Målrettet miljøarbeid

Miljøarbeid er først og fremst samhandling med den personen du gir omsorg og tjenester til. Det dreier seg om å tilrettelegge for mestringsopplevelser, selvbestemmelse og selvstendighet ut fra de forutsetningene hvert enkelt individ har.

Sammen med tjenestemottaker, eller på vegne av, settes det faglige, etiske og personlige mål for hvordan miljøarbeidet bør gjennomføres og hva som er ønsket resultat. Et overordnet mål er ofte å tilstrebe god livskvalitet. Personens behov må settes i sentrum, og aktiviteter bør velges individuelt ut fra hva som bidrar til økt livskvalitet.

De aller fleste mennesker har ressurser og mulighet til å velge eller forme sitt liv på egenhånd. Men enkelte trenger støtte og tilrettelegging fra nærpersoner til å foreta valg for god livskvalitet og for mulighet til å utvikle seg. Miljøarbeid må i slike tilfeller systematiseres, med konkrete mål for personen selv og for selve arbeidet. Innen de forskjellige fagfeltene i helse – og omsorgstjenesten er det ulike modeller for dette målrettede miljøarbeidet. Det som er felles for de fleste av modellene er en nøye kartlegging av personens ressurser og behov, utarbeidelse av tiltak og konkrete mål, samt evalueringsarbeid.

Så langt det er mulig lages mål og tiltak i samarbeid med personen, og gjerne også sammen med personens pårørende der det er aktuelt. Det målrettede miljøarbeidet skal forankres i personens livssituasjon, og bygge på etiske og normative vurderinger. Miljøarbeidet skal alltid imøtekomme kravet om faglig forsvarlighet og det skal til enhver tid journalføres.

Ulike arbeidsmodeller for målrettet miljøarbeid

Vernepleierens arbeidsmodell (FO, 2008)

Model fra Fellesorganisasjonen (FO), 2008

GAVE Grunnleggende arbeidsmodell i vernepleie

Modell av Nordlund, Thronsen & Linde 2015

Sjekkliste for målrettet tiltaksarbeid

En modell av Løkke og Salthe, 2012.

Du finner lenke til artikkel om sjekklisten her. Sjekklisten er også presentert i artikkelen.

Sjekklisten kan gjerne brukes sammen med Forhåndssjekklista. Den inkluderer punkter for å løfte blikket opp fra det diagnostiske og over på individet og det unike ved individets læringshistorie, samtidig som den hensyntar personens helse, sosiokulturelle betingelser og terapeutens eget perspektiv og erfaringer.