Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenster.

Målet med veilederen er å bidra til at personer med utviklingshemming og deres familier får leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, ønsker og behov. Formålet er å bidra til kunnskapsbasert praksis, riktige prioriteringer, god samhandling og redusert uønsket variasjon i kommunene.

Veilederen beskriver god praksis på viktige områder som individuell tilrettelegging, livsoverganger, habilitering, helseoppfølging, og samarbeid med pårørende og verge. Veilederen har også lenker til praktiske og nyttige verktøy, samt metoder hos andre aktører.

Veilederen har blitt utarbeidet gjennom en prosess der ulike aktører har gitt innspill. Helsedirektoratet etablerte en arbeidsgruppe, en referansegruppe og fokusgrupper med tjenestemottakere. Helsedirektoratet arrangerte også en workshop om tjenester til barn og unge med utviklingshemming og deres familier. Fokusgruppen bestod av personer som selv har utviklingshemming, og innspillene omhandler deres erfaringer og tanker om hva som er gode tjenester.

Les veilederen her

Les innspill fra fokusgruppen med personer med utviklingshemming:

Rapport Brukerstemmer nasjonal veileder
Les innspill fra fokusgruppen med personer med utviklingshemming