Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Utdanningen er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

Studieplanen for Utviklingshemning, miljøarbeid og aldring

Studiesteder

Bergen, Tønsberg, eller 100 % nettbasert.

Emneoversikt

Emne 1. Etikk, samhandling og kommunikasjon

Emne 1 inneholder temaer som er sentrale i helsegrunnutdanningene og for alle som er ansatt i helse- og omsorgssektoren; etikk, kommunikasjon, psykologi, sosiologi og stats- og kommunalkunnskap. Verdigrunnlaget personsentrert omsorg introduseres.

 • Fellesemne for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
 • 12 uker
 • 9 studiepoeng

Emne 2. Utviklingshemning og aldring

Emne 2 tar for seg normal aldring hos mennesker med utviklingshemning. Livsoverganger, identitet og selvbestemmelse, hvordan helse kan fremmes og sykdom forebygges, er sentralt

 • 12 uker
 • 9 studiepoeng

Emne 3. Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer

Emne 3 handler om aldersrelaterte sykdommer hos mennesker med utviklingshemning. Miljøpersonalets rolle og ansvar i helseoppfølgingen er sentralt, blant annet med tanke på spesiell helserisiko forbundet med ulike tilstander og syndromer.

 • 16 uker
 • 12 studiepoeng

Emne 4. Miljøbehandling for eldre med utviklingshemning

Emne 4 omhandler teorier, prinsipper og metoder i miljøbehandling til mennesker med utviklingshemning i ulike livsfaser og situasjoner.

 • 18 uker
 • 12 studiepoeng

Emne 5. Organisering, system og ledelse

Emne 5 har et overordnet perspektiv på tjenestetilbudet til mennesker med utviklingshemning, på nettverkets betydning, samarbeid med pårørende og undervisning, veiledning og kompetanseheving.

 • 7 uker
 • 6 studiepoeng

Emne 6. Miljøbehandling i praksis

Emne 6 er eksamensperioden med fokus på miljøbehandling i praksis til eldre personer med utviklingshemning. Eksamen består av å planlegge og gjennomføre et miljøtiltak i praksis som deretter beskrives og evalueres i et skriftlig individuelt arbeid.

 • 15 uker
 • 12 studiepoeng

Arbeidsformer

Nettbasert med samlinger, deltid over to år

 • fysiske fellessamlinger (to ganger pr år). Tønsberg og Bergen
 • nettsamlinger av ulik varighet, avhengig
  av innhold og formål (6-8 ganger pr år)
 • oppgaver i praksis
 • individuell oppfølging og veiledning
 • studiebesøk

100 % Nettbasert, deltid over to år

 • nettsamlinger av ulik varighet, avhengig
  av innhold og formål (12-14 ganger pr år)

Studiekrav

 • praksisoppgaver
 • refleksjonsoppgaver
 • kartleggingsoppgaver

Studiekravene er praksisnære, men blir vurdert på bakgrunn av skriftlige innleveringer. Det å skrive oppgaver er derfor en stor og viktig del i studiet og det gis veiledning.
Alle oppgaver skrives på PC og sendes inn elektronisk i klasserommet på nett. Du er derfor avhengig av å disponere egen PC eller Mac.

Støtte og oppfølging

Hensikten med undervisning er å gi studenten støtte i arbeidet med å nå læringsutbyttet for studiet, og skolen legger stor vekt på personlig oppfølging av hver enkelt student. Studentene vil få grundige tilbakemeldinger på innleveringer (studiekrav), skriftlig og/eller muntlig (video).

Studielederne kan enkelt kontaktes på epost, telefon eller meldinger, for råd og veiledning, oppmuntring og annen type hjelp ved behov.

Studenten bærer selv hovedansvaret for å tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og den generelle kompetansen i emnene og må selv også beregne tid til, og planlegge egne læringsaktiviteter.