Avsluttet forskningsprosjekt

Eldre personers erfaring med besøksvenn

Bakgrunn

Prosjektet er et oppdrag fra Røde Kors som ønsket seg økt kunnskap om hvordan hjemmeboende eldre opplever å ha en besøksvenn fra Røde Kors. Besøkstjenesten er den største omsorgsaktiviteten i Røde Kors. Målet med besøkstjenesten er å hindre og lindre ensomhet og utenforskap blant mennesker i alle aldre gjennom regelmessig en-til-en besøk i private hjem og på institusjoner. Et utgangspunkt for dette forskningsprosjektet var at Røde Kors vet en del om hvordan de vel 10 000 frivillige opplever det å være besøksvenn. Derimot finnes det lite informasjon tilgjengelig om «besøksverter», de som mottar den frivillige tjenesten.

Hensikt

Målet med denne undersøkelsen er å styrke kunnskapsgrunnlaget om besøkstjenestens betydning for hjemmeboende personer over 80 år.

Metode

Vi har gjennomført kvalitative intervjuer med syv besøksverter. Intervjuene handlet i hovedsak om hvorfor de kontaktet tjenesten og hva de selv mener besøksvennsamværet gir dem.