Avsluttet forskningsprosjekt

Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sammenheng med sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

En undersøkelse blant eldre generelt, eldre med funksjonshemning og eldre med utviklingshemning basert på spørreundersøkelse og data fra sentrale registre i Norge.

Bakgrunn

I Norge er høy yrkesdeltagelse og lav arbeidsledighet en viktig politisk målsetting. Det er likevel en del som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Tall fra 2014 viser at Norge i alt har 63 700 deltakere på arbeidsrettede tiltak, hvor 55 346 er personer med nedsatt arbeidsevne. Det er imidlertid i stor grad opp til hver enkelt kommune hvilke tilbud disse får. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og dagaktivitetstilbud er ingen lovfestet rett. Dette kan ha betydning for arbeids- og aktivitetstilbud ved endringer i livssituasjon, som for eksempel ved aldring og pensjonering. Vi vet i dag lite om funksjonsnivået på deltagere i arbeidsrettede tiltak og om hvordan tildeling og endring av tiltaksplasser foregår i kommunene.

Hensikt

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om arbeidsdeltagelse, bruk av dagaktivitetstilbud, tiltaksplasser og tjenester blant eldre i Norge generelt og eldre med funksjonshemning og utviklingshemning spesielt i forhold til funksjonsnivå, sosiodemografiske samt helsemessige faktorer. Vi vil undersøke hvordan kommunene organiserer og tildeler plasser i dagtilbud og arbeidstiltak, og hvordan bruken av samarbeidsfora er i kommunene. Det overordnede målet er at resultatene skal gi ny kunnskap som kan styrke beslutningsgrunnlaget på nasjonalt og kommunalt nivå, og at det skal bli lettere å estimere fremtidens behov for tiltak og tjenester. 

Metode

Spørreundersøkelse til alle landets kommuner og analyse av registerdata fra Navs trygderegister, Statistisk Sentralbyrå (SSB), Individbasert pleie- og omsorgsstatistikk (IPLOS, lovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester) og Norsk Pasientregister (NPR).