Informasjon til helse- og omsorgspersonell - Aldring og helse

Informasjon til helse- og omsorgspersonell

Informasjonsbehovet om smittevern og tiltak er stort. Her er materiell som spesielt er rettet mot de som jobber med eldre med utviklingshemning.

Covid-19 og hjemmeboende personer med utviklingshemning – hva skal vi observere og dokumentere?

Personer i bofellesskap for personer med utviklingshemning smittes også med covid-19. Fagkonsulent Stine Skorpen og forsker Sverre Bergh gir ansatte råd om oppfølging av hjemmeboende personer med Covid-19, og hva man kan gjøre for å forebygge alvorlige sykdomsutfall.

Les mer her

Hva vi vet om situasjonen for personer med utviklingshemning, tjenesteytere og smittevern under koronapandemien

Fagfolk forteller hva de vet om hvordan personer med utviklingshemning har hatt det under koronaviruspandemien, tjenesteyteres rolle og hvordan tjenesteyterne kan gjennomføre godt smittevern.

Se videoer her

Kommunen skal sørge for tiltak som reduserer smitterisiko for personer med utviklingshemming

Kommunen må sørge for tiltak som reduserer smittefare i tjenestemottakers eget hjem og i eventuelle fellesarealer i tilknytning til beboers hjem, i samarbeid med tjenestemottaker og evt. pårørende.

Helsedirektoratets anbefalte tiltak

Viktig at kommunene ivaretar behovene til personer med utviklingshemming

Kommunene har ikke anledning til å innføre generelle besøksforbud og lignende i hjemmene til personer med utviklingshemming.

Les informasjon fra Helsedirektoratet her

Helsedirektoratet med oppfølgende veiledning om frivillige og tvungne smitteverntiltak

Formålet med veiledningen er å styrke pasienters og brukeres rettssikkerhet, og å lette tjenestenes arbeid ved mistenkt eller påvist smitte med covid-19.

Du finner veileder og brev til kommuner, helseforetak og fylkesmenn her

Eldre med utviklingshemning og sårbarhet for alvorlige komplikasjoner ved covid-19

Mange eldre personer med utviklingshemning må vi anta er i risikogruppa for å bli alvorlig syk som følge av å ha bli smittet av koronaviruset.

Les mer her

De første dagene av koronapandemien

Personer med utviklingshemning var ekstra sårbare i starten av koronapandemien, en pandemi verken tjenestemiljøene eller pårørende var forberedt på. Det manglet utstyr, prosedyrer og kompetanse.

Les mer i gjennomgangen til Aldring og helse

Har personer med Downs syndrom økt risiko for covid-19 sykdom?

Forskningen er så langt mangelfull, men ekspertene er samstemte om at personer med Downs syndrom kan ha risiko for alvorlige komplikasjoner ved covid-19 sykdom syndrom og bør betraktes som en risikogruppe.

Les mer her

Dette må jeg kunne – for vikarer og ufaglærte

En kort og intensiv opplæringsmodell som er utviklet for å kunne være en del av kommunenes opplæringstilbud til nyansatte, vikarer, støttekontakter og andre med kortere ansettelsesforhold uten helse- eller sosialfaglig utdanning. Last ned:

Dette må jeg kunne: Gode tjenester til personer med utviklingshemming 

E-læring:Dette må jeg kunne – Gode tjenester til personer med utviklingshemming

Smertekartlegging har økt aktualitet med koranavirussykdom

Mange ulike symptomer kan være tegn på covid-19, blant annet magesmerter. Personer med utviklingshemning kan ha vansker for å kommunisere smerter og be om hjelp for disse.

Les evaluering, og se opplæringfilmer for bruk av verktøyet

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19

Mitt sykehuspass – tilpasset pasienter innlagt med covid-19 sykdom (koronavirus) er en kortversjon med utvalgte temaer som er relevante for innleggelse på grunn av covid-19.

Les mer, og finn det tilpassede sykehuspasset her

Covid-19 – Ulike tiltak og rettsgrunnlag i helse- og omsorgstjenesten

En ny veileder som redegjør for rettsgrunnlaget for gjennomføring av ulike tiltak som karantene, isolasjon, undersøkelser, hygienetiltak mv. overfor personer med eller uten samtykkekompetanse mv. i helse- og omsorgstjenesten.

Du finner mer informasjon her

Rammer også personer med nedsatt funksjonsevne

Globalt lever mer enn en milliard mennesker med nedsatt funksjonsevne. Koronaviruset og Covid-19 påvirker eldre og personer med nedsatt funksjonsevne særlig sterkt på grunn av faren for økt sykelighet og dødelighet.

Fagsjef Utviklingshemning og aldring Ellen Melbye Langballe orienterer