Pårørendeskole - Nasjonalt senter for aldring og helse

Pårørendeskole

Aldring og demens hos personer med utviklingshemning kan føre til utfordringer for de pårørende, og ofte kan de ha behov for støtte og mestring i sin rolle. På denne siden finner du nyttig informasjon for etablering og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens.

Bakgrunn for pårørendeskolene

I Demensplan 2025 satses det på tilbud for pårørende. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Aldring og helse ansvaret for gjennomføringen av en rekke tiltak, blant annet etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper gjennom en egen tilskuddsordning.

Hvorfor er det viktig med pårørendeskole?

Pårørendeskolene skal være en møteplass som gir pårørende støtte til å mestre praktiske og følelsesmessige utfordringer.

Antallet eldre med utviklingshemning i Norge vil øke i tiden fremover. Flere enn før vil få aldersrelaterte sykdommer, inkludert demens. Pårørende kan erfare at dette er vanskelig å håndtere. Enkelte personer med utviklingshemning kan ha et tidligere aldringsforløp, og mange foreldre vil samtidig oppleve egen aldring. Pårørende opplever sin situasjon ulikt, men et fellestrekk er et behov for støtte og hjelp til å mestre sin rolle som pårørende.

Hvem kan søke om tilskudd til etablering av pårørendeskole?

Ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste kan søke om tilskudd, og de kan inngå avtale med andre om gjennomføringen av tilbudene. Tilskuddsordningen ble etablert for å stimulere til etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens.

Mer informasjon om tilskuddsordkningen, kriterier og søknadsskjemaer m.m. finner du her.

E-læringskurs om etablering og drift av pårørendeskoler

Kurset består av 11 leksjoner, som samlet skal gi en innføring i hvordan arbeidet med kursene kan planlegges og gjennomføres. Gjennom tekster, video-innlegg, gode råd, nyttige maler og ressurser skal kurset være til hjelp i arbeidet.

Kurset bygger på innholdet i rapporten Kurs for pårørende til eldre personer med utviklingshemning – Evaluering av prosjektet STERK – Støtte, erfaring og kunnskap og erfaringer fra pårørendekurs for pårørende til utviklingshemning og demens holdt i perioden 2016-2019. Les rapport fra prosjektet her.

Du må være registrert og logget inn for at systemet skal lagre fremgangen din i kurset. Hvis du velger å starte kurset uten å logge inn, vil ingen fremgang bli lagret.

Logg inn og start kurset om etablering og drift av pårørendeskole for pårørende til personer med utviklingshemning og demens

Kontakt oss for mer informasjon

Har du spørsmål om ordningen for pårørende til eldre personer med utviklingshemning, send e-post til lene.kristiansen@aldringoghelse.no.

Se hva pårørende sier om pårørendeskolen

Intervju med pårørende Hans Dyblie om pårørendeskole.