Demensdagene 2021 – Tiden teller! - Nasjonalt senter for aldring og helse

Demensdagene 2021 – Tiden teller!

Program

Tirsdag 7. desember

Programleder:
Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

09:00 –10:00
Velkommen til Demensdagene 2021 

David E. Bloom, Clarence James Gamble Professor of Economics and
Demography, Harvard T.H. Chan School of Public Health
Vegard Skirbekk, demograf, forskningsleder, FHI, seniorforsker, Aldring og helse, professor, UiO og Columbia University
Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

Noen demografiske utfordringer og konsekvenser for
tjenestene

Øyvind Kirkevold, dr.philos, assisterende forskningssjef, professor,
NTNU Gjøvik

10:15 – 11:15
Diagnose og behandling. Nye perspektiver

Vi er kommet nærmere en kurerende behandling for Alzheimers sykdom.
Det vil kreve en mer avansert og presis demensdiagnose som er tilgjengelig
for alle. Hvem får diagnosen? Finnes det nye biomarkører? Og er virkelig den
nye behandlingen en kur?

 • Diagnostisering av demens i Norge. Hvem mangler diagnose og hvorfor?
  Linda Gjøra, prosjektleder, stipendiat, Aldring og helse
 • Finner vi demensdiagnosen i genene?
  Ole Andreassen, professor, Universitetet i Oslo, overlege, Oslo Universitetssykehus
 • Finner vi demensdiagnosen i blodet?
  Oskar Hansson, professor, Klinisk minnesforskning, Lunds Universitet, Sverige
 • Kurerende behandling på trappene, er det en revolusjon?
  Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

10:10 – 11:15
Parallellsesjon: Juridisk hjørne

Lovgivningen setter rammer for helse- og omsorgstjenestene. Denne sesjonen ser nærmere på krav og rettigheter i lovgivningen, og tar for seg aktuelle juridiske problemstillinger. 

11:25 – 12:35
Forebygging av demens. Risikofaktorer under lupen

Vi vil aldri kunne behandle alle former for demens. Teoretisk kan 40 prosent av
demenstilfellene forebygges. Hva er mulig i praksis? Norske populasjonsstudier
bidrar til svaret.

Innledning om risikofaktorer ved demens og en rask gjennomgang av
Lancet commission

Geir Selbæk, professor, spesialist i psykiatri, forskningssjef, Aldring og helse

Risikoindeks – hva betyr risikofaktorene samlet sett?
Josephine Stuebs, master i Klinisk nevrovitenskap og nevropsykologi,
stipendiat, Aldring og helse

Ensomhet, depresjon og demens
Ragnhild Holmberg Aunsmo, kommuneoverlege / Smittevernlege,
Verdal kommune, stipendiat, Aldring og helse

Hørselssvikt og demens
Christian Myrstad, legespesialist i indremedisin og geriatri, Sykehuset Levanger
stipendiat, Aldring og helse

Helseatferd og demensrisiko – hva vet folk flest og er de villige til å
endre atferd?

Grete Kjelvik, ph.d. i nevrovitenskap, postdoktor, Aldring og helse

Kan søvn bremse demens?
Geir Ringstad, overlege i nevroradiologi og forskningsgruppeleder,
Oslo Universitetssykehus

11:25 – 12:35
Parallellsesjon: Sulten på demensfaglig nytt?
Et knippe av faglige ressurser produsert for ulike opplæringer

12:35 – 13:05
Lunsjpause

13:05 – 13:15
Huskeprisen 2021

Prisutdeling

13:15 – 13:40
Aldring og helse følger to kommuner

Demenskartet.no viser utfordringene på kommunenivå, og vi tar en nærmere
titt på hvordan to forskjellige kommuner ruster seg for kommende utfordringer
i praksis.
Bjørn Heine Strand, seniorforsker, FHI, Aldring og helse

13:40 – 15:30
Utredning som krever «litt ekstra»

Programledere:
Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevropsykologi og eldrepsykologi og
Jørgen Wagle, spesialist i eldrepsykologi, ph.d., begge Aldring og helse

Demensutredning må tilpasses spesielle forhold ved personen som utredes. Vanlige eksempler er sansesvekkelser, motoriske vansker, utviklingsforstyrrelser eller spesielle sykdomstilstander eller syndromer. Andre ganger kan personen
ha en utdannings-, språk- eller kulturbakgrunn som krever tilpasning av utredningen. Da blir valg av egnede tester eller bruk av profesjonell tolk viktig. Tolkning og vurdering av resultatene fra undersøkelsene kan også kreve spesialisert kunnskap om sykdommer, syndromer eller demenstyper, men kan også kreve en kultursensitivitet.

Utredning ved mistanke om demens med lewylegemer
Arvid Rongve, spesialist i psykiatri, seksjonsoverlege, Helse-Fonna, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen

Utredning av personer med samisk bakgrunn
Amund Peder Teigmo, klinikksjef, Sámi klinihkka, Finnmarkssykehuset

Pause

Demensutredning av personer med Downs syndrom
Frode Kibsgaard Larsen, spesialrådgiver, stipendiat, Aldring og helse

Utfordringer ved demensutredning av personer med minoritetsbakgrunn
Rune Nielsen, nevropsykolog, ph.d., seniorforsker, National Videnscenter for Demens, Danmark

Nytt kognitivt utredningsverktøy for personer med minoritetsbakgrunn: the Mulitcultural Cognitive Examination (MCE)
Peter Bekkhus-Wetterberg, overlege, Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus

15:30 – 15:50
Hvorfor trenger vi kulturkompetanse i pleie og omsorg?

Leoul Mekonen, leder, stiftelsen RKF, sosionom, utdannet tolk, mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid

15:50 – 16:00
Avslutning dag 1

Onsdag 8. desember

Programleder:
Kari Midtbø Kristiansen, sykepleier MSc, daglig leder, Aldring og helse

08:30 – 10:35
Fremtidens utfordringer – hvordan skal vi klare dem?

Vi vet at vi i årene fremover blir mange flere eldre, og derfor får vi flere eldre med demens. Samtidig blir det færre yngre som kan gi formell og uformell omsorg, særlig i distriktene. Hvordan skal vi skape et bærekraftig samfunn som kan gi tilstrekkelig omsorg av god nok kvalitet i fremtiden?

Demografisk utvikling og potensialet for uformell omsorg i Norge
Bodil Hansen Blix, professor, Institutt for helse- og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet

Seniorer som ressurs – betalt og ubetalt
Hanna Vangen, stipendiat, NOVA, OsloMet – Storbyuniversitetet

Vi er ikke mange nok – Hvordan tenker regjeringen vi skal ruste oss for fremtiden?
Ingvild Kjerkhol, helse og omsorgsminister

To-do-lista for demens
Mina Gerhardsen, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Pause

Et demensvennlig samfunn kommer ikke, det skapes
Bente Lund Jacobsen, eldreombud

Et aldersvennlig Norge – også for personer med demens?
Wenche Halsen, seksjonssjef, Senteret for et aldersvennlig Norge, Helsedirektoratet

Kan Leve hele livet bidra til et bærekraftig samfunn med en stor andel eldre?
Thorstein Ouren, prosjektleder, Leve hele livet, Helsedirektoratet

Hva tar vi med oss videre?
Mina Gerhardsen, og Thorstein Ouren

Pause

10:45 – 11:45
Kan vi bo smartere? 

En demografisk utvikling med økende levealder og flere eldre fører til nye ideer om bedre boformer for eldre og personer med demens. Kan en bærekraftig fremtid ligge i aldersvennlig stedsutvikling og alternative boformer? 

Aldersvennlig stedsutvikling 
Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef Norske arkitekters landsforbund 

Er generasjonskollektiver egentlig noe nytt? 
Gyda Gustum Spurkland, samfunnsgeograf, Asker kommune 

Utvikling av bokollektiv i Asker
Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef, 
Kristin Opsahl, rådgiver, begge Asker kommune 

Hva skjer når bokollektivet flyttes inn i sykehjem?
Ungdomsboliger i sykehjem. 

Reportasje fra Paulus sykehjem, Oslo 

Demenslandsbyer – integrert del av nærmiljøet eller nærsenteret i miljøet? 
Anne Grete Normann, leder for livet i landsbyen, Carpe Diem demenslandsby, Bærum kommune 

10:45 – 11:45
Parallellsesjon: Lyttestund

Hør på Aldring og helse. Utvalgte episoder fra våre podkastserier om demens

11:45 – 12:15
Lunsj

12:15 – 13:05
Digital isolasjon eller sosial digitalisering

Gjennom hele pandemien med covid-19 har vi sett en oppblomstring av digitale tiltak og digital kompetanse, både i arbeidslivet og som arena for sosial kontakt. Hvilken lærdom tar vi med oss videre om mulighetene og begrensningene digitalisering kan gi for personer med demens og deres pårørende?

Sosial isolasjon, og bruk av skjermbaserte medier blant eldre under pandemien
Tanja Ibsen, ph.d., fagkonsulent og forsker, Aldring og helse

Har sosiale medier en rolle i oppfølgingen av pårørende?
Liv Karin Kval, administator i Facebook-gruppen Demensrådgiver
Vibecke Winther, administrator i Facebook-gruppen: Alzheimer/Demens Pårørendegruppe, Norge
Hilde Olsen, administrator i Facebook-gruppen: Alzheimer hos yngre mennesker

Digitale brukerskoler for personer med demens (e-SHAPE)Martha Gjestsen, koordinator for intervensjonsteamet, Helse Stavanger og Ingelin Testad, professor, senterleder, SESAM

Nettbank når du ikke er på nett – digital isolering
Ida Sande, ledet arbeidet med «Bank uten internett», DNB

Vinner av Linda Buettner-prisen 2021
Reportasje fra vinner av praksisprisen 2021 – Austrått bo- og aktivitetssenter, Sandnes kommune, med bidraget «Den gode dagen i drivhuset»

Parallellsesjon 12:15 – 13:05

Aldring og helses opplæringstilbud. Vi bygger helsekompetanse i tjenestene og for brukere og pårørende. 

13:15 – 13:25
Veiviser demens – digital veiviser for hele forløpet 

Thea Bredholt, fagkonsulent, Aldring og helse

13:25 – 13:40
Leon Jarners forskningsstipend 2021 

Prisutdeling ved juryens leder Harry-Sam Selikowitz 

13:40 – 15:20
Når spenningene er til å ta og føle på – vold og aggresjon i sykehjem 

Programleder: Bjørn Lichtwarck, spesiallege, ph.d, AFS, Sykehuset Innlandet 

De siste par årene har vold og aggresjon i sykehjem fått stor oppmerksomhet, etter at Aftenpostens Tine Dommerud presenterte avviks meldingene fra norske sykehjem. Temaet er sammensatt, og vi belyser det ut fra ulike perspektiver. Hvordan skal vi forstå vold og aggresjon i sykehjem, og hvordan skal vi forebygge og møte det? 

Hva viser Aftenpostens gjennomgang av avviksmeldingene? 
Tine Dommerud, helsereporter i Aftenposten 

Kan vi snakke om vold i sykehjem? 
Bjørn Lichtwarck, spesiallege, ph.d, AFS, Sykehuset Innlandet 

Pause

Forsømmelser og overgrep i sykehjem – Hva er det og kan det forebygges? 
Janne Myhre, ph.d., daglig leder, AFS, Sykehuset Innlandet

Hva når beboerne utviser aggresiv atferd? 
Bjørn Lichtwarck 

Når det er skikkelig krise – hvilke virkemidler har vi? 
Ingrid Haug Olsen, rådgiver, kommunedirektørens fagstab – helse og velferd, Trondheim kommune 

Heldøgns omsorg for dem som utfordrer oss aller mest,  
Reportasje fra Kongsvinger 
Kirsti Eikbråten, spesialsykepleier, Skyrud demenssenter, Kongsvinger kommune 

15:20 – 15:30
Avslutning dag 2

Praktisk informasjon: Her finner du praktisk informasjon om hvordan konferansen gjennomføres, samt priser, rabatter, betaling og hvilke godkjenninger du som helsepersonell får for deltakelse.