Utviklingshemning og aldring – Aldring og helse

Utviklingshemning og aldring

Vi bidrar til kunnskap om aldring for økt livskvalitet for voksne og eldre med utviklingshemning.

Bedre levekår og bedre helseoppfølging gjør at langt flere personer med utviklingshemning lever lengre enn for få tiår siden. Dette er en positiv utvikling, samtidig som flere personer med utviklingshemning vil oppleve aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall. På våre sider vil du finne informasjon om utviklingshemning og aldring både for helse- og omsorgspersonell, brukerorganisasjoner, personer med utviklingshemning og deres nærpersoner. 

Anettes erfaring med kreftsykdom og samarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i behandlingstiden (4 min).

Siste nytt

Demensretningslinjen og personer med utviklingshemning

Denne animasjonsfilmen om bruk av Nasjonal faglig retningslinje om demens er for deg som er tjenesteyter og som jobber med personer med…

Hva vi vet om situasjonen for personer med utviklingshemning, tjenesteytere og smittevern under koronapandemien

Fagfolk forteller hva de vet om hvordan personer med utviklingshemning har hatt det under koronaviruspandemien, tjenesteyteres rolle og hvordan…

Eldre personer med utviklingshemning, tjenestetilbudet deres og pårørendes rolle de første dagene av koronapandemien

Personer med utviklingshemning var ekstra sårbare i starten av koronapandemien, en pandemi verken tjenestemiljøene eller pårørende var forberedt…

Kurs og konferanser

Temakonferansen utviklingshemning og aldring 2021

Klinisk observasjonskompetanse, hva innebærer det for ansatte innen tjenester for personer med utviklingshemning?

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse inviterer til den 11. konferansen om utviklingshemning og aldring. Årets tema er klinisk observasjonskompetanse, et tidsaktuelt og viktig tema.

Eldre personer med utviklingshemning er i risikogruppen for å utvikle sepsis og flere andre alvorlige sykdommer på grunn av nedsatt immunforsvar og generelt nedsatt helsetilstand sammenlignet med befolkningen generelt. Nå er det et økende fokus på landsbasis at helsevesenet ikke har god nok kompetanse til å tidlig nok oppdage tegn på alvorlig sykdom, som for eksempel sepsis som krever rask oppstart av behandling for å oppnå overlevelse.

Hvordan er situasjonen ute i kommunene der det bor voksne og eldre personer med utviklingshemning? Har tjenesteyterne god nok kompetanse til å observere og diagnostisere tegn på sepsis eller annen alvorlige sykdom som trenger rask oppstart av behandling, og har de gode nok beredskapsplaner og rutiner for akutt igangsetting av tiltak.

Vi vil samle de beste fagfolkene på dette feltet den 18.mars 2021 som vil gi dere økt kompetanse innen tegn på akutt sykdom. Dere vil få se gode beredskapsplaner/prosedyrer som er tilrettelagt for bofellesskap, få informasjon om kurs innen klinisk observasjonskompetanse og informasjon om hvor i landet kan dere få trene på ABCDE i simuleringsrom m.m .

På grunn av den pågående pandemien vil temakonferansen være digital, og den blir gjennomført den 16.mars 2021. Mer informasjon og mulighet for påmelding vil komme etter hvert.

Basiskurs om utviklingshemning og aldring

Et kurs hvor det formidles grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning.

Basiskurset er for tjenesteytere som arbeider med eldre med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring, helse og helsefremmende tiltak hos personer med utviklingshemning. Kurset omfatter temaene aldersrelaterte sykdommer og funksjonsfall, miljøarbeid, utfordrende atferd, identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende og helsefremmende arbeid, avgang fra yrkeslivet, samt etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene.

Hver kursdeltaker mottar et hefte med kursmateriell. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur.

Neste planlagte basiskurs er på Storefjell Høyfjellshotell 20.-22. oktober 2021. Mer informasjon kommer.

Det er også mulig å bestille basiskurs.

Bestillingskurs

Kursene dekker et bredt område av temaer og har høy faglig relevans for både helsepersonell, tjenesteytere, mennesker som har utviklingshemning, pårørende, ledere og andre.

Kursene dekker et bredt område av temaer. Omfanget kan strekke seg fra timeskurs til kurs med varighet på 1-3 dager. Både innhold og antall timer tilpasses deres behov.

De faglig ansvarlige for bestillerkursene er vernepleiere og sykepleiere med flere års praktisk yrkeserfaring som i dag forsker, skriver faglitteratur og underviser innen sine temaområder. Alle bestillingskursene har en praksisnær tilnærming.

Vil dere lære å gjenkjenne fysiske og psykiske endringer ved aldringsprosessen hos mennesker som har utviklingshemning? Trenger dere økt kunnskap om psykiske sykdommer og demens ved utviklingshemning? Kanskje ønsker dere flere verktøy for å sikre god overgang fra yrkesliv til pensjonering? Kan eldre mennesker i din kommune ha nytte av å lære mer om aldring? Da kan vi tilby seniorkurset Meg og min alder. Eller, har dere andre ønsker og behov?

Kontakt Lene Kristiansen, lene.kristiansen@aldringoghelse.no, 415 32 829 for ytterligere informasjon og bestilling.

Se også vår kursflyer

Pågående prosjekter

Vi arbeider med prosjekter i tillegg til fagformidling. Under finner du en oversikt over hva vi jobber med for tiden.

Den norske Downs syndrom- og demensstudien

En studie om utredning og diagnostisering av demens blant personer med Downs syndrom, biomarkører, forebyggende faktorer og oppfølging etter diagnose.

Personer med Downs syndrom lever lengre enn før og mange vil oppleve å få de samme aldersrelaterte plager og sykdommer som resten av befolkningen. Demens er en slik sykdom. For personer med utviklingshemning finnes det foreløpig ikke en standard prosedyre for utredning, diagnostisering og oppfølging ved mistanke om demens, verken i Norge eller internasjonalt. Ny og bedre kunnskap om utredning, diagnostisering og oppfølging av demens er viktig for å kunne gi best mulig pasientvurdering og behandling til hver enkelt person.

Hovedformålet med Den norske Downs syndrom- og demensstudien er å tette kunnskapshull og bidra til økt kompetanse om demens blant personer med Downs syndrom. Forskningsprosjektet skal øke kunnskapen om mulige forebyggende tiltak, prosedyrer og utredingsverktøy til bruk ved mistanke, samt kartlegge kvalitet på behandling ved demens blant personer med Downs syndrom. Biologiske markører i blodet som kan gi informasjon om mulig sykdomsutvikling, vil bli studert for å kunne avdekke nye metoder for å oppdage tidlige tegn på sykdommen, og for å bedre kunne forstå viktige sykdomsmekanismer.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) er ansvarlig for studien, men gjennomføringen av undersøkelsene for å samle inn data vil foregå ved landets habiliteringstjenester. I de fylker hvor habiliteringstjenesten deltar i studien, vil personer med Downs syndrom over 18 år, og er i kontakt med habiliteringen, bli spurt om å delta. Dette er en viktig studie som kan være med å gi oss noen flere svar på en alvorlig sykdom som dessverre kan ramme mange. Derfor håper vi de som får forespørsel om å delta, ser nytten og behovet for studien og samtykker til å delta

Denne nettsiden er under etablering og mer vil komme om kort tid.
Dersom det er spørsmål om prosjektet kan vi nåes på prosjekttelefon: 908 05 514

Kompetanseutvikling

Fagskole

Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for deg som er helsefagarbeider, hjelpepleier, omsorgsarbeider eller aktivitør.

Aldring og helse tilbyr en fagskole i Utviklingshemning og aldring. Studiet er nett- og samlingsbasert og du vil ha praksis på egen arbeidsplass. Deltidsutdanningen går over 2 år, tilsvarende 1 år på fulltid og du vil få 60 studiepoeng.

Les mer om fagskolen og hvordan søke

ABC-opplæringen

Målet med ABC-opplæringen er at ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene skal tilegne seg oppdatert fagkunnskap.

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet.Mitt livs ABC utarbeides av Aldring og helse på oppdrag av Helsedirektoratet. ABC-opplæringen bør forankres administrativt på ledernivå i kommunen for å sikre nødvendig støtte til gjennomføringen.

Les mer om ABC opplæringen og hvordan komme i gang

Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Opplæring til vikarer og nyansatte

Dette må jeg kunne er en fleksibel opplæringsmodell som kan supplere kommunenes eksisterende introduksjonsprogram.

Modellen er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Det er en kort og intensiv opplæringsmodell hvor det anbefales at opplæringen består tre elementer:

  • Studiematriell
  • Kurs/fagdag i sentrale tema som omhandles i studiematerialet
  • Veiledning 

Opplæringsmaterialet er utviklet i hefter som kan lastes ned eller som e-læringskurs. Klikk her for mer informasjon og nedlasting av materialet.

Opplæringen finnes også i elektronisk versjon.

Utgivelser i bokhandelen

Utviklingshemning og aldring produserer læremateriell i form av bøker og hefter.

Noen av heftene er tilgjengelig som pdf’er og kan lastes ned gratis. Bøker kan kjøpes enkelt via bokhandelen til Aldring og helse.

Mer informasjon og en oversikt over utgivelser innen temaet utviklingshemning

Lenker til samarbeidsorganisasjoner

Brukerorganisasjoner

Autismeforeningen i Norge – En Nasjonal forening for mennesker med autisme og Aspergers syndrom, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

Cerebral Parese-foreningen – Hjemmesiden til den nasjonale interesseorganisasjonen for cerebral parese. Siden har mange nyttige lenker til fagsider.

Down’s Syndrome Scotland – Hjemmesiden til denne organisasjonen har mye nyttig informasjon om aldring og mennesker med Downs syndrom. Sidene er aktuelle både for fagpersoner, personer med Downs syndrom og foreldre.

Föreningen Grunden – Grunden er for mennesker med utvikingshemning

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna – FUB står for Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna. På internettsidene til FUB kan man lese om utviklingshemning og aktuelt stoff i denne sammenheng. De presenterer også en modell for brukerstyring som heter BUKU og egne sider med enkel tekst og innhold for folk med utviklingshemning.

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende – LUPE er en nasjonal interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemming og deres pårørende.

Leser søker bok En allianse med over 20 organisasjoner som jobber for at alle skal ha tilgang til litteratur. Her finner man god oversikt over lettlest litteratur for voksne mennesker med utviklingshemning

Norsk forbund for Utviklingshemmede – NFU er en landsdekkende interesseorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. De har også lenker til aktuelt fagstoff. 

Helse og omsorg

NAKU – Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) formidler fagressurser i en kunnskapsbank som tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid.

Frambu – Et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for sjeldne funksjonshemninger. Har fyldig oversikt over mange sjeldne syndromer og et sted å starte for å få mer kunnskap.

Stiftelsen SOR – Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemming) arbeider med informasjons- og kompetanseformidling, fagutvikling og sosialpolitiske innspill.

LUPE – Landssammenslutningen av vertskommuner for sentralinstitusjoner i det tidligere HVPU Hovedmålet med denne nettsiden er å bedre kontakten med medlemskommunene innen vertskommunesamarbeidet. 

Ridderne A/S – Ridderne AS er et privat foretak som tilbyr opplæring til bydeler og kommuner innenfor arbeidet med personer med utviklingshemning.

Nasjonale og internasjonale forskerorganisasjoner

Norsk nettverk for forskning om funksjonshemning (NNFF) – Et flerfaglig nettverk av forskere og andre interessenter som arbeider med forskning om funksjonshemming. 

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemning (NAKU) – Det nasjonale kompetansemiljøet om utviklingshemning er lokalisert til Høgskolen i Sør-Trøndelag,avdeling for helse- og sosialfag.

International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities (IASSIDD) – En tverrfaglig internasjonal forskerorganisasjon for mennesker med utviklingshemning. De er en offisiell samarbeidspartner med Verdens Helseorganisasjon (WHO). Under IASSIDD er det dannet spesielle interessegrupper innenfor ulike fagområder, hvorav aldring er en slik gruppe. Denne linken er sentral for å søke videre kunnskap om aldring 

University of Illinois at Chicago – Department of Disability and Human Development – Et senter tilsluttet universitetet i Chicago som har spesialisert seg på aldring hos mennesker med utviklingshemning. Deres hjemmesider har fyldig informasjon om forskning, behandlingsmodeller og faktaopplysninger. 

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – Europeisk organisasjon.