Helse etter pensjonering - NORSE - Nasjonalt senter for aldring og helse

Helse etter pensjonering – NORSE

Bakgrunn: I hele den vestlige verden, inkludert i Norge, er det bred politisk enighet om at eldre som kan bør være i arbeid lengst mulig. Målet med dette prosjektet er å gi økt kunnskap om helse og fungering etter pensjonering.

Problemstilling: Hvilke helseeffekter etter pensjonering har det å stå i jobb lengst mulig?

Metode: Analysene baseres data fra Norwegian Old Age Health and Retirement Survey (NORSE), en befolkningsundersøkelse blant eldre i Oppland gjennomført i perioden 2017-2019 med til sammen nesten 1000 deltagere over 60 år. NORSE inneholder strukturerte intervjudata og testresultater av fysiske og kognitive tester. Variabler som vil bli analysert i denne studien om helse etter pensjonering er betingelser og trivsel på jobb før pensjonering, yrke, utdanning, kjønn, alder ved pensjonering, mental helse og sivil status, livsstilsvariabler som røyk og alkohol, samt kognitive og fysiske tester. Det søkes også om å få koble allerede innsamlede NORSE-data til tidligere befolkningsundersøkelser i Oppland og registerdata for å kunne undersøke sammenhengen med tidligere helse og livsstil med helse etter pensjonering.

Prosjektleder: Ellen Melbye Langballe

Prosjektmedarbeidere: Bjørn Heine Strand, Vegard Skirbekk

Par går tur i skogen. Foto