Program - Onsdag 7. desember - Nasjonalt senter for aldring og helse

Parallelle sesjoner 09.00 – 10.30

Rom 1: Omsorg ved livets slutt: pårørende og frivillige

Å bidra til en verdig død og en god avslutning på livet, både for pasienten og for de pårørende, er en viktig oppgave for helsepersonell. Lindrende behandling, omsorg og pleie er mangesidig, og i dette symposiet ser vi nærmere på pårørendes rolle og behov, og hvordan frivillige kan bidra i palliativ fase.

Møteledere:
Kariann Krohne, forsker, Aldring og helse
Siren Eriksen, professor, fagsjef kognisjon, Aldring og helse

Se programdetaljer

09.00-09.10
Aldring og helses oppfølgingsarbeid med St.melding 24

Kariann Krohne og Siren Eriksen

09.10-09.30
Tilrettelegging for pårørende i livets sluttfase

Målfrid Holmaas Bjørgaas, overlege, spesialist i palliasjon, Helse Stavanger HF

09.30-09.50
Hjemmedød og pårørendes rolle

Astrid Rønsen, førstelektor, NTNU Gjøvik

09.50-10.10
Frivillig arbeid med palliasjon: Frivilliges perspektiv

Ellen Aasheim, sykepleier, Fransiskushjelpen

10.10-10.30
Frivillig arbeid med palliasjon: Organisasjonsperspektivet

Einar Grøndalen, gruppeleder for Liv i verdighet, Røde Kors

Rom 2: Utviklingshemning og aldring

God livskvalitet, fravær av sykdom, riktig behandling og meningsfulle aktiviteter i eldre år er noe de aller fleste ønsker seg. Likevel opplever enkelte, blant annet eldre med utviklingshemning, at deres ønsker og rettigheter ikke alltid innfris. I denne sesjonen belyser vi at det er et økt behov for fokus og kunnskap om aldring og utviklingshemning, ikke bare blant de som til daglig gir tjenester til eldre med utviklingshemning, men blant alle aktører innen helse- og omsorgstjenestene. Vi ser på hvilke forpliktelser vi har, hvordan situasjonen er og hva eldre selv sier om det å bli eldre.

Møteleder: Lene Kristiansen, fagkonsulent, Aldring og helse

Se programdetaljer

09.00-09.12
Meg og min alder

Lene Kristiansen, fagkonsulent, Aldring og helse

09.12-09.37
Eldre med utviklingshemning – hvilke forpliktelser har vi ifølge FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne; CRPD?

Kjersti Skarstad, førsteamanuensis, Oslo Nye Høyskole

09.37-09.52
Hvordan fange opp skrøpelighet?

Stine Skorpen, fagkonsulent, Aldring og helse

09.52-10.12
Pensjonisten, psyken og fysikken

Jeanette Engeland, ph.d., forsker, Aldring og helse
Olav Grimdalen jr., kjent fra tv-serien Tangerudbakken Borettslag

10.12-10.27
Samtidige sykdommer og demens hos personer med Downs syndrom

Frode Kibsgaard Larsen, stipendiat, Aldring og helse

10.27-10.30
Våre digitale tilbud for å øke helsekompetanse

Film

Rom 3: Oppfølging av eldre personer med skrøpelighet

Skrøpelighet har fått stadig større oppmerksomhet i helsetjenestene det siste tiåret. I dette symposiet vil klinikere og forskere fra kommune- og spesialisthelsetjenesten sette søkelys på god oppfølging av eldre personer med skrøpelighet. Kan skrøpelighet reverseres? Og bør vi ta i bruk det positivt ladede begrepet «intrinsic capacity» i stedet for skrøpelighet når vi omtaler eldre personers grad av motstandskraft?

Møteleder: Gro Gujord Tangen, fagsjef fysisk helse, Aldring og helse

Se programdetaljer

09.00-09.05
Introduksjon

09.05-09.30
Skrøpelig eller motstandsdyktig – hvordan vurdere i klinikk og forskning?

Siri Rostoft, overlege, geriatrisk avdeling, OUS, professor, Institutt for klinisk medisin, UiO


09.30-09.50
Fastlegens rolle ved skrøpelighet hos eldre. Jokeren som ikke er med i spillet?

Geir Dunseth, fastlege, Holmestrand kommune, PKO-leder, Sykehuset i Vestfold


09.50-10.05
Hvordan fremme god ernæringsstatus hos eldre
hjemmeboende pasienter med skrøpelighet?

Ellen Slettingdalen, avansert klinisk sykepleier, Hjemmesykepleien, Sandefjord kommune


10.05-10.25
Kan skrøpelighet reverseres?

Pernille Thingstad, prosjektleder Helse og velferd, Universitetskommunen TRD 3.0, Trondheim kommune/NTNU


10.25-10.30 Avslutning
Rom 4: Sosial isolasjon, selvmord og samarbeid

Hva trenger vi å vite om sosial isolasjon og ensomhet blant eldre i Norge? Og hva vet vi om eldre som tar sitt eget liv? I denne sesjonen får du høre mer om dette, og ikke minst om et samarbeid på tvers av tjenester for å hjelpe eldre med de alvorligste psykiske lidelsene.

Møteleder:
Marit Tveito, enhetsleder, Senter for Psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehus

Se programdetaljer

09.00-09.30
Aldring og ensomhet – tiltak for å redusere ensomhet blant eldre

Thomas Hansen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og NOVA/OsloMet


09.30-10.00
Selvmord blant eldre – hva vet vi?

Cecilie Hartberg, fag- og kvalitetsleder, klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS


10.00-10.30
FACT for eldre – når førstelinje og andrelinje jobber
sammen om de sykeste

Hågen Nyquist, overlege, alderspsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
Halvor Kjellesvig, FACT sykepleier, bydel Grünerløkka, Oslo kommune

Pause

Parallelle sesjoner 11.00 – 12.30

Rom 1: Aldring og rus

I takt med at andelen eldre øker, øker også andelen eldre som har rusutfordringer. I denne sesjonen vil vi sette søkelyset på denne samfunnsutviklingen. Hva krever det av oss som møter eldre med rusutfordringer, hva er de eldres behov og hvordan kan vi bistå så denne gruppen eldre får gode liv?

Møteledere:
Tanja Ibsen, postdoktor, Aldring og helse
Siren Eriksen, professor, fagsjef kognisjon, Aldring og helse

Se programdetaljer

11.00-11.05
Introduksjon
11.05-11.20
Eldre og rusmidler – utelatt og glemt? Behov for kompetanse og tjenester

Espen Gade Rolland, leder, NSFs Faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus

11.20-11.35
Bruk av alkohol og vanedannende legemidler blant eldre

Kjerstin Tevik, sykepleier, ph.d, Aldring og helse, NTNU

11.35-11.55
De «unge-eldre» med rusutfordringer. Hva opplever de som gode og virksomme tjenester? Hvilke erfaringer har hjemmesykepleien med pasientgruppen eldre med rusutfordringer?

Bente Øfsti, rådgiver, Rådgivning rus og psykisk helse, Bærum kommune

11.55-12.10
Rett behandling til rett pasient. Pasientforløp alkohol og helse, Bærum sykehus

Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier, Generell indremedisinsk sengepost, Bærum sykehus, Vestre Viken HF

12.10-12.25
Pasienter med rusutfordringer på sykehjem

Son Tran, fagleder, Stokka sykehjem, Stavanger kommune

12.25-12.30
Avslutning
Rom 2: En akkurat passe dose – legemiddelbehandling av eldre

Trygg legemiddelbehandling omfatter valg av riktig legemiddel, i riktig dose til riktig tid. Mange eldre behandles med flere legemidler samtidig og dette utfordrer legemiddelsikkerheten. Legemiddelgjennomganger med kliniske vurderinger og laboratoriemålinger er verktøy for bedre persontilpasset legemiddelbehandling.

Ingen legemiddelbehandling er i utgangspunktet livslang; diagnoser og indikasjoner bør revurderes jevnlig. Eldre er sårbare for legemiddelbivirkninger og symposiet setter søkelyset på utfordringer knyttet til trygg og riktig legemiddelbehandling av eldre, – i en akkurat passe dose.

Møteleder:
Hege Kersten, forsker Aldring og Helse, ph.d. forskningssjef, STHF, førsteamanuensis, UiO

Se programdetaljer

11.00-11.05
Introduksjon
11.05-11.25
Tilpasning og oppfølging av legemiddelbehandling til eldre

Torgeir Bruun Wyller, professor, UiO, overlege, OUS


11.25-11.45
Avdiagnostisering/Avmedisinering

Bjørn Hofmann, professor, NTNU, senter for medisinsk etikk, UiO


11.45-12.05
Kan blodprøver bidra til bedre tilpasset legemiddelbehandling?

Espen Molden, professor, UiO, enhetsleder, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet Sykehuset

Introduksjon til debatt:
12.05-12.10
Uhensiktsmessig, unødvendig, unngåelig legemiddelbehandling -lost in translation

Hege Kersten

12.10-12.30
Debatt: Overbehandling – underbehandling – akkurat passe dose

Debattleder:
Hege Kersten

Debattanter:
Torgeir Bruun Wyller, Marit Tveito og Bjørn Hofmann

Rom 3: Brukermedvirkning

Vi blir stadig flere eldre i Norge. For å kartlegge behov for tjenester og behandling må vi lytte til de det gjelder. Brukermedvirkning i ulike former i ulike deler av helsetjenesten er avgjørende også for hvordan tjenestene og behandlingsapparatet organiseres og for hvordan vi vektlegger forebygging. Vi vil i dette symposiet se på brukermedvirkning og erfaringskompetanse fra ulike perspektiver innen eldrefeltet og recoveryorientert behandling.

Møteleder:
Inger Molvik, fagkonsulent, stipendiat, Aldring og helse

Se programdetaljer

11.00-11.05
Introduksjon
11.05-11.25
Wise Age, plattform for brukermedvirkning og samfunnsengasjement

Ingelin Testad, professor, senterleder, SESAM

11.25-11.45
Brukermedvirkning i recoveryperspektiv. Fra brukeren i fokus til brukerens fokus

Sjur Seim, psykiater, Hurdalsjøen Recoverysenter

11.45-12.05
Hvordan gjør vi det hos oss? Brukermedvirkning i forskning

Else Engh, erfaringskonsulent, Aldring og helse
Ida Wulff Jensen, fagkonsulent, stipendiat, Aldring og helse Brukerrådsrepresentanter: Monica Landmark og Elisabeth Aurdal

12.05-12.25
Bruker- og pårørendemedvirkning som en del av løsningen i eldreomsorgen

Anne Karine Aspholt Monsen, prosjektleder, Aldringshuben, Bergen kommune
Ove Skjoldal, pårørende ved Arna Helseheim

12.25-12.30
Avslutning
Rom 4: Parkinsons sykdom og demens med Lewy-legemer – hva skjer?

Parkinsons sykdom og demens med Lewylegemer er beslektede tilstander. I symposiet får vi sist nytt om utredning, behandling og oppfølging både i primær- og spesialisthelsetjeneste.

Møteleder: Gro Gujord Tangen, fagsjef fysisk helse, postdoktor, Aldring og helse

Se programdetaljer

11.00-11.05
Introduksjon
11.05-11.25
Behandling av demens med Lewy-legemer

Ragnhild Eide Skogseth, konstituert overlege, Haraldsplass diakonale sykehus, førsteamanuensis klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

11.25-11.45
Diamond Lewy og ANeED-studien; screeninginstrument, behandlingsanbefalinger og klinisk legemiddelstudie for personer med demens med Lewy-legemer

Arvid Rongve, alderspsykiater, leder, Eldremedisinsk Poliklinikk, Helse Fonna, professor, Klinisk Institutt 1, UiB

11.45-12.05
NAD-behandling for Parkinson sykdom: et nytt håp?

Charalampos Tzoulis, professor i nevrologi, visedirektør, Neuro-SysMed senter, Haukeland Universitetssykehus, direktør, KG Jebsen senter for Parkinson sykdom, Universitetet i Bergen

12.05-12.25
ParkinsonNet og oppfølging av personer med Parkinsons sykdom

Per Ola Wold-Olsen, koordinator, fagveileder, Fysioterapi ParkinsonNet Oslo, OUS Rikshospitalet


12.25-12.30
Avslutning

Lunsj

Plenumssesjon 13.30 – 15.00

Velkommen til plenum ved daglig leder i Aldring og helse, Kari Midtbø Kristiansen

Veien inn og ut av sykehus – hvor går den eldre pasienten?

Eldre personer med akutt sykdom kan gjerne ha utypiske symptomer. Hvordan kan vi sikre at akutt syke eldre får nødvendig innleggelse i sykehus? Og hvordan kan samarbeid mellom sykehus og kommune tilrettelegge for trygg utskrivelse?

Møteleder: Torgeir Bruun Wyller, professor i geriatri, UiO, overlege ved Geriatrisk avdeling, OUS

Se programdetaljer

13.30 – Introduksjon

Funksjonssvikt – hva skal vi se etter?

Edith Roth Gjevjon, professor i sykepleie, Lovisenberg diakonale høgskole

Eldre i møte med akuttmedisinske tjenester

Isabel Sebjørnsen, forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, stipendiat UiB

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Monika Dalbakk, seksjonsleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam PSHT Tromsø E-helse, samhandlings- og innovasjonssenteret ESI, UNN HF

Forsterket utskrivning fra sykehus

Marte Wang-Hansen, geriater, stipendiat, Sykehuset i Vestfold

15.00 – Avslutning

Pause

Plenumssesjon 15.30 – 17.00

Huskeprisen 2022

Prisutdeling

Hvordan hjelpe hjelperne

For at helse- og omsorgspersonell skal kunne hjelpe andre gjennom et langt arbeidsliv må man ha kunnskap og gode verktøy for å beskytte seg mot vanlige arbeidsbelastninger og forebygge utbrenthet. Ingen kan beskytte og hjelpe seg selv alene: Kolleger, og ikke minst ledere, må hjelpe hjelperne til å ha det bra på jobb. Dermed yter man også bedre hjelp til de som trenger det. I symposiet deles råd om hva som kan gjøres for å beskytte seg mot vanlige arbeidsbelastninger, forebygge utbrenthet og fremme trivsel og arbeidsglede.

Møteledere:
Thale Kinne Rønqvist, psykologspesialist, Aldring og helse
Jørgen Wagle, ph.d., psykologspesialist, forsker, Aldring og helse

Se programdetaljer

15.40 – Ivaretakelse av hjelpere – er vi ikke betalt for å tåle dette?

Siri Toven, psykologspesialist, OUS BUP Oslo syd

Hvordan fremme trivsel og godt arbeidsmiljø? – erfaringer fra Klukstuen

Jane K. Hagen, leder, Klukstuen Omsorgssenter og Parkgården sykehjem, Hamar

Helsevettregler for helsearbeidere

Marit Hvidsten, sykepleier, klinisk spesialist i kognitiv terapi, Seksjon for arbeidshelse ved Modum Bad

Paneldebatt

Ellen Melbye Langballe, Thale Kinne Rønqvist, Jørgen Wagle, Siri Toven,
Jane K. Hagen og Marit Hvidsten

Helt åpent med Ivar Dyrhaug og Ingebrigt Steen Jensen

Samtale med Ivar Dyrhaug, Ingebrigt Steen Jensen og Geir Selbæk, forskningssjef, Aldring og helse.