Avsluttet forskningsprosjekt

Erfaringer med VIPS praksismodell

Prosjektet ble gjennomført som planlagt. To forskningsartikler er publisert.

Informantene i denne studien var kommuneleder, sykehjemsleger, og ledere i hjemmesykepleien og i institusjoner, som hadde brukt VIPS praksismodell i mer enn ett år på sin arbeidsplass. De fortalte om sine erfaringer med VPM. Tema for intervjuene var faktorer som fremmer eller hemmer implementering og bruk av VPM over tid.

Resultater

Hovedfunnet om implementering er at leder må være aktiv pådriver, og fullverdig opplæring må gis til helsepersonellet som skal jobbe personsentrert. Hovedfunn knyttet til erfaringer fra bruk av modellen er økt faglig forståelse, økt trivsel blant personale og brukere, færre klager fra pårørende, og bedre oppfølging av behandlingsplaner.

Les mer om VIPS praksismodell her: https://www.aldringoghelse.no/demens/behandling-og-oppfolging/personsentrert-omsorg/vips-praksismodell/