Korona blant eldre og de med demens i alderspsykiatrien - Nasjonalt senter for aldring og helse

Korona blant eldre og de med demens i alderspsykiatrien

En engelsk studie, presentert i Lancet Psychiatry, viser at pasienter innlagt i alderspsykiatrien har betydelig høyere sannsynlighet for å bli smittet og dø av korona, enn den øvrige befolkningen. Dødeligheten var høyest blant pasienter med en demensdiagnose.

Britiske forskere har undersøkt pasienter som var eller ble innlagt i fem ulike psykiatriske enheter i London, i perioden 1. mars til 30. april 2020. Pasientene var i hovedsak 65 år eller eldre med og uten en demensdiagnose, men inkluderte også yngre personer med demens innlagt i alderspsykiatrien. Flertallet (92%) av pasientene hadde andre sykdommer i tillegg til psykiske lidelser og demens, som eksempelvis kronisk hjertesykdom. Av totalt 344 pasienter, ble 131 (38%) diagnostisert med korona i studieperioden. 42 (32%) av disse ble overført ordinært sykehus. 19 (15%) av de 131 pasientene som ble smittet av korona døde. Av de som døde hadde 12 (63%) pasienter en demensdiagnose.

De vanligste psykiske komplikasjonene som oppstod blant de koronasmittede var delirium og akutt reduksjon i kognitiv fungering. Dette var mer vanlig blant de med demens (42%) enn de uten demens (26%).

Studien viser at pasienter som var eller ble innlagt i psykiatrien, hadde en økt risiko for å bli smittet og dø av korona, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Personer med demens er særlig utsatt. Det kan være vanskelig å gi et godt tilbud til pasienter med alvorlig psykisk sykdom i somatiskesykehus, da ordinære sykehus mangler kunnskap og ressurser til å håndtere disse pasientene. Følgelig må psykiatriske avdelinger selv kunne utføre nødvendig kartlegging og behandling (eksempelvis oksygentilførsel), hvilket krever at de har direkte kontakt med leger på avdelingen, samt egnet utstyr. Forskerne påpeker at det er presserende å få dette på plass, for å kunne møte nye bølger med korona, samt eventuelle andre pandemier.

Les mer om korona og eldre her

Litteratur

Livingston, G., Rostamipour, H., Gallagher, P., Kalafatis, C., Shastri, A., Huzzey, L., Marston, L. (2020). Prevalence, management, and outcomes of SARS-CoV-2 infections in older people and those with dementia in mental health wards in London, UK: a retrospective observational study. Lancet Psychiatry. doi:10.1016/s2215-0366(20)30434-x