Avsluttet forskningsprosjekt

Fysisk funksjon i sykehjem

Med en aldrende befolkning vil behovet for sykehjemsplasser i fremtiden øke. Hovedårsakene til innleggelse i sykehjem er svikt i kognitiv funksjon, svikt i fysisk funksjon, eller en kombinasjon av disse. Viktigheten av fysisk funksjon for livskvalitet er godt kjent, men kunnskapen om fysisk funksjon blant sykehjemsbeboere er manglende.

Målsetning/ formål

Hovedmålsetning med studien er å beskrive endringer i fysisk funksjon etter innleggelse i sykehjem. Videre ønsker vi å undersøke predikative faktorer for endring av fysisk funksjon og se på sammenhenger med demens, smerte og nevropsykiatriske symptomer. 

Metode

Studien baserer seg på data fra Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens, sykehjem (REDIC-NH) og er et prospektivt multisenter studie. Totalt ble 696 brukere rekruttert ved innleggelse på 47 forskjellige sykehjem i Norge og fulgt i 2 år. Alle personer med en forventet levetid på mer enn 6 uker, med etablert demens eller over 65 år invitert til å delta. Fysisk funksjon ble undersøkt ved bruk av en funksjonstest (SPPB) som objektivt vurderer balanse, gange og styrke, og et registreringsskjema for bevegelsesareal.