Pensjonering for personer med utviklingshemning

Avgang fra arbeid til alderspensjon er en overgang til en ny fase i livet. Med økende alder og funksjonsfall kan det være krevende å stå i arbeid og kan være aktuelt med andre tilbud enn det arbeidstakeren har i dag

Det å slutte å jobbe er en komplisert prosess som kan oppleves svært ulikt. Noen har et intenst ønske om å slutte mens andre ikke kan tenke seg andre alternativer enn å jobbe.

Aldringsprosessen starter for mange med utviklingshemning på et tidligere tidspunkt enn befolkningen forøvrig. Det er derfor viktig å legge til rette for en god avslutning på yrkeslivet og en god livskvalitet i pensjonstiden.

Det er laget et temahefte om yrkesavgang for personer med utviklingshemning og hvordan en kan legge til rette i overgangen.

Last ned heftet Mot slutten av arbeidslivet som pdf

Bestill trykt eksemplar i bokhandelen


Helhetlig pensjonskartlegging

Helhetlig pensjonskartlegging (HELP) er ment som hjelpemiddel ved yrkesavgang for personer med utviklingshemning. Det er et skjema for å kartlegge arbeidstakers funksjonsevne, arbeidssituasjon, hjemmesituasjon og muligheter for andre aktiviteter. HELP kan brukes der en ser at pensjoneringen nærmer seg.

HELP er en kartlegging i to trinn som starter med samtale med arbeidstaker. Denne informasjonen tas med videre til samarbeidsmøte med aktuelle personer og instanser. En slik kartlegging er ofte nyttig for å få avdekket behov og kan gjøre overgangen lettere for den kommende pensjonisten.

Last ned skjemaet Helhetlig pensjonskartlegging som pdf

Bestill pakke med 5 trykte eksemplarer i bokhandelen