Sansetap hos personer med utviklingshemning

Når vi blir eldre så svekkes sansene. Her vil dere finne informasjon om ulike sansetap og linker til flere nyttige informasjonssider innen temaet sansetap hos eldre.

Syn og hørsel regnes som våre viktigste sanser. I tillegg har vi lukt-, smak-, balanse-, føle- og stillingssans. Personer med utviklingshemning kan ha problemer med å bearbeide og samordne sanseinntrykk. Det kan være vanskelig for noen å forstå at det en ser for eksempel kan henge sammen med det en hører, lukter, føler, smaker eller kjenner tyngden av.

For å kunne legge til rette for at personer med utviklingshemning skal motta og samordne sanseinntrykk på beste måte, må vi ha en oppfatning av hvordan de tolker tilværelsen gjennom sansene.

Når vi blir eldre svekkes sansene, og det vil påvirke oss på ulike måter. Noen har medfødte sansenedsettelser, og andre kan ha kombinerte syns- og hørselsvansker som gir ekstra utfordringer. 

På denne siden vil dere finne informasjon om hvordan nedsettelse av sansene kan påvirke oss, og når vi kan forvente at denne aldringsprosessen i sansene setter inn.  Dere vil i tillegg få mange tips om nettsider hvor dere kan søke etter mer og spesialisert informasjon.

Aldersforandringer i synet

Ved aldring vil det skje anatomiske forandringer i nerver, pupiller og hinner i øyet som fører til nedsatt syn og mindre følsomhet for å tilpasse seg lys og mørke.

Regelmessige synsundersøkelse hos en optiker eller øyelege er viktig for å kunne oppdage synsnedsettelser og få tilpasset briller eller linser. En synsundersøkelse er også viktig for å tidlig oppdage øyesykdommer som på sikt kan ødelegge synet hvis de ikke blir oppdaget tidlig nok. En synsundersøkelse kan være utfordrende hvis personen som skal undersøkes ikke har evne til å samarbeide. Men det finnes teknologi og undersøkelsesmetoder som ikke er avhengig av respons fra den som blir undersøkt, og som er god nok til å tilpasse riktig brillestyrke eller fange opp øyesykdommer. 

Aldersforandringer i hørsel

Anatomiske forandringer i ytre-, mellom- og indre øre vil forekomme med økende alder. Disse forandringene kan føre til nedsatt mulighet for å skille lyder og gjøre det vanskeligere å oppfatte lyd, noe som til sist medfører redusert taleoppfatting.

Vanlige aldersrelaterte hørselsproblemer kan være vanskeligheter med å oppfatte lave stemmer og spesielt konsonanter (b-p/t-k osv). Mye bakgrunnsstøy, ekko (glatte vegger) og vanskeligheter med munnavlesning vil påvirke hørselen.

Ved mistanke om nedsatt hørsel må vedkommende henvises av fastlegen til en audiolog (øre-nese-hals-lege) eller audiograf (helsearbeider med særlig kunnskap om hørsel) for å utrede hørselsfunksjonen. Etter utredning kan det iverksettes passende tiltak.

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) tilbyr en gratis hørselstest på deres nettsider. Den kan gi en indikasjon om en bør gå videre med hørselsutredning. Testen er ikke utviklet spesielt for personer med utviklingshemning. Ta testen her.    

Kombinasjon nedsatt hørsel og nedsatt syn

Nedsatt hørsel og syn kan være medfødt eller ervervet, og tiltakene for å bedre livskvaliteten til personer med kombinerte sansetap vil være ulikt fra individ til individ. Alle med kombinerte sansetap lever med en mer omfattende belastning enn ved en synshemning eller hørselshemning alene. Hørselstapet gjør at de i ulik grad må konsentrere seg om hva som blir sagt. Avhengig av støyforhold må de bruke munnavlesning, lese kroppsspråk og «gjette» for å få med innholdet i det som sies. Dette er krevende, og kan føre til muskelspenninger som igjen kan føre til dårlig balanse og trøtthet.  Denne belastningen sammen med synstapet, som fører til at de må konsentrere seg enda mer for å takle hverdagen, kan føre til utmattelse, og for enkelte er isolasjon en løsning.  

Det vil bety mye for personer med utviklingshemning at de har dyktige fagfolk rundt seg som tidlig kan fange opp signaler på sansetap, slik at utredning settes igang og en kan eventuelt kan tilpasse med ulike hjelpemidler.

Personer med utviklingshemning kan oppleve tidligere i livet å få aldersrelaterte forandring på både syn og hørsel, sammenlignet med befolkningen generelt. Det er økt risiko for nedsatt syn og hørsel for personer med Downs syndrom, også tidligere i livet. Det er flere syndrom og sykdommer som kan føre til kombinerte sansetap.

For mer spesialkunnskap

Syn og hørsel hos eldre

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblindhet (NKDB) har overtatt nettsiden «Syn og hørsel hos eldre» ,og siden er nå å finne på Dovblindhet.no. Der vil dere finne informasjon om syn, hørsel og kombinerte sansetap. I tillegg finner man oppdatert informasjon om blant annet kartlegging,  tilrettelegging, kommunikasjon, og hjelpemidler. Det er også laget nye flotte simulatorer.

Gå til syn og hørsel hos eldre

Frambu kompetansenter for sjeldne diagnoser

På nettsidene til Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser, finnes en temaside om Sansing og persepsjon hos personer med utviklingshemning.

Siden gir fyldig informasjon om alle våre sanser og gode råd for hvordan forholde seg til personer med de ulike sansetapene og hvordan tilrettelegging miljøet for å skape optimale forhold for den det gjelder.

Gå til Frambus nettsider

Nasjonal senter for optikk, syn og øyehelse

Nasjonal senter for optikk, syn og er Norges ledende senter innen forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling innenfor optikk, syn og øyehelse.

Senterets oppdrag er å bidra til ny kunnskap for å fremme gode lys- og synsforhold og forebygge synsproblemer i livets ulike faser gjennom forskning, kunnskapsutvikling, innovasjon og formidling.

Gå til senterets hjemmeside

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB) er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. Tjenesten består av fire sentre med regionale oppgaver, to sentre med landsdekkende oppgaver, og en koordinerende enhet.

De sprer kunnskap om døvblindhet, gir råd om aktuelle tiltak og informerer om de rettigheter som personer med døvblindhet har.

Gå til hjemmesiden for døvblinde

Statlig spesialpedagogisk tjeneste

Statlig spesialpedagogisk tjeneste, Statped, har spisskompetanse på mange fagområder, deriblant synstap, hørselstap, kombinerte sansetap og døvblindhet.

Gå til Statpeds hjemmeside