Utviklingshemning og aldring - Aldring og helse

Utviklingshemning og aldring

Vi bidrar til kunnskap om aldring for økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning.

Bedre levekår og bedre helseoppfølging gjør at langt flere personer med utviklingshemning lever lengre enn for få tiår siden. Dette er en positiv utvikling, samtidig som flere personer med utviklingshemning vil oppleve aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall. På våre sider vil du finne informasjon om utviklingshemning og aldring både for helse- og omsorgspersonell, brukerorganisasjoner, personer med utviklingshemning og deres nærpersoner. 

Siste nytt

Kvinnelig helsepersonell holder arm rundt eldre mann, sett bakfra. Foto.
Koronapass: Husk eldre som ikke bruker digitale flater

Frist for høring om endring av smittevernloven og opprettelse av koronasertifikat, også kalt koronapass, går ut i dag. Kari Midtbø Kristiansen i…

Kvinne smiler i studio. Foto.
Reportasje m.m. fra digital temakonferanse om klinisk observasjonskompetanse

Den 11. temakonferansen så på temaet klinisk observasjonskompetanse overfor personer med utviklingshemning i lys av blant annet covid-19, sepsis og…

Person holder hender til person med utviklingshemning. Foto.
Se sepsis hos mennesker med utviklingshemming

– Let aktivt etter tegn på infeksjoner og sepsis, ikke vent og se. Det er rådet fra sepsis-sykepleier og forsker Anne Hunt til tjenesteytere som…

Kurs og konferanser

Temakonferansen utviklingshemning og aldring den 16. mars 2021

Klinisk observasjonskompetanse, hva innebærer det for ansatte innen tjenester for personer med utviklingshemning?

Helsefagarbeider på jobb. Foto

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til den 11. temakonferansen om utviklingshemning og aldring, for første gang arrangert som en heldigital konferanse.

Klinisk observasjonskompetanse, også kalt somatisk vurderingskompetanse (rapid response system) er temaet denne gang, og konferansen vil belyse mange ulike problemstillinger.

Hvordan er situasjonen ute i kommunene der det bor voksne og eldre personer med utviklingshemning? Har tjenesteyterne god nok kompetanse til å observere og diagnostisere tegn og symptomer på alvorlige tilstander som trenger rask oppstart av behandling. Er beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting av tiltak gode nok?

Eldre personer med utviklingshemning kan være i risikogrupper for å utvikle sepsis, covid-19, delirium og flere andre akutte og alvorlige sykdommer på grunn av nedsatt immunforsvar og generelt nedsatt helsetilstand. Nå er det et økende søkelys på at deler av helsevesenet ikke har god nok kompetanse til tidlig nok å oppdage tegn på alvorlig sykdom som krever rask oppstart av behandling for å oppnå overlevelse.

Trenger dere mer kunnskap innen dette feltet, så er dette temakonferansen for dere!

Den 16. mars 2021 vil vi samle gode fagfolk fra inn- og utland som vil gi dere en innføring i:

  • Kunnskap om tilstander som trenger akutt behandling og verktøy som vil hjelpe tjenesteytere til å tidlig oppdage forverret tilstand hos eldre personer med utviklingshemning.
  • Innføring i læringsressurser innen klinisk observasjonskompetanse i KlinObsKommune og e-læringsprogrammet Observasjonskompetanse.
  • Erfaringer fra Søndre land kommune som har arbeidet med nasjonale faglige råd fra helsedirektoratet innen Tidlig oppdagelse og rask respons ved forverret somatisk tilstand (I trygge hender 24/7) og bruk av Verktøykassa.
  • Hvordan benytte SAFE, et verktøy for Tidlig oppdagelse av Subakutt/Akutt Funksjonssvikt hos eldre?
  • Hvor og hvordan kan en trene på akuttsituasjoner i simuleringsrom?

Link til arrangementet sendes ut på epost til påmeldte ettermiddag dagen før konferansen (ettermiddag 15. mars 2021).

Basiskurs om utviklingshemning og aldring

Et kurs hvor det formidles grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning.

Basiskurset er for tjenesteytere som arbeider med eldre med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning. Kurset omfatter temaene aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall, miljøarbeid, utfordrende atferd, identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende og helsefremmende arbeid, avgang fra yrkeslivet, samt etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene.

Hver kursdeltaker mottar et hefte med kursmateriell. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur.

Neste planlagte basiskurs er på Storefjell Høyfjellshotell 20.-22. oktober 2021. Mer informasjon kommer.

Det er også mulig å bestille basiskurs.

Bestillingskurs

Kursene dekker et bredt område av temaer og har høy faglig relevans for både helsepersonell, tjenesteytere, mennesker som har utviklingshemning, pårørende, ledere og andre.

Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager. Både innhold og antall timer tilpasses deres behov.

De faglig ansvarlige for bestillerkursene er vernepleiere og sykepleiere med flere års praktisk yrkeserfaring som i dag forsker, skriver faglitteratur og underviser innen sine temaområder. Alle bestillingskursene har en praksisnær tilnærming.

Vil dere lære å gjenkjenne fysiske og psykiske endringer ved aldringsprosessen hos mennesker som har utviklingshemning? Trenger dere økt kunnskap om psykiske sykdommer og demens ved utviklingshemning? Kanskje ønsker dere flere verktøy for å sikre god overgang fra yrkesliv til pensjonering? Kan eldre mennesker i din kommune ha nytte av å lære mer om aldring? Da kan vi tilby seniorkurset Meg og min alder. Eller, har dere andre ønsker og behov?

Kontakt Lene Kristiansen, lene.kristiansen@aldringoghelse.no, 415 32 829 for ytterligere informasjon og bestilling.

Se også vår kursflyer

Pågående prosjekter

Vi arbeider med prosjekter i tillegg til fagformidling. Under finner du en oversikt over hva vi jobber med for tiden.

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

Den norske Downs syndrom- og demensstudien skal tette kunnskapshull og bidra til økt kompetanse om demens blant personer med Downs syndrom og personer med en utviklingshemning.

Les mer om studien her

Kompetanseutvikling

Fagskole

Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for deg som er helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør.

Aldring og helse tilbyr en fagskole i Utviklingshemning og aldring. Studiet er nett- og samlingsbasert og du vil ha praksis på egen arbeidsplass. Deltidsutdanningen går over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid og du vil få 60 studiepoeng.

Les mer om fagskolen og hvordan søke

ABC-opplæringen

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap.

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet.Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

Les mer om ABC opplæringen og hvordan komme i gang

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Opplæring til vikarer og nyansatte

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram.

Modellen er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er en kort og intensiv opplæringsmodell hvor det anbefales at opplæringen består tre elementer:

  • Studiematriell
  • Kurs/fagdag i sentrale tema som omhandles i studiematerialet
  • Veiledning 

Opplæringsmaterialet er utviklet i hefter som kan lastes ned eller som e-læringskurs. Klikk her for mer informasjon og nedlasting av materialet.

Opplæringen finnes også i elektronisk versjon.

Utgivelser i bokhandelen

Utviklingshemning og aldring produserer læremateriell i form av bøker og hefter.

Noen av heftene er tilgjengelig som pdf’er og kan lastes ned gratis. Bøker kan kjøpes enkelt via bokhandelen til Aldring og helse.

Mer informasjon og en oversikt over utgivelser innen temaet utviklingshemning

Lenker til samarbeidsorganisasjoner

Brukerorganisasjoner

Autismeforeningen i Norge – En Nasjonal forening for mennesker med autisme og Aspergers syndrom, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Cerebral Parese-foreningen – Hjemmesiden til den nasjonale interesseorganisasjonen for cerebral parese. Siden har mange nyttige lenker til fagsider.

Down’s Syndrome Scotland – Hjemmesiden til denne organisasjonen har mye nyttig informasjon om aldring og mennesker med Downs syndrom. Sidene er aktuelle både for fagpersoner, personer med Downs syndrom og foreldre.

Föreningen Grunden – Grunden er for mennesker med utvikingshemning

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna – FUB står for Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. På internettsidene til FUB kan man lese om utviklingshemning og aktuelt stoff i denne sammenheng. De presenterer også en modell for brukerstyring som heter BUKU og egne sider med enkel tekst og innhold for folk med utviklingshemning.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende – LUPE er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

Leser søker bok En allianse med over 20 organisasjoner som jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur. Her finner man god oversikt over lettlest litteratur for voksne mennesker med utviklingshemning

Norsk forbund for Utviklingshemmede – NFU er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. De har også lenker til aktuelt fagstoff. 

Helse og omsorg

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) formidler fagressurser i en kunnskapsbank som tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid.

Frambu – Et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. Har fyldig oversikt over mange sjeldne syndromer og et sted å starte for å få mer kunnskap.

Stiftelsen SOR – Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming) arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill.

LUPE – Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU Hovedmålet med denne nettsiden er å bedre kontakten med medlemskommunene innen vertskommunesamarbeidet. 

Ridderne A/S – Ridderne AS er et privat foretak som tilbyr opplæring til bydeler og kommuner innenfor arbeidet med personer med utviklingshemning.

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse er etablert for å bygge opp og spre kunnskap og erfaring om utredning og behandling av mennesker med utviklingshemning/autisme og samtidig psykisk lidelse.

Nasjonale og internasjonale forskerorganisasjoner

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemning (NNFF) – Et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming. 

International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) – En tverrfaglig internasjonal forskerorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. De er en offisiell samarbeidspartner med Verdens Helseorganisasjon (WHO). Under IASSIDD er det dannet spesielle interessegrupper innenfor ulike fagområder, hvorav aldring er en slik gruppe. Denne linken er sentral for å søke videre kunnskap om aldring 

University of Illinois at Chicago – Department of Disability and Human Development – Et senter tilsluttet universitetet i Chicago som har spesialisert seg på aldring hos mennesker med utviklingshemning. Deres hjemmesider har fyldig informasjon om forskning, behandlingsmodeller og faktaopplysninger. 

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – Europeisk organisasjon.

Kartlegging ved aldring hos personer med utviklingshemning

Tester og verktøy i alfabetisk rekkefølge

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Samtaleguide til bruk i samtaler med personer med demens eller kognitiv svikt. Den er et hjelpemiddel for at helse- og omsorgspersonell kan gi personsentrert omsorg gjennom å bli kjent med personens livshistorie, verdier, interesser og nettverk.

Bygger på og erstatter skjemaet «Personopplysninger – Min livshistorie» (11 sider PDF)

Min livshistorie. Hvem er jeg – inkl. verktøy

Sjekkliste for psykisk sykdom hos voksne med utviklingshemning

Tidlige tegn

Tidlige tegn er et kartleggingsverktøy for oppfølging av voksne eldre personer med utviklingshemning. Gode rutiner er nødvendig for å fange opp endringer i helsetilstanden så tidlig som mulig, og Tidlige tegn er et hjelpemiddel for å sikre systematisk oppfølging. Tidlige tegn finnes i en elektronisk utgave med en veiledningsfilm og tilleggsmateriell.

Du finner Tidlige tegn under Skalaer og tester