Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Samarbeid og forankring

Eksempel på hovedsamarbeidspartnere

Modell_pskole.png

Hvem kan bidra med hva?

Kommunen

Det er flere aktuelle samarbeidspartnere som kan bidra faglig og praktisk. Både personell som er ansatt i hjemmebasert omsorg og i institusjon, er viktige bidragsytere med etableringen og drift av pårørendeskole. Eksempelvis vil tverrfaglig team/koordinator, med særskilt ansvar for utredning og oppfølging av personer med demens og deres pårørende, være naturlige ressurser i arbeidet.

Spesialisthelsetjenesten

Ulike avdelinger i spesialisthelsetjenesten har høy faglig kompetanse på demens og bidrar med faglig råd og veiledning til kommunene. Spesialisthelsetjenesten bør forespørres om å samarbeide og bidra med faglig veiledning og bistå som forelesere.

Frivillige organisasjoner

Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Nasjonalforeningen har lokale demensforeninger rundt om i landet. I kommuner der det ikke er etablert slike foreninger, kan Nasjonalforeningens fylkeskontor kontaktes. Nasjonalforeningen for folkehelsen har lang erfaring med drift av pårørendeskoler og samtalegrupper og utvikler nyttig informasjonsmateriell og har nettsider om demens. Samarbeid vil blant annet sikre brukermedvirkning i faglig utforming av innhold og markedsføring av tilbudet.

Andre frivillige organisasjoner som Røde Kors, Stiftelsen Kirkens Bymisjon, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening og menigheter, som er opptatt av et lokalt sosialt engasjement, kan bidra i forbindelse med kurset.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester har oversikt over aktiviteter og ressurser på tvers av kommunene og kan være en sentral aktør for å arrangere og markedsføre en interkommunal pårørendeskole.

Utdanningsinstitusjoner

Ansatte på utdanningsinstitusjoner innen helse- og sosialfag har en formell kompetanse i pedagogikk og innenfor området demens. Disse kan være verdifulle bidragsytere til pårørendeskolen, eksempelvis som forelesere og veiledere i gruppeledelse for ansatte og frivillige som skal engasjeres på kurskveldene.

Arbeidsgrupper

Det er nyttig å opprette en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike partene som skal være hovedarrangører. Det bør legges til rette for å rekruttere helsepersonell og frivillige som sammen kan representere et mangfold av kunnskap og kompetanse. Målet med arbeidsgruppen er å sikre delaktighet og eierforhold til pårørendeskolen. Gjensidige forventninger, avklaring av ansvarsområder og fordeling av oppgaver, sikrer kvalitet på arbeidet. Skriftlige samarbeidsavtaler mellom partene, vil sikre stabilitet og en god framdrift.

Under ser du en liste over mulige samarbeidspartnere. Tenk igjennom og diskuter med kolleger hvilke instanser det vil være nyttig å ha med inn i en arbeidsgruppe hos dere lokalt.

Aktuelle samarbeidspartnere

 • Hjemmetjenester
 • Bestiller- og tildelingsinstanser i kommunen
 • Tverrfaglig team/koordinator
 • Dagaktivitetstilbud
 • Bofellesskap for hjemmeboende personer med demens
 • Sykehjem; ulike avdelinger
 • Omsorgsboliger
 • Treffsteder for eldre
 • Frivilligsentraler
 • Ressurssenter for demens
 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
 • Geriatriske, alderspsykiatriske og nevrologiske avdelinger, poliklinikker, hukommelsesklinikker
 • Lærings- og mestringssentre
 • Pasient- og brukerombud
 • Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforeninger og helselag
 • Andre frivillige organisasjoner
 • Videregående skoler og høgskoler innen helse- og sosialfag

Interkommunalt samarbeid

Gode råd

 • Kartlegg samarbeidspartnere og ressurser
 • Forankre arbeidet i administrativ ledelse og gjennom forpliktende samarbeidsavtaler i arbeidsgrupper
 • Sørg for brukermedvirkning fra interesseorganisasjoner
 • Avklar gjensidige forventninger og arbeidsfordeling mellom de ulike samarbeidspartene