Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Hva er palliasjon?

Forfattere: Ellen Karin Grov og Siren Eriksen


Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du ha

 • kunnskap om hva palliasjon er og hva som kjennetegner palliativ behandling og omsorg
 • kunnskap om palliasjon knyttet til personer med demens
A6 stripe

Hva betyr begrepet palliasjon?

Eldre kvinne og mann med kaffekopp i sofa. (ah-02699)
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse

Uttrykket lindrende behandling omfatter både behandling, pleie og omsorg, og er synonymt med faguttrykket palliasjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer palliasjon slik:

"Palliativ behandling, pleie og omsorg er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til pasienter og deres familier i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring av lidelse, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig kartlegging, vurdering og behandling av smerte og andre problemer av fysisk, psykososial og åndelig art."

Les mer: WHO definition of palliative care.

Palliasjon har mange kjennetegn

 • helhetlig tilnærming til den alvorlig syke og døende pasient og hans/hennes pårørende
 • respekt for pasient, pårørende og medarbeidere, med fokus på pasientens beste
 • anerkjennelse av døden som en naturlig del av livet
 • aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer
 • forutseende planlegging og tilrettelegging med tanke på behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå
 • fokus på åpen kommunikasjon og informasjon
 • tverrfaglig arbeid
 • koordinerte tjenester og systematisk samarbeid på tvers av nivåene
 • systematisk samarbeid med andre medisinske fagområder

Symptomlindring, livskvalitet og omsorg

Palliasjon består av tre hovedelementer: symptomlindring,  livskvalitet og omsorg ved livets slutt. Som helsepersonell er vår oppgave å

 • bidra til å lindre ulike typer ubehagelige symptomer
 • støtte og tilrettelegge for livskvalitet for den enkelte
 • bidra til god omsorg og pleie i livets siste dager og timer

Demens er en tilstand mange dør av

Blid dame
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Palliasjon har tradisjonelt vært knyttet til kreftbehandling. I den senere tiden har en blitt oppmerksom på at palliativ tilnærming også er viktig  ved andre sykdommer, deriblant demens. Demens er en kronisk, progredierende og dødelig tilstand. De ulike symptomene utvikler seg og forverres over tid. Dersom demenssykdommen får utvikle seg, vil personen med demens gradvis miste kontroll over eget liv og bli totalt pleietrengende.

I 2015 døde i alt 40 686 personer bosatt i Norge. Av dem døde 2 335 av demenssykdommer, inkludert Alzheimers sykdom, vaskulær demens og uspesifisert demens. Av disse var 652 menn og 1 683 kvinner. Tall fra de siste årene viser en jevn økning i dødsfall på grunn av demens. Økningen er spesielt stor i aldersgruppen over 85 år. 74 prosent av alle dødsfall forårsaket av demenssykdommer forekom i aldersgruppen over 85 år i 2015.

Tallet på personer som dør av demens er uklare, da det ikke er så vanlig å sette demens som dødsårsak.

Palliativ behandling og omsorg

Fordi mange som får demens er gamle, er de ofte multisyke eller de kan ha en annen dødelig lidelse som for eksempel kreft. Personer med demens dør av ulike årsaker: 

 1. Det kan være av en annen sykdom, for eksempel kreft, før de har rukket å utvikle alvorlig demens.
 2. Det kan være de har et komplekst symptom- og sykdomsbilde med uttalt komorbiditet, og dør pga. dette.
 3. De dør av langtkommet demens.

Livskvalitet og lindring av ubehagelige symptomer

Palliasjon handler om best mulig livskvalitet og lindring av ubehagelige symptomer. Palliasjon til personer med demens må bygge på personsentrert omsorg som er erkjennelsen av at personen er unik og skal møtes med anerkjennelse, respekt og tillit.

Vi må fokusere på det som er bra for personen med demens her og nå og i nær fremtid.

Hender (ah-01058)
Illustrasjonsbilde: Martin Lundsvoll

Prinsipper for palliasjon

Døende
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Palliasjon for personer med demens og deres pårørende forutsetter gode kommunikasjons- og beslutningsprosesser over tid mellom personen med demens, pårørende og personalet. Målsettingen for tiltakene som settes inn må endres når sykdomsutviklingen, funksjonsnivå, symptomer eller behov tilsier det.

Forutsetninger for palliasjon

 1. personsentrert omsorg, kommunikasjon og medbestemmelse
 2. planlegge behandling og pleie, inkludert forberedende samtaler
 3. tilstrebe kontinuitet i behandling, pleie og omsorg
 4. vurdere prognose. Forstå når personen er døende
 5. unngå overbehandling og belastende eller nytteløs behandling
 6. tilstrebe optimal symptomlindring med vekt på omsorg og livskvalitet
 7. gi psykososial og åndelig og eksistensiell støtte
 8. involvere og inkludere pårørende

Du kan lese mer her: van der Steen et.al.(2014). White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: A Delphi study and recomondations from the European Association for Palliative Care. in Palliative Medicine. Vol.28(3) 197-209 
og i: Huurnink, A. og Haugen, D.F. (2016). Palliasjon til personer med demens. I Kaasa, S. og Loge, J.H. (red.) (3.utg.) Palliasjon. Nordisk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 672-689. 

Refleksjonsoppgave

Studér bildet under. Hva ser du? Hvordan opplever du denne situasjonen sett i forhold til det du har lært så langt i dette kurset?

Reflekter gjerne sammen med kollegaer eller andre.

Døden
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Referanseliste

Helsedirektoratet (2015). Rapport om tilbudet til personer med  behov for lindrende  behandling og omsorg  mot livets slutt – å skape liv til dagene. Rapport IS-2278 Oslo: Helsedirektoratet

Husebø, B.S. (2016). Lindrende demensomsorg. I Tretteteig, S. (red.) Demensboka. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, s. 481-506.

Huurnink, A. og Haugen, D.F. (2016). Palliasjon til personer med demens. I Kaasa, S. og Loge, J.H. (red.) (3.utg.) Palliasjon. Nordisk lærebok. Oslo: Gyldendal Akademisk, s. 672-689 .

van der Steen et.al.(2014). White paper defining optimal palliative care in older people with dementia: A Delphi study and recomondations from the European Association for Palliative Care. in Palliative Medicine. Vol.28(3) 197-209

Quiz

Hva er palliasjon?

Hvilke hovedelementer består palliasjon av?

Hvorfor er det så vanskelig å vurdere behovet for palliasjon for demenssyke?