 vil vi komme inn på hva forskningen sier på området, litt om våre holdninger, de ansattes rolle og kartlegging av eldres behov i forhold til seksuell helse.

Møteleder: Jeanette Engeland, fagkonsulent, forsker, Aldring og helse

Se programdetaljer

15.30-15.45
Sex over 60

Janne Bromseth, ph.d, forsker, faglig leder, Skeiv kunnskap
Sara Hope Lygre, rådgiver, Likestillingssenteret

15.45-16.00
Hva sier forskningen om seksuell helse hos eldre?

Bente Træen, professor i helsepsykologi, UiO

16.00-16.10
Ansattes rolle og kartlegging av behov

Janne Bromseth
Sara Hope Lygre

16.10-16.20
Seksualitet og demens

Siren Eriksen, professor, fagsjef kognisjon og demens, Aldring og helse

16.20-16.35
Seksuell helse på sykehjem

Cornelia Haarr Hatlo, tidligere overlege, Ila sykehjem

16.35-16.45
Kommunikasjon om seksuell helse

Janne Bromseth
Sara Hope Lygre

16.45-16.48
Torbjørn feiltolker nattevakten – en animasjonsfilm

En film av Aldring og helse

16.48-17.00
Paneldebatt

Debattleder: Jeanette Engeland
Janne Bromseth, Sara Hope Lygre, Bente Træen, Siren Eriksen og Cornelia Haarr Hatlo

Rom 4 – God helse i eldre år i et livsløpsperspektiv

Det kommer stadig mer kunnskap om muligheter for forebygging av demens gjennom livsløpet. Kunnskap om risikofaktorer for demens i befolkningen og motivasjon for å endre levevaner som utgjør en økt demensrisiko er viktig med tanke på intervensjoner for forebygging. Data blant annet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Aldring i Trøndelag (AiT) gir oss mulighet til å se på sammenhengen mellom ulike variabler og risiko for demens.

Møteleder: Anne Marie Mork Rokstad, professor, seniorforsker, Aldring og helse

Se programdetaljer

15.30-15.35
Introduksjon
15.35-15.45
Kunnskap om risikofaktorer og forebygging av demens i befolkningen

Grete Kjelvik, postdoktor, Aldring og helse

15.45-15.55
Eldres kunnskap og motivasjon for helsefremmende levevaner

Anne Marie Mork Rokstad

15.55-16.05
Hørselens betydning for utvikling av demens

Cristian Myrstad, stipendiat, Aldring og helse

16.05-16.15
Depresjon og demens

Ragnhild Holmberg Aunsmo, stipendiat, Aldring og helse

16.15-16.25
Overvekt, blodtrykk og demens

Josephine Stuebs, stipendiat Aldring og helse

16.25-16.35
Søvnens rolle i demensforebygging

Selma Selbæk, lege i spesialisering, Lillehammer sykehus

16.35-16.45
Sosiale forhold gjennom livsløpet og betydning for helsen i eldre år

Vegard Skirbekk, forskningsleder, Folkehelseinstituttet

16.45-16.55
Reproduktive faktorer og risiko for kognitiv svikt hos kvinner

Yehani Wedatilake, forsker, postdoktor, Aldring og helse

16.55-17.00
Avslutning

Meld deg på konferansen

Aldring i Norge dagene finner sted i Oslo kongressenter tirsdag 6. desember til onsdag 7. desember.
Meld deg på årets Aldring i Norge dager.