Pågående forskningsprosjekt

«Mitt livs ABC» – utvikling av opplæringsmateriell for tjenesteytere til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming

På bakgrunn av Stortingsmelding 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd. Om mennesker med utviklingshemming har Aldring og helse fått i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide «Mitt livs ABC», et nytt opplæringsmateriell for alle som utøver tjenester overfor personer med utviklingshemning. «Mitt livs ABC» er en del av Kompetanseløftet 2015 og vil være etter modell av demensomsorgens ABC. Formålet er å styrke kompetansen i tjenestene til personer med utviklingshemming, særlig hos ufaglærte. Aldring og helse utvikler materiellet.

Det overordnede målet med «Mitt livs ABC» er å bidra til bedre livskvalitet, bedre tjenester og bedre rettsikkerhet for personer med utviklingshemning. Målet er at alle personer med utviklingshemning blir møtt med forståelse og respekt, og at de får nødvendig hjelp og oppfølging. Mitt livs ABC skal bidra til bevisstgjøring, bedre faglig skjønn og bedre praksis hos tjenesteutøverne.

Det er også et mål at materiellet skal være praksisnært og i ha en slik form at det inspirerer til faglig refleksjon hos tjenesteytere. Materialet skal være lett tilgjengelig og ha en plan for gjennomføring, slik at ledere i kommunen opplever «Mitt livs ABC» som et relevant kompetansetiltak.

Målgruppen

Alle som utøver tjenester overfor personer med utviklingshemming.  Det er et spesielt fokus på dem uten helse- sosial- eller pedagogisk utdanning.

Modellen består av:

Opplæringsmateriell, studiegrupper og seminarer/fagdager.

Tidsrammen kan varieres, normalt tenkt ca. 10 måneder per perm/del.

Kommunene etablerer studie/refleksjonsgrupper Studiegruppene skal være selvdrevne og tverrfaglig sammensatt. Hver enkelt deltaker leser aktuelt hefte/fagtema før samlingen i studiegruppen. I heftene er det spørsmål til egen refleksjon og spørsmål til refleksjon i studiegruppene.  Spørsmålene til refleksjon i studiegruppene vil være knyttet opp mot korte filmsekvenser for å belyse temaet. Samlingen i studiegruppene vil være av 1 ½ – 2 timers varighet.

Det gjennomføres et oppstartsseminar og et fagseminar ved halvgått løp.

Kursdeltakerne får deltakerbevis bevis etter gjennomføring.

Opplæringen kan avsluttes etter hoveddel.

Opplæringsmateriell:

Hoveddel, perm 1 med 10 hefter

Fordypningsdel, perm 2 med 10 hefter.

«Dette må jeg kunne- gode tjenester til personer med utviklingshemming». opplæringsmateriell for vikarer/korttidsansatte som inneholder grunnleggende kunnskap om tjenesteyting til personer med utviklingshemming. Etter å ha gjennomgått «Dette må jeg kunne» vil det være en mulig å ta en kort kunnskapstest.

Alt som finnes på papir, skal finnes elektronisk. Opplæringsmateriellet skal anvende elementer som film, lyd, lenker til andre nettsteder og forslag på fagstoff til fordypning,

Status 2020

Heftet Dette må jeg kunne – gode tjenester til personer med utviklingshemming ble utgitt våren 2016. Dette heftet ble faset ut våren 2020.  

Basert på heftet er det utviklet en e-læring med samme navn. E-læringen ble lansert våren 2020 og spres på plattformen KS Læring.

Mitt livs ABC, perm 1, ble ferdigstilt vinteren 2017, og perm 2 var klar til oppstart høsten 2019.

En revisjon av perm 1 ble startet opp i august 2020 og skal være klar til oppstart høsten 2021.

Revisjon av perm 1 (2020-2021)

Permen skal utvides med et temahefte om Pårørendesamarbeid. Det vil da bli 11 hefter i perm 1.

Redaktør/Lokalt ansvarlig: Kari Revheim

Prosjektmedarbeidere: Lene Kristiansen, Oda Vestby Hansen, Jørn Stordalen og Arnfinn Eek (alle aldring og helse).